Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός, 25-27


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἀρεοπαγιτικός
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη:  Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Αρεοπαγιτικός γράφηκε μετά το τέλος του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), ο οποίος σήμανε τη διάλυση της Β´ Αθηναϊκής συμμαχίας. Σε αυτόν ο Ισοκράτης κάνει έκκληση προς τους συμπολίτες του για αναπροσαρμογή της πολιτικής τους στα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα και επιστροφή στις πατροπαράδοτες αρχές διακυβέρνησης της πόλης.
(Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 

Το κείμενο

 

[25] οὕτω δ’ ἀπείχοντο σφόδρα τῶν τῆς πόλεως, ὥστε χαλεπώτερον ἦν ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις εὑρεῖν τοὺς βουλομένους ἄρχειν ἢ νῦν τοὺς μηδὲν δεομένους· οὐ γὰρ ἐμπορίαν, ἀλλὰ λειτουργίαν ἐνόμιζον εἶναι τὴν τῶν κοινῶν ἐπιμέλειαν, οὐδ’ ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἐσκόπουν ἐλθόντες εἴ τι λῆμμα παραλελοίπασιν οἱ πρότερον ἄρχοντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἴ τινος πράγματος κατημελήκασιν τῶν τέλος ἔχειν κατεπειγόντων. [26] Ὡς δὲ συντόμως εἰπεῖν, ἐκεῖνοι διεγνωκότες ἦσαν ὅτι δεῖ τὸν μὲν δῆμον ὥσπερ τύραννον καθιστάναι τὰς ἀρχὰς καὶ κολάζειν τοὺς ἐξαμαρτάνοντας καὶ κρίνειν περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων, τοὺς δὲ σχολὴν ἄγειν δυναμένους καὶ βίον ἱκανὸν κεκτημένους ἐπιμελεῖσθαι τῶν κοινῶν ὥσπερ οἰκέτας, [27] καὶ δικαίους μὲν γενομένους ἐπαινεῖσθαι καὶ στέργειν ταύτῃ τῇ τιμῇ, κακῶς δὲ διοικήσαντας μηδεμιᾶς συγγνώμης τυγχάνειν ἀλλὰ ταῖς μεγίσταις ζημίαις περιπίπτειν. καίτοι πῶς ἄν τις εὕροι ταύτης βεβαιοτέραν ἢ δικαιοτέραν δημοκρατίαν, τῆς τοὺς μὲν δυνατωτάτους ἐπὶ τὰς πράξεις καθιστάσης, αὐτῶν δὲ τούτων τὸν δῆμον κύριον ποιούσης;

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

οὕτω δ᾽ ἀπείχοντο σφόδρα τῶν τῆς πόλεως, [25]  ὥστε χαλεπώτερον ἦν ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις εὑρεῖν τοὺς βουλομένους ἄρχειν νῦν τοὺς μηδὲν δεομένους: οὐ γὰρ ἐμπορίαν ἀλλὰ λειτουργίαν ἐνόμιζον εἶναι τὴν τῶν κοινῶν ἐπιμέλειαν, οὐδ᾽ ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἐσκόπουν ἐλθόντες εἴ τι λῆμμα παραλελοίπασιν οἱ πρότερον ἄρχοντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἴ τινος πράγματος κατημελήκασι τῶν τέλος ἔχειν κατεπειγόντων. [26] ὡς δὲ συντόμως εἰπεῖν, ἐκεῖνοι διεγνωκότες ἦσαν ὅτι δεῖ τὸν μὲν δῆμον ὥσπερ τύραννον καθιστάναι τὰς ἀρχὰς καὶ κολάζειν τοὺς ἐξαμαρτάνοντας καὶ κρίνειν περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων, τοὺς δὲ σχολὴν ἄγειν δυναμένους καὶ βίον ἱκανὸν κεκτημένους ἐπιμελεῖσθαι τῶν κοινῶν ὥσπερ οἰκέτας, [27] καὶ δικαίους μὲν γενομένους ἐπαινεῖσθαι καὶ στέργειν ταύτῃ τῇ τιμῇ, κακῶς δὲ διοικήσαντας μηδεμιᾶς συγγνώμης τυγχάνειν ἀλλὰ ταῖς μεγίσταις ζημίαις περιπίπτειν. καίτοι πῶς ἄν τις εὕροι ταύτης βεβαιοτέραν δικαιοτέραν δημοκρατίαν, τῆς τοὺς μὲν δυνατωτάτους ἐπὶ τὰς πράξεις καθιστάσης, αὐτῶν δὲ τούτων τὸν δῆμον κύριον ποιούσης;

 

 

Λεξιλογικά

 

σφόδρα: πολύ

εμπορία:  εμπορική επιχείρηση

λειτουργία: δημόσιο αξίωμα στην Αθήνα οι εύποροι αναλάμβαναν με δικά τους έξοδα τις δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως η τριηραρχία, η χορηγία κ.τ.λ.

ἐπιμέλεια τῶν κοινῶν: η φροντίδα για τις δημόσιες υποθέσεις

λῆμμα: εισόδημα, κέρδος

παραλελοίπασιν: του ρ. παραλείπω: αφήνω υπόλοιπο, παραμελώ

διεγνωκότες: του ρ. διαγιγνώσκω: γνωρίζω, διαχωρίζω, κρίνω, αποφασίζω

τύραννος: απόλυτος άρχοντας

σχολή: αργία, ευκαιρία

βίος: περιουσία

οἰκέτης: υπηρέτης, δούλος

στέργω: είμαι ευχαριστημένος, νιώθω στοργή για κάποιον, αρκούμαι, ανέχομαι

ζημία: ζημιά, πρόστιμο, τιμωρία

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1.ἀπείχοντο, παραλελοίπασιν, καθιστάναι, ἐπιμελεῖσθαι: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
ἀπέχονταιἀπείχοντοἀποσχήσονται
ἀφέξονται,ἀποσχεθήσονται
ἀπέσχοντο,
ἀπεσχέθησαν
ἀπέσχηνταιἀπέσχηντο
παραλείπουσινπαρέλειπονπαραλείψουσινπαρέλιπονπαραλελοίπασινπαρελελοίπεσαν
καθιστάναι--καταστήσεινκαταστῆσαι----
ἐπιμελεῖσθαι/
ἐπιμέλεσθαι
--ἐπιμελήσεσθαι,
ἐπιμεληθήσεσθαι
ἐπιμεληθῆναιἐπιμεμελῆσθαι--

 

 

  

1. α. γενομένους - ἐπαινεῖσθαι, στέργειν β. διοικήσαντας κακῶς - τυγχάνειν ἀλλὰ περιπίπτειν. Να εντοπιστεί το είδος των υποθετικών λόγων και να αποδοθούν σε ευθύ.

 

α. δείχνει το προσδοκώμενο: ἤν (ἐάν, ἄν) γένωνται δίκαιοι - ἐπαινείσθων καὶ στεργόντων

β. δείχνει το προσδοκώμενο: ἤν (ἐάν, ἄν) διοικήσωσι κακῶς - μὴ τυγχανόντων ἀλλὰ περιπιπτόντων