Ισοκράτης, Αρχίδαμος, 93-94


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἀρχίδαμος
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη:  Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Το 366 π.Χ η Σπάρτη οδηγήθηκε σε πολιτική απομόνωση, καθώς οι Πελοποννήσιοι σύμμαχοί της υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης με τους Θηβαίους. Με αυτήν αναγνωριζόταν η ανεξαρτησία της Μεσσήνης, γεγονός που αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τα σπαρτιατικά συμφέροντα. Ο Ισοκράτης, που επιδίωκε να μην ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η Θήβα, στον ομώνυμο λόγο παρουσιάζει τον Αρχίδαμο, γιο του βασιλιά της Σπάρτης Αγησίλαου Β´ και επίδοξο διάδοχο του θρόνου, να τοποθετείται αρνητικά απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη και να προσπαθεί να τονώσει το ηθικό των συμπατριωτών του.
(Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 

Το κείμενο

 

[93] Θαυμάζω δὲ τῶν ὑπὲρ μὲν τῆς ἰδίας δόξης ἀποθνήσκειν ἐθελόντων, ὑπὲρ δὲ τῆς κοινῆς μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἐχόντων· ὑπὲρ ἧς ὁτιοῦν πάσχειν ἄξιον, ὥστε μὴ καταισχῦναι τὴν πόλιν, μηδὲ περιιδεῖν τὴν τάξιν λιποῦσαν, εἰς ἣν οἱ πατέρες κατέστησαν αὐτήν. πολλῶν δὲ πραγμάτων ἡμῖν καὶ δεινῶν ἐφεστώτων, ἃ δεῖ διαφυγεῖν, [94] ἐκεῖνο μάλιστα φυλακτέον, ὅπως μηδὲν ἀνάνδρως φανησόμεθα διαπραττόμενοι μηδὲ συγχωροῦντες τοῖς πολεμίοις παρὰ τὸ δίκαιον. αἰσχρὸν γὰρ τοὺς ἄρξαι τῶν Ἑλλήνων ἀξιωθέντας ὀφθῆναι τὸ προσταττόμενον ποιοῦντας, καὶ τοσοῦτον ἀπολειφθῆναι τῶν προγόνων, ὥστε τοὺς μὲν ὑπὲρ τοῦ τοῖς ἄλλοις ἐπιτάττειν ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, ἡμᾶς δ’ ὑπὲρ τοῦ μὴ ποιεῖν τὸ κελευόμενον μὴ τολμᾶν διακινδυνεύειν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[93] θαυμάζω δὲ τῶν ὑπὲρ μὲν τῆς ἰδίας δόξης ἀποθνήσκειν ἐθελόντων, ὑπὲρ δὲ τῆς κοινῆς μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἐχόντων: ὑπὲρ ἧς ὁτιοῦν πάσχειν ἄξιον, ὥστε μὴ καταισχῦναι τὴν πόλιν, μηδὲ περιιδεῖν τὴν τάξιν λιποῦσαν, εἰς ἣν οἱ πατέρες κατέστησαν αὐτήν. πολλῶν δὲ πραγμάτων ἡμῖν καὶ δεινῶν ἐφεστώτων, δεῖ διαφυγεῖν,  [94] ἐκεῖνο μάλιστα φυλακτέον, ὅπως μηδὲν ἀνάνδρως φανησόμεθα διαπραττόμενοι μηδὲ συγχωροῦντες τοῖς πολεμίοις παρὰ τὸ δίκαιον. αἰσχρὸν γὰρ τοὺς ἄρξαι τῶν Ἑλλήνων ἀξιωθέντας ὀφθῆναι τὸ προσταττόμενον ποιοῦντας, καὶ τοσοῦτον ἀπολειφθῆναι τῶν προγόνων, ὥστε τοὺς μὲν ὑπὲρ τοῦ τοῖς ἄλλοις ἐπιτάττειν ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, ἡμᾶς δ᾽ ὑπὲρ τοῦ μὴ ποιεῖν τὸ κελευόμενον μὴ τολμᾶν διακινδυνεύειν.

 

 

Λεξιλογικά

 

θαυμάζω τινός: απορώ κάποιον, παραξενεύομαι με κάποιον

καταισχύνω τινά: ντροπιάζω κάποιον

περιιδεῖν: του ρ. περιοράω-περιορῶ, περιορῶ + κατηγορηματική μτχ.: ανέχομαι, επιτρέπω

τάξις: θέση, γραμμή μάχης, θέση μάχης

ἐφίσταμαι: επικρέμαμαι, απειλούμαι

φυλακτέον: δεῖ φυλάττειν: φυλάττομαι τι: προφυλάσσομαι από κάτι

φαίνομαι + ειδικό απρμφ.: δίνω την εντύπωση

διαπράττομαί τι: κατορθώνω, πετυχαίνω

συγχωρῶ τινί: υποχωρώ

ἀξιόω-ῶ + τελ. απρμφ.: έχω την αξίωση, κρίνω άξιο

ἀπολείπομαι τινος: υστερώ

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1η ἡγοῦμαι, σιωπάω-ῶ, συμβουλεύω, αἱρέομαι-οῦμαι: να γραφτούν τα απαρέμφατα των ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται. Για τα ρήματα μέσης φωνής να γραφτούν και οι τύποι της παθητικής.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
καταισχύνειν καταισχυνεῖν καταισχῦναι κατῃσχυγκέναι
περιορᾶν περιόψεσθαι περιιδεῖν περιεωρακέναι
ὁρᾶσθαι ὀφθήσεσθαι ἰδέσθαι, ὀφθῆναι ὦφθαι / ἑωρᾶσθαι
ἀπολείπεσθαι ἀπολείψεσθαι,
ἀπολειφθήσεσθαι
ἀπολιπέσθαι,
ἀπολειφθῆναι
ἀπολελεῖφθαι
λείπουσαν λείψουσαν λιποῦσαν λελοιπυῖαν
ἐφισταμένων ἐπιστησομένων,
ἐπισταθησομένων
ἐπιστησαμένων,
ἐπιστάντων, ἐπισταθέντων
ἐφεστώτων, ἐφεστηκότων

 

2η κατέστησαν, φανησόμεθα: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
κατέστησαν καταστῶσιν κατασταίησαν / κατασταῖεν καταστάντων / καταστήτωσαν
φανησόμεθα   φανησοίμεθα