Ἰσοκράτης, Πρὸς Δημόνικον, 18-19


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Πρὸς Δημόνικον, perseusστη Βικηθήκη
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Πρὸς Δημόνικον ο ρήτορας, απευθύνεται στον νεαρό Δημόνικο και του δίνει πληθώρα ηθικοπλαστικών συμβουλών σχετικά με διάφορα ζητήματα της καθημερινής ζωής· στόχος είναι να γίνει ο Δημόνικος ένας ενάρετος πολίτης.

 

Το κείμενο

 

[18] ἐὰν ᾖς φιλομαθής, ἔσει πολυμαθής. ἃ μὲν ἐπίστασαι, ταῦτα διαφύλαττε ταῖς μελέταις, ἃ δὲ μὴ μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις· ὁμοίως γὰρ αἰσχρὸν ἀκούσαντα χρήσιμον λόγον μὴ μαθεῖν καὶ διδόμενόν τι ἀγαθὸν παρὰ τῶν φίλων μὴ λαβεῖν. κατανάλισκε τὴν ἐν τῷ βίῳ σχολὴν εἰς τὴν τῶν λόγων φιληκοΐαν· οὕτω γὰρ τὰ τοῖς ἄλλοις χαλεπῶς εὑρημένα συμβήσεταί σοι ῥᾳδίως μανθάνειν. [19] ἡγοῦ τῶν ἀκουσμάτων πολλὰ πολλῶν εἶναι χρημάτων κρείττω· τὰ μὲν γὰρ ταχέως ἀπολείπει, τὰ δὲ πάντα τὸν χρόνον παραμένει· σοφία γὰρ μόνον τῶν κτημάτων ἀθάνατον. μὴ κατόκνει μακρὰν ὁδὸν πορεύεσθαι πρὸς τοὺς διδάσκειν τι χρήσιμον ἐπαγγελλομένους· αἰσχρὸν γὰρ τοὺς μὲν ἐμπόρους τηλικαῦτα πελάγη διαπερᾶν ἕνεκα τοῦ πλείω ποιῆσαι τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν, τοὺς δὲ νεωτέρους μηδὲ τὰς κατὰ γῆν πορείας ὑπομένειν ἐπὶ τῷ βελτίω καταστῆσαι τὴν αὑτῶν διάνοιαν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[18] ἐὰν ᾖς φιλομαθής, ἔσει πολυμαθής μὲν ἐπίστασαι, ταῦτα διαφύλαττε ταῖς μελέταις, δὲ μὴ μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις· ὁμοίως γὰρ αἰσχρὸν ἀκούσαντα χρήσιμον λόγον μὴ μαθεῖν καὶ διδόμενόν τι ἀγαθὸν παρὰ τῶν φίλων μὴ λαβεῖνκατανάλισκε τὴν ἐν τῷ βίῳ σχολὴν εἰς τὴν τῶν λόγων φιληκοΐαν· οὕτω γὰρ τὰ τοῖς ἄλλοις χαλεπῶς εὑρημένα συμβήσεταί σοι ῥᾳδίως μανθάνειν. [19] ἡγοῦ τῶν ἀκουσμάτων πολλὰ πολλῶν εἶναι χρημάτων κρείττω· τὰ μὲν γὰρ ταχέως ἀπολείπει, τὰ δὲ πάντα τὸν χρόνον παραμένει· σοφία γὰρ μόνον τῶν κτημάτων ἀθάνατονμὴ κατόκνει μακρὰν ὁδὸν πορεύεσθαι πρὸς τοὺς διδάσκειν τι χρήσιμον ἐπαγγελλομένους· αἰσχρὸν γὰρ τοὺς μὲν ἐμπόρους τηλικαῦτα πελάγη διαπερᾶν ἕνεκα τοῦ πλείω ποιῆσαι τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν, τοὺς δὲ νεωτέρους μηδὲ τὰς κατὰ γῆν πορείας ὑπομένειν ἐπὶ τῷ βελτίω καταστῆσαι τὴν αὑτῶν διάνοιαν.

 

Λεξιλογικά

 

ἐπιστήμη: 1. γνώση ενός ζητήματος, δεξιότητα, 2. επιστημονική γνώση, επιστήμη ψηφίδες
ἐπίσταμαι: γνωρίζω, είμαι έμπειρος σε κάτι ή το γνωρίζω καλά ψηφίδες
καταναλίσκω: καταναλώνω, εξαντλώ, δαπανώ, σπαταλώ ψηφίδες
φιληκοΐα: επιθυμία να ακούω με προσοχή ψηφίδες
ἀπολείπω: παύω να υπάρχω, εκλείπω ψηφίδες
κατοκνέω-ῶ: διστάζω, οπισθοχωρώ από φόβο ή οκνηρία, αποφεύγω να πράξω ή να αναλάβω κάποιο έργο ψηφίδες
ἐπαγγέλλομαι: υπόσχομαι, έχω ως επάγγελμα ψηφίδες
διαπερᾶν - δια-περάω
: διαβαίνω από πάνω ή απέναντι, διαπερνώ ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

[18] ἐὰν ᾖς φιλομαθής,

δὲ μὴ μεμάθηκας, 

1. προσλάμβανε, κατανάλισκε, ἡγοῦ: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

προσλάμβανε, πρόσλαβε, προσειληφώς ἴσθι

κατανάλισκε / κατανάλου, κατανάλωσον, κατανηλωκώς ἴσθι

ἡγοῦ, ἥγησαι, ἡγήθητι, ἥγησο

 

2. Να γραφούν οι παρακάτω ζητούμενοι τύποι

ἐπίστασαι: απαρέμφατο παθ. αορίστου: ἐπιστηθῆναι

διαφύλαττε: α' πληθ. ευκτικής αορίστου: διαφυλάξαιμεν

λαβεῖν: β' εν. προστακτικής αορίστου β΄: λαβέ

ῥᾳδίως: συγκριτικός βαθμός: ῥᾷον

κρείττω: ο ίδιος τύπος στον θετικό βαθμό: ἀγαθῷ

διαπερᾶν: β' πληθ. προστακτικής ενεστώτα: διαπερᾶτε