Δημοσθένης, Υπέρ Κτησιφώντος Περί του Στεφάνου, 171-172


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Ὑπὲρ Κτησιφῶντος, Περί του Στεφάνου perseus
Κείμενα του Δημοσθένη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Το 336 π.Χ. δύο χρόνια μετά τη μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.) ο Κτησιφώντας, πολιτικός φίλος του Δημοσθένη, πρότεινε να στεφανωθεί ο ρήτορας με το χρυσό στεφάνι. Την πρόταση την προσέβαλε ως παράνομη ο Αισχίνης, πολιτικός αντίπαλος του Δημοσθένη. Το θέμα έφτασε στην Ηλιαία αρκετά αργά, μόλις το 330 π.Χ.

 

Το κείμενο

 

[171] καίτοι εἰ μὲν τοὺς σωθῆναι τὴν πόλιν βουλομένους παρελθεῖν ἔδει, πάντες ἂν ὑμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι Ἀθηναῖοι ἀναστάντες ἐπὶ τὸ βῆμ’ ἐβαδίζετε· πάντες γὰρ οἶδ’ ὅτι σωθῆναι αὐτὴν ἐβούλεσθε· εἰ δὲ τοὺς πλουσιωτάτους, οἱ τριακόσιοι· εἰ δὲ τοὺς ἀμφότερα ταῦτα, καὶ εὔνους τῇ πόλει καὶ πλουσίους, οἱ μετὰ ταῦτα τὰς μεγάλας ἐπιδόσεις ἐπιδόντες· καὶ γὰρ εὐνοίᾳ καὶ πλούτῳ τοῦτ’ ἐποίησαν. [172] ἀλλ’, ὡς ἔοικεν, ἐκεῖνος ὁ καιρὸς καὶ ἡ ἡμέρα ’κείνη οὐ μόνον εὔνουν καὶ πλούσιον ἄνδρ’ ἐκάλει, ἀλλὰ καὶ παρηκολουθηκότα τοῖς πράγμασιν ἐξ ἀρχῆς, καὶ συλλελογισμένον ὀρθῶς τίνος εἵνεκα ταῦτ’ ἔπραττεν ὁ Φίλιππος καὶ τί βουλόμενος· ὁ γὰρ μὴ ταῦτ’ εἰδὼς μηδ’ ἐξητακὼς πόρρωθεν, οὔτ’ εἰ εὔνους ἦν οὔτ’ εἰ πλούσιος, οὐδὲν μᾶλλον ἔμελλ’ ὅ τι χρὴ ποιεῖν εἴσεσθαι οὐδ’ ὑμῖν ἕξειν συμβουλεύειν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[171] καίτοι εἰ μὲν τοὺς σωθῆναι τὴν πόλιν βουλομένους παρελθεῖν ἔδει, πάντες ἂν ὑμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι Ἀθηναῖοι ἀναστάντες ἐπὶ τὸ βῆμ᾽ ἐβαδίζετε: πάντες γὰρ οἶδ᾽ ὅτι σωθῆναι αὐτὴν ἐβούλεσθε: εἰ δὲ τοὺς πλουσιωτάτους, οἱ τριακόσιοι: εἰ δὲ τοὺς ἀμφότερα ταῦτα, καὶ εὔνους τῇ πόλει καὶ πλουσίους, οἱ μετὰ ταῦτα τὰς μεγάλας ἐπιδόσεις ἐπιδόντες: καὶ γὰρ εὐνοίᾳ καὶ πλούτῳ τοῦτ᾽ ἐποίησαν. [172] ἀλλ᾽, ὡς ἔοικεν, ἐκεῖνος καιρὸς καὶ ἡμέρα 'κείνη οὐ μόνον εὔνουν καὶ πλούσιον ἄνδρ᾽ ἐκάλει, ἀλλὰ καὶ παρηκολουθηκότα τοῖς πράγμασιν ἐξ ἀρχῆς, καὶ συλλελογισμένον ὀρθῶς τίνος εἵνεκα ταῦτ᾽ ἔπραττεν Φίλιππος καὶ τί βουλόμενος: γὰρ μὴ ταῦτ᾽ εἰδὼς μηδ᾽ ἐξητακὼς πόρρωθεν, οὔτ᾽ εἰ εὔνους ἦν οὔτ᾽ εἰ πλούσιος, οὐδὲν μᾶλλον ἔμελλ᾽ τι χρὴ ποιεῖν εἴσεσθαι οὐδ᾽ ὑμῖν ἕξειν συμβουλεύειν.

 

 

Λεξιλογικά

 

παρέρχομαι: ανεβαίνω στο βήμα

ἀναστάντες: του ρ. ἀνίστημι: σηκώνω, στήνω κάτι όρθιο

οἶδ' ὅτι: (βεβαιωτική φράση): βέβαια

εὔνους τῇ πόλει: φιλόπατρης

ἐπιδόντες: του ρ. ἐπιδίδωμι: αυξάνω, δίνω ακόμα, χαρίζω

ἐπίδοσις: προσθήκη, πρόοδος, αύξηση, προσφορά, δωρεά

εὔνοια: ευμένεια, καλή διάθεση, φιλοπατρία

ἐξητακὼς: του ρ. ἐξετάζω

πόρρωθεν: με τοπική σημασία: από μακριά / με χρονική σημασία: από πολύ καιρό

εἴσεσθαι: του ρ. οἶδα: γνωρίζω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. δεῖ, ἔοικεν, χρή: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
δεῖ ἔδει δεήσει ἐδέησε -- --

--

εἶκε εἴξει εἶξεν ἔοικεν ἐῴκει
χρή χρῆν / ἐχρῆν χρήσει ἔχρησε -- --

 

2. ἐπιδόντες: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β' εν. και πληθ. αορίστου β' + απαρέμφατο και μετοχή.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
ἐπέδωκαςἐπιδῷςἐπιδοίηςἐπίδοςἐπιδοῦναιἐπιδούς, -οῦσα, -όν
ἐπέδοτεἐπιδῶτεἐπιδοίητε / ἐπιδοῖτεἐπίδοτε