Δημοσθένης, Περί της Παραπρεσβείας, 338-340


 

Κατέβασε το αρχείο σε pdf, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Περί της Παραπρεσβείας, 131-132   ,
Κείμενα του Δημοσθένη στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα  πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Δημοσθένης με τον λόγο του Περί της Παραπρσβείας κατηγορεί τον πολιτικό του αντίπαλο και ρήτορα Αισχίνη ως παραπρεσβεύσαντα, δηλαδή, όταν και οι δύο είχαν σταλεί ως πρέσβεις στον Φίλιππο για τη σύναψη ειρήνης, ο Αισχίνης αφού δωροδοκήθηκε από τον Φίλιππο, έκανε μυστική συμφωνία μαζί του, βλάπτοντας τα αθηναϊκά συμφέροντα. Στη δίκη που έγινε δεν αποδείχτηκε η ενοχή του Αισχίνη και αθωώθηκε.

 

Το κείμενο

 

[338] μηδὲν ὑμεῖς ἀβέλτερον πάθητε, ἀλλὰ λογίζεσθ᾽ ὅτι δεῖ κήρυκα μὲν ἂν δοκιμάζητε, εὔφωνον σκοπεῖν, πρεσβευτὴν δὲ καὶ τῶν κοινῶν ἀξιοῦντά τι πράττειν δίκαιον καὶ φρόνημ᾽ ἔχονθ᾽ ὑπὲρ μὲν ὑμῶν μέγα, πρὸς δ᾽ ὑμᾶς ἴσον, ὥσπερ ἐγὼ Φίλιππον μὲν οὐκ ἐθαύμασα, τοὺς δ᾽ αἰχμαλώτους ἐθαύμασα, ἔσωσα, οὐδὲν ὑπεστειλάμην. οὗτος δ᾽ ἐκείνου μὲν προὐκαλινδεῖτο, τοὺς παιᾶνας ᾖδεν, ὑμῶν δ᾽ ὑπερορᾷ. [339] ἔτι τοίνυν ὅταν μὲν ἴδητε δεινότητ᾽ ἢ εὐφωνίαν ἤ τι τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἀγαθῶν ἐπὶ χρηστοῦ καὶ φιλοτίμου γεγενημένον ἀνθρώπου, συγχαίρειν καὶ συνασκεῖν πάντας δεῖ: κοινὸν γὰρ ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἄλλοις τοῦτ᾽ ἀγαθὸν γίγνεται: ὅταν δ᾽ ἐπὶ δωροδόκου καὶ πονηροῦ καὶ παντὸς ἥττονος λήμματος, ἀποκλείειν καὶ πικρῶς καὶ ἐναντίως ἀκούειν, ὡς πονηρία δυνάμεως δόξαν εὑρομένη παρ᾽ ὑμῶν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐστίν. [340] ὁρᾶτε δ᾽, ἀφ᾽ ὧν οὗτος εὐδοκιμεῖ πηλίκα τῇ πόλει περιέστηκε πράγματα. αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι δυνάμεις ἐπιεικῶς εἰσιν αὐτάρκεις, ἡ δὲ τοῦ λέγειν, ἂν τὰ παρ᾽ ὑμῶν τῶν ἀκουόντων ἀντιστῇ, διακόπτεται. οὕτως οὖν ἀκούετε τούτου ὡς πονηροῦ καὶ δωροδόκου καὶ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἐροῦντος ἀληθές.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[338] μηδὲν ὑμεῖς ἀβέλτερον πάθητε, ἀλλὰ λογίζεσθ᾽ ὅτι δεῖ κήρυκα μὲν ἂν δοκιμάζητε, εὔφωνον σκοπεῖν, πρεσβευτὴν δὲ καὶ τῶν κοινῶν ἀξιοῦντά τι πράττειν δίκαιον καὶ φρόνημ᾽ ἔχονθ᾽ ὑπὲρ μὲν ὑμῶν μέγα, πρὸς δ᾽ ὑμᾶς ἴσον, ὥσπερ ἐγὼ Φίλιππον μὲν οὐκ ἐθαύμασα, τοὺς δ᾽ αἰχμαλώτους ἐθαύμασα, ἔσωσα, οὐδὲν ὑπεστειλάμηνοὗτος δ᾽ ἐκείνου μὲν προὐκαλινδεῖτο, τοὺς παιᾶνας ᾖδεν, ὑμῶν δ᾽ ὑπερορᾷ. [339] ἔτι τοίνυν ὅταν μὲν ἴδητε δεινότητ᾽ εὐφωνίαν τι τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἀγαθῶν ἐπὶ χρηστοῦ καὶ φιλοτίμου γεγενημένον ἀνθρώπου, συγχαίρειν καὶ συνασκεῖν πάντας δεῖκοινὸν γὰρ ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἄλλοις τοῦτ᾽ ἀγαθὸν γίγνεταιὅταν δ᾽ ἐπὶ δωροδόκου καὶ πονηροῦ καὶ παντὸς ἥττονος λήμματος, ἀποκλείειν καὶ πικρῶς καὶ ἐναντίως ἀκούειν, ὡς πονηρία δυνάμεως δόξαν εὑρομένη παρ᾽ ὑμῶν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐστίν. [340] ὁρᾶτε δ᾽, ἀφ᾽ ὧν οὗτος εὐδοκιμεῖ πηλίκα τῇ πόλει περιέστηκε πράγματααἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι δυνάμεις ἐπιεικῶς εἰσιν αὐτάρκεις, δὲ τοῦ λέγειν, ἂν τὰ παρ᾽ ὑμῶν τῶν ἀκουόντων ἀντιστῇ, διακόπτεταιοὕτως οὖν ἀκούετε τούτου ὡς πονηροῦ καὶ δωροδόκου καὶ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἐροῦντος ἀληθές.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἀβέλτερος: ανώφελος, ανόητος, αφελής ψηφίδες

πάσχω: η σημασία συχνά προσδιορίζεται σημασιολογικά από κάποιες λέξεις που δηλώνουν καλό ή κακό ψηφίδες

πράττω τα κοινά: ασχολούμαι με την πολιτική, με τις υποθέσεις της πολιτείας ψηφίδες

ὑποστέλλομαι: οπισθοχωρώ, φοβάμαι, καλύπτω, συγκαλύπτω, αποκρύπτω κάτι από φόβο, υπεκφεύγω ψηφίδες

προκαλινδέομαι: πέφτω στα πόδια κάποιου, γονατιστός, μπρούμυτα, μπροστά από κάποιον άλλο ψηφίδες

παιάν: άσμα θριάμβου μετά τη νίκη ψηφίδες

ὑπεροράω: βλέπω από ψηλά, περιφρονώ ψηφίδες

δωροδόκος: αυτός που δέχεται δώρα ή εξαγοράζεται ψηφίδες

λῆμμα: κέρδος, ωφέλεια ψηφίδες

πηλίκος: πόσο φοβερός ή μεγάλος; ψηφίδες

περιίστημι: τοποθετώ ολόγυρα, φέρνω σε χειρότερη κατάσταση ψηφίδες

πράγματα: με αρνητική σημασία, ενοχλητική εργασία, ενόχληση, δυσφορία ψηφίδες

ἐπιεικῶς: αρκετά, αρκούντως, μέτρια, μετριοπαθώς, με επιείκεια ψηφίδες

αὐτάρκης: επαρκής από μόνος του, αυτός που έχει αρκετά εφόδια από μόνος του, ανεξάρτητος από τους άλλους ψηφίδες

ἀνθίστημι: αντιστέκομαι, αντιπαρατίθεμαι ψηφίδες

ὁτιοῦν: οτιδήποτε ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ὥσπερ ἐγὼ Φίλιππον μὲν οὐκ ἐθαύμασα,

[340] ὁρᾶτε δ᾽, 

1. Να γραφτούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων των παρακάτω ρημάτων, στη φωνή που βρίσκονται: πάθητε, δοκιμάζητε, ἀντιστῇ, διακόπτεται

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςαόριστος βΠαρακείμενος
πάσχεινπείσεσθαι--παθεῖνπεπονθέναι
δοκιμάζεινδοκιμάσεινδοκιμάσαι δεδοκιμακέναι
ἀνθίστασθαιἀντιστήσεσθαιἀντιστήσασθαιἀντιστῆναιἀνθεστηκέναι
ἀνθεστάναι
διακόπτεσθαιδιακόψεσθαιδιακόψασθαι--διακεκόφθαι

 

2. Να γραφτούν τα παραθετικά (και στα τρία γένη) των παρακάτω επιθέτων: ἀβέλτερον, μέγα, ἥττονος

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
ὁ ἀβέλτερος,
ἡ ἀβελτέρα / ἀβέλτερος,
τὸ ἀβέλτερον
ὁ ἀβελτερότερος,
ἡ ἀβελτερωτέρα,
τὸ ἀβελτερότερον
ὁ ἀβελτερότατος,
ἡ ἀβελτερωτάτη,
τὸ ἀβελτερότατον
ὁ μέγας,
ἡ μεγάλη,
τὸ μέγα
ὁ μείζων,
ἡ μείζων,
τὸ μεῖζον
ὁ μέγιστος,
ἡ μεγίστη,
τὸ μέγιστον
ὁ μικρός,
ἡ μικρά,
τὸ μικρόν
ὁ μικρότερος / ἐλάττων / ἥττων,
ἡ μικροτέρα / ἐλάττων / ἥττων,
τὸ μικρότερον / ἔλαττον / ἧττον
ὁ μικρότατος / ἐλάχιστος / ἥκιστος,
ἡ μικροτάτη / ἐλαχίστη / ἡκίστη,
τὸ μικρότατον / ἐλάχιστον / ἥκιστον

 

 . Να αναλυθεί η μετοχή ἀξιοῦντα, στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

 

Απάντηση: τινά ὅς ἀξιοῖ

 

. ὅταν μὲν ἴδητε δεινότητ᾽ ἢ εὐφωνίαν: να συμπτυχθεί η πρόταση σε μετοχικό σύνολο.

 

Απάντηση: ἰδόντας δεινότητα ή ευφωνίαν