Δημοσθένης, Υπέρ Κτησιφώντος Περί του Στεφάνου, 25-26


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Ὑπὲρ Κτησιφῶντος, Περί του Στεφάνου perseus
Κείμενα του Δημοσθένη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Το 336 π.Χ. δύο χρόνια μετά τη μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.) ο Κτησιφώντας, πολιτικός φίλος του Δημοσθένη, πρότεινε να στεφανωθεί ο ρήτορας με το χρυσό στεφάνι. Την πρόταση την προσέβαλε ως παράνομη ο Αισχίνης, πολιτικός αντίπαλος του Δημοσθένη. Το θέμα έφτασε στην Ηλιαία αρκετά αργά, μόλις το 330 π.Χ.

 

Το κείμενο

 

[25] Ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις, ἐνταῦθα πάλιν σκέψασθε τί ἡμῶν ἑκάτερος προείλετο πράττειν· καὶ γὰρ ἐκ τούτων εἴσεσθε τίς ἦν ὁ Φιλίππῳ πάντα συναγωνιζόμενος, καὶ τίς ὁ πράττων ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τὸ τῇ πόλει συμφέρον ζητῶν. ἐγὼ μὲν τοίνυν ἔγραψα βουλεύων ἀποπλεῖν τὴν ταχίστην τοὺς πρέσβεις ἐπὶ τοὺς τόπους ἐν οἷς ἂν ὄντα Φίλιππον πυνθάνωνται, καὶ τοὺς ὅρκους ἀπολαμβάνειν· οὗτοι δ’ οὐδὲ γράψαντος ἐμοῦ ταῦτα ποιεῖν ἠθέλησαν. [26] τί δὲ τοῦτ’ ἐδύνατο, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι; ἐγὼ διδάξω. Φιλίππῳ μὲν ἦν συμφέρον ὡς πλεῖστον τὸν μεταξὺ χρόνον γενέσθαι τῶν ὅρκων, ὑμῖν δ’ ὡς ἐλάχιστον. [...]

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[25] ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην πόλις, ἐνταῦθα πάλιν σκέψασθε τί ἡμῶν ἑκάτερος προείλετο πράττειν: καὶ γὰρ ἐκ τούτων εἴσεσθε τίς ἦν Φιλίππῳ πάντα συναγωνιζόμενος, καὶ τίς πράττων ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τὸ τῇ πόλει συμφέρον ζητῶν. ἐγὼ μὲν τοίνυν ἔγραψα βουλεύων ἀποπλεῖν τὴν ταχίστην τοὺς πρέσβεις ἐπὶ τοὺς τόπους ἐν οἷς ἂν ὄντα Φίλιππον πυνθάνωνται, καὶ τοὺς ὅρκους ἀπολαμβάνειν: οὗτοι δ᾽ οὐδὲ γράψαντος ἐμοῦ ταῦτα ποιεῖν ἠθέλησαν. [26] τί δὲ τοῦτ᾽ ἐδύνατο, ἄνδρες Ἀθηναῖοι; ἐγὼ διδάξω. Φιλίππῳ μὲν ἦν συμφέρον ὡς πλεῖστον τὸν μεταξὺ χρόνον γενέσθαι τῶν ὅρκων, ὑμῖν δ᾽ ὡς ἐλάχιστον.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἐνταῦθα: για τόπο: εδώ, προς τα εδώ // για χρόνο: τώρα, αμέσως, τότε, ύστερα

σκοπέομαι-οῦμαι: εξετάζω, ερευνώ

ἑκάτερος, -α, -ον: ο καθένας

προείλετο: του ρ. προαιρέομαι-οῦμαι: εκλέγω, προτιμώ, επιδιώκω

εἴσεσθε: του ρ. οἶδα: γνωρίζω, ξέρω, μαθαίνω

συναγωνίζομαί τινι: συνεργάζομαι με κάποιον

βουλεύω: συμβουλεύω, είμαι βουλευτής

ἀποπλέω: αναχωρώ με πλοίο

πυνθάνομαι: πληροφορούμαι, μαθαίνω

ἀπολαμβάνω: ξαναπαίρνω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

. εἴσεσθε, προείλετο: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
οἴδατε / ἴστεᾔδειτε / ᾔδετε / ᾖστεεἰδήσετε / εἴσεσθεἔγνωτεἐγνώκατεἐγνώκετε
προαιρεῖταιπροῃρεῖτοπροαιρήσεται
προαιρεθήσεται
προείλετο
προῃρέθη
προῄρηταιπροῄρητο

 

. προείλετο, πυνθάνωνται: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατο και μετοχή.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
προείλετοπροέληταιπροέλοιτοπροελέσθωπροελέσθαιπροελόμενος, -μένη, -μενον
πυνθάνονταιπυνθάνωνταιπυνθάνοιντοπυνθανέσθων
πυνθανέσθωσαν
πυνθάνεσθαιπυνθανόμενος, -μένη, -μενον

 

3η. Να κλιθεί η οριστική Ενεστώτα και Παρατατικού του ρ. ἀποπλέω

ΕνεστώταςΠαρατατικός
ἀποπλέω ἀπέπλεον
ἀποπλεῖς ἀπέπλεις
ἀποπλεῖ ἀπέπλει
ἀποπλέομεν ἀπεπλέομεν
ἀποπλεῖτε ἀπεπλεῖτε
ἀποπλέουσιν ἀπέπλεον