Δημοσθένης, Επιτάφιος, 35-37


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Ἐπιτάφιος perseus,
Κείμενα του Δημοσθένη:   Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Δημοσθένης εκφώνησε τον λόγο του για τους νεκρούς Αθηναίους και Θηβαίους της μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.).

 

Το κείμενο

 

[35] ἔστι μὲν οὖν ἴσως χαλεπὸν τὰς παρούσας συμφορὰς λόγῳ κουφίσαι· δεῖ δ’ ὅμως πειρᾶσθαι καὶ πρὸς τὰ παρηγοροῦντα τρέπειν τὴν ψυχήν, ὡς τοὺς τοιούτους ἄνδρας γεγεννηκότας καὶ πεφυκότας αὐτοὺς ἐκ τοιούτων ἑτέρων καλόν ἐστιν τὰ δείν’ εὐσχημονέστερον τῶν ἄλλων φέροντας ὁρᾶσθαι καὶ πάσῃ τύχῃ χρωμένους ὁμοίους εἶναι. [36] καὶ γὰρ ἐκείνοις ταῦτ’ ἂν εἴη μάλιστ’ ἐν κόσμῳ καὶ τιμῇ, καὶ πάσῃ τῇ πόλει καὶ τοῖς ζῶσιν ταῦτ’ ἂν ἐνέγκοι πλείστην εὐδοξίαν. χαλεπὸν πατρὶ καὶ μητρὶ παίδων στερηθῆναι καὶ ἐρήμοις εἶναι τῶν οἰκειοτάτων γηροτρόφων· σεμνὸν δέ γ’ ἀγήρως τιμὰς καὶ μνήμην ἀρετῆς δημοσίᾳ κτησαμένους ἐπιδεῖν, καὶ θυσιῶν καὶ ἀγώνων ἠξιωμένους ἀθανάτων. [37] λυπηρὸν παισὶν ὀρφανοῖς γεγενῆσθαι πατρός· καλὸν δέ γε κληρονομεῖν πατρῴας εὐδοξίας. καὶ τοῦ μὲν λυπηροῦ τούτου τὸν δαίμον’ αἴτιον εὑρήσομεν ὄντα, ᾧ φύντας ἀνθρώπους εἴκειν ἀνάγκη, τοῦ δὲ τιμίου καὶ καλοῦ τὴν τῶν ἐθελησάντων καλῶς ἀποθνῄσκειν αἵρεσιν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[35] ἔστι μὲν οὖν ἴσως χαλεπὸν τὰς παρούσας συμφορὰς λόγῳ κουφίσαι: δεῖ δ᾽ ὅμως πειρᾶσθαι καὶ πρὸς τὰ παρηγοροῦντα τρέπειν τὴν ψυχήν, ὡς τοὺς τοιούτους ἄνδρας γεγεννηκότας καὶ πεφυκότας αὐτοὺς ἐκ τοιούτων ἑτέρων καλόν ἐστιν τὰ δείν᾽ εὐσχημονέστερον τῶν ἄλλων φέροντας ὁρᾶσθαι καὶ πάσῃ τύχῃ χρωμένους ὁμοίους εἶναι.  [36] καὶ γὰρ ἐκείνοις ταῦτ᾽ ἂν εἴη μάλιστ᾽ ἐν κόσμῳ καὶ τιμῇ, καὶ πάσῃ τῇ πόλει καὶ τοῖς ζῶσιν ταῦτ᾽ ἂν ἐνέγκοι πλείστην εὐδοξίαν. χαλεπὸν πατρὶ καὶ μητρὶ παίδων στερηθῆναι καὶ ἐρήμοις εἶναι τῶν οἰκειοτάτων γηροτρόφων: σεμνὸν δέ γ᾽ ἀγήρως τιμὰς καὶ μνήμην ἀρετῆς δημοσίᾳ κτησαμένους ἐπιδεῖν, καὶ θυσιῶν καὶ ἀγώνων ἠξιωμένους ἀθανάτων. [37] λυπηρὸν παισὶν ὀρφανοῖς γεγενῆσθαι πατρός: καλὸν δέ γε κληρονομεῖν πατρῴας εὐδοξίας. καὶ τοῦ μὲν λυπηροῦ τούτου τὸν δαίμον᾽ αἴτιον εὑρήσομεν ὄντα, φύντας ἀνθρώπους εἴκειν ἀνάγκη, τοῦ δὲ τιμίου καὶ καλοῦ τὴν τῶν ἐθελησάντων καλῶς ἀποθνῄσκειν αἵρεσιν.

 

 

Λεξιλογικά

 

κουφίσαι: του ρ. κουφίζω: ελαφρύνω, ανακουφίζω

τὰ παρηγοροῦντα: οι παρήγορες σκέψεις, οι συμβουλές, οι παραινέσεις

πεφυκότας: του ρ. φύομαι: γεννιέμαι

εὐσχημονέστερον: με περισσότερη αξιοπρέπεια

εὐδοξία: καλή φήμη, τιμή, υπόληψη

γηροτρόφος: εκείνος που περιθάλπει κάποιον στα γηρατειά

ὁ, ἡ ἀγήρως, τὸ ἀγήρων: ο αγέραστος

δημοσίᾳ: από την πολιτεία

ἐπιδεῖν: του ρ. ἐφοράω-ῶ: επιβλέπω, επιτηρώ

ἠξιωμένους: του ρ. ἀξιόω-ῶ: έχω την αξίωση

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

. τρέπειν, πεφυκότας, στερηθῆναι, εἴκειν: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
τρέπειν τρέψειν τρέψαι-τραπεῖν τετροφέναι
φυομένους φυσομένους-φυησομένους φύντας-φυθέντας-φυέντας πεφυκότας
στερεῖσθαι
στερίσκεσθαι
στέρεσθαι
στερήσεσθαι-στερηθήσεσθαι στερηθῆναι ἐστερέσθαι-ἐστερῆσθαι
εἴκειν εἴξειν εἶξαι --

 

. πατρὶ, μητρὶ, παίδων, ἀγήρως, πατρῴας, αἵρεσιν: να γραφτεί η δοτική πληθυντικού.

 

λέξη δοτική πληθυντικού
πατρί πατράσιν
μητρί μητράσιν
παίδων παισίν
ἀγήρως ἀγήρῳς
πατρῴας πατρῴαις
αἵρεσιν αἱρέσεσιν

 

 . καὶ τοῦ λυπηροῦ τούτου τὸν δαίμον’ αἴτιον εὑρήσομεν ὄντα: Να αντικατασταθεί η μετοχική σύνταξη του ρήματος από απαρεμφατική.

καὶ τοῦ λυπηροῦ τούτου τὸν δαίμον’ αἴτιον εὑρήσομεν εἶναι

 

2η.  καὶ πάσῃ τῇ πόλει καὶ τοῖς ζῶσιν ταῦτ’ ἂν ἐνέγκοι πλείστην εὐδοξίαν: να τραπεί η σύνταξη σε παθητική.

καὶ πάσῃ τῇ πόλει καὶ τοῖς ζῶσιν ἂν ἐνεχθείη πλείστη εὐδοξία ὑπὸ τούτων.