Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός, 80-81


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἀρεοπαγιτικός
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη:  Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Αρεοπαγιτικός γράφηκε μετά το τέλος του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), ο οποίος σήμανε τη διάλυση της Β´ Αθηναϊκής συμμαχίας. Σε αυτόν ο Ισοκράτης κάνει έκκληση προς τους συμπολίτες του για αναπροσαρμογή της πολιτικής τους στα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα και επιστροφή στις πατροπαράδοτες αρχές διακυβέρνησης της πόλης.
(Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 

Το κείμενο

 

[80] οἱ μὲν τοίνυν Ἕλληνες οὕτως ἐπίστευον τοῖς κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πολιτευομένοις, ὥστε τοὺς πλείστους αὐτῶν ἑκόντας ἐγχειρίσαι τῇ πόλει σφᾶς αὐτούς· οἱ δὲ βάρβαροι τοσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ πολυπραγμονεῖν περὶ τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων, ὥστ’ οὔτε μακροῖς πλοίοις ἐπὶ τάδε Φασήλιδος ἔπλεον οὔτε στρατοπέδοις ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ κατέβαινον, ἀλλὰ πολλὴν ἡσυχίαν ἦγον. [81] νῦν δ’ εἰς τοῦτο τὰ πράγματα περιέστηκεν, ὥσθ’ οἱ μὲν μισοῦσι τὴν πόλιν, οἱ δὲ καταφρονοῦσιν ἡμῶν. καὶ περὶ μὲν τοῦ μίσους τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν ἀκηκόατε τῶν στρατηγῶν· ὡς δὲ βασιλεὺς ἔχει πρὸς ἡμᾶς, ἐκ τῶν ἐπιστολῶν ὧν ἔπεμψεν ἐδήλωσεν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[80] οἱ μὲν τοίνυν Ἕλληνες οὕτως ἐπίστευον τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πολιτευομένοις, ὥστε τοὺς πλείστους αὐτῶν ἑκόντας ἐγχειρίσαι τῇ πόλει σφᾶς αὐτούς: οἱ δὲ βάρβαροι τοσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ πολυπραγμονεῖν περὶ τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων, ὥστε οὔτε μακροῖς πλοίοις ἐπὶ τάδε Φασήλιδος ἔπλεον οὔτε στρατοπέδοις ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ κατέβαινον,  [81] ἀλλὰ πολλὴν ἡσυχίαν ἦγον. νῦν δ᾽ εἰς τοῦτο τὰ πράγματα περιέστηκεν, ὥσθ᾽ οἱ μὲν μισοῦσι τὴν πόλιν, οἱ δὲ καταφρονοῦσιν ἡμῶν: καὶ περὶ μὲν τοῦ μίσους τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν ἀκηκόατε τῶν στρατηγῶν: ὡς δὲ βασιλεὺς ἔχει πρὸς ἡμᾶς, ἐκ τῶν ἐπιστολῶν ὧν ἔπεμψεν ἐδήλωσεν.

 

 

Λεξιλογικά

 

πολιτεύομαι: διοικώ, κυβερνώ

ἐγχειρίσαι: του ρ. ἐγχειρίζω: παραδίδω, εμπιστεύομαι

πολυπραγμονέω-: ασχολούμαι με πολλά πράγματα, επεμβαίνω σε ξένες υποθέσεις

μακρόν πλοῖον: πολεμικό πλοίο

στρατόπεδον: στρατός συντεταγμένος

τὰ πράγματα: οι υποθέσεις, η κατάσταση

περιέστηκεν: του ρ. περιίσταμαι: καταντώ, καταλήγω, φτάνω σε σημείο

καταφρονέω-: περιφρονώ

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. καταφρονοῦσιν, ἀκηκόατε, ἔπεμψεν: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
καταφρονοῦσινκατεφρόνουνκαταφρονήσουσινκατεφρόνησανκαταπεφρονήκασινκατεπεφρονήκεσαν
ἀκούετεἠκούετεἀκούσεσθεἠκούσατεἀκηκόατεἀκηκοότες ἦστε/ἦτε, ἠκηκόετε
πέμπειἔπεμπενπέμψειἔπεμψενπέπομφενπεπομφώς ἦν / ἐπεπόμφει

 

2. τὸν χρόνον, ἑκόντας, πόλιν, βασιλεὺς, ἐπιστολῶν: να γραφτεί η δοτική και κλητική του ενικού των λέξεων.

 

οριστικήδοτικήκλητική
χρόνονχρόνῳχρόνε
ἑκόνταςἑκόντιἑκών
πόλινπόλειπόλι
βασιλεὺςβασιλεῖβασιλεῦ
ἐπιστολῶνἐπιστολῇἐπιστολή

 

3. πλείστους , μακροῖς: να γραφτούν τα παραθετικά στον ίδιο τύπο.

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
πολλούςπλείονας / πλείους / πλέονας / πλέουςπλείστους
μακροῖςμακροτέροις / μάσσοσινμακροτάτοις / μηκίστοις