Δημοσθένης, Υπέρ Κτησιφώντος Περί του Στεφάνου, 204-205


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Ὑπὲρ Κτησιφῶντος, Περί του Στεφάνου perseus
Κείμενα του Δημοσθένη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Το 336 π.Χ. δύο χρόνια μετά τη μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.) ο Κτησιφώντας, πολιτικός φίλος του Δημοσθένη, πρότεινε να στεφανωθεί ο ρήτορας με το χρυσό στεφάνι. Την πρόταση την προσέβαλε ως παράνομη ο Αισχίνης, πολιτικός αντίπαλος του Δημοσθένη. Το θέμα έφτασε στην Ηλιαία αρκετά αργά, μόλις το 330 π.Χ.

 

Το κείμενο

 

[204] καὶ ταῦθ' οὕτω σεμνὰ καὶ προσήκοντα τοῖς ὑμετέροις ἤθεσιν ὑμεῖς ὑπολαμβάνετ' εἶναι ὥστε καὶ τῶν προγόνων τοὺς ταῦτα πράξαντας μάλιστ' ἐπαινεῖτε, εἰκότως. τίς γὰρ οὐκ ἂν ἀγάσαιτο τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῆς ἀρετῆς, οἳ καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τὰς τριήρεις ἐμβάντες ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸ κελευόμενον ποιῆσαι, τὸν μὲν ταῦτα συμβουλεύσαντα Θεμιστοκλέα στρατηγὸν ἑλόμενοι, τὸν δ' ὑπακούειν ἀποφηνάμενον τοῖς ἐπιταττομένοις Κυρσίλον καταλιθώσαντες, οὐ μόνον αὐτόν, ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκες αἱ ὑμέτεραι τὴν γυναῖκ' αὐτοῦ. [205] οὐ γὰρ ἐζήτουν οἱ τότ' Ἀθηναῖοι οὔτε ῥήτορ' οὔτε στρατηγὸν δι' ὅτου δουλεύσουσιν εὐτυχῶς, ἀλλ' οὐδὲ ζῆν ἠξίουν, εἰ μὴ μετ' ἐλευθερίας ἐξέσται τοῦτο ποιεῖν. ἡγεῖτο γὰρ αὐτῶν ἕκαστος οὐχὶ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ μόνον γεγενῆσθαι, ἀλλὰ καὶ τῇ πατρίδι. [...]

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[204] καὶ ταῦθ᾽ οὕτω σεμνὰ καὶ προσήκοντα τοῖς ὑμετέροις ἤθεσιν ὑμεῖς ὑπολαμβάνετ᾽ εἶναι ὥστε καὶ τῶν προγόνων τοὺς ταῦτα πράξαντας μάλιστ᾽ ἐπαινεῖτε. εἰκότως: τίς γὰρ οὐκ ἂν ἀγάσαιτο τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῆς ἀρετῆς, οἳ καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τὰς τριήρεις ἐμβάντες ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸ κελευόμενον ποιῆσαι, τὸν μὲν ταῦτα συμβουλεύσαντα Θεμιστοκλέα στρατηγὸν ἑλόμενοι, τὸν δ᾽ ὑπακούειν ἀποφηνάμενον τοῖς ἐπιταττομένοις Κυρσίλον καταλιθώσαντες, οὐ μόνον αὐτόν, ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκες αἱ ὑμέτεραι τὴν γυναῖκ᾽ αὐτοῦ.  [205] οὐ γὰρ ἐζήτουν οἱ τότ᾽ Ἀθηναῖοι οὔτε ῥήτορ᾽ οὔτε στρατηγὸν δι᾽ ὅτου δουλεύσουσιν εὐτυχῶς, ἀλλ᾽ οὐδὲ ζῆν ἠξίουν, εἰ μὴ μετ᾽ ἐλευθερίας ἐξέσται τοῦτο ποιεῖν. ἡγεῖτο γὰρ αὐτῶν ἕκαστος οὐχὶ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ μόνον γεγενῆσθαι, ἀλλὰ καὶ τῇ πατρίδι.

 

 

Λεξιλογικά

 

σεμνός: σεβαστός, ιερός, σοβαρός

ὑπολαμβάνω: νομίζω, θεωρώ, πιστεύω

εἰκότως: εύλογα, λογικά, δίκαια

ἄγαμαι: θαυμάζω

ἀρετή: ανδρεία

ἐκλείπω: ἐγκαταλείπω

χώρα: η γη, τα κτήματα

ὑπομένω: υποτάσσομαι, τολμώ

ἑλόμενοι: του ρ. αἱροῦμαι (+ αντ. + κτγ αντικειμένου): εκλέγω κάποιον ως κάτι

ἀποφαίνομαι: εκφράζω τη γνώμη μου, διατυπώνω τη γνώμη μου, προτείνω

ἐπιτάττω: διατάζω

καταλιθόω-ῶ: λιθοβολώ μέχρι θανάτου

δουλεύω: είμαι δούλος, υποδουλώνομαι

ἔξεστι: είναι δυνατό

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἀλλ' οὐδὲ ζῆν ἠξίουν, 

. ἐμβάντες, ἑλόμενοι, ἀποφηνάμενον, ἐπιταττομένοις: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
ἐμβαίνοντες ἐμβησόμενοι ἐμβήσαντες, ἐμβάντες ἐμβεβηκότες
ἐμβεβῶτες
αἱρούμενοι αἱρησόμενοι
αἱρεθησόμενοι
ἑλόμενοι
αἱρεθέντες
ᾑρημένοι
ἀποφαινόμενον ἀποφανούμενον
ἀποφανθησόμενον
ἀποφανησόμενον
ἀποφηνάμενον
ἀποφανθέντα
ἀποφανέντα
ἀποπεφασμένον
ἀποπεφηνότα
ἐπιταττομένοις ἐπιταξομένοις
ἐπιταχθησομένοις
ἐπιταγησομένοις
ἐπιταξαμένοις
ἐπιταχθεῖσιν
ἐπιταγεῖσιν
ἐπιτεταγμένοις

 

. ἐζήτουν, ἠξίουν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β' ενικό και πληθυντικό του ενεστώτα + απαρέμφατο και μετοχή.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
ζητεῖςζητῇςζητοίης / ζητοῖςζήτειζητεῖνζητῶν, ζητοῦσα, ζητοῦν
ζητεῖτεζητῆτεζητοῖτεζητεῖτε  
ἀξιοῖςἀξιοῖςἀξιοίης / ἀξιοῖςἀξίουἀξιοῦνἀξιῶν, ἀξιοῦσα, ἀξιοῦν
ἀξιοῦτεἀξιῶτεἀξιοῖτεἀξιοῦτε