Ἰσοκράτης, Πρὸς Δημόνικον, 20-21


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Πρὸς Δημόνικον, perseusστη Βικηθήκη
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Πρὸς Δημόνικον ο ρήτορας, απευθύνεται στον νεαρό Δημόνικο και του δίνει πληθώρα ηθικοπλαστικών συμβουλών σχετικά με διάφορα ζητήματα της καθημερινής ζωής· στόχος είναι να γίνει ο Δημόνικος ένας ενάρετος πολίτης.

Το κείμενο

 

[20] τῷ μὲν τρόπῳ γίγνου φιλοπροσήγορος, τῷ δὲ λόγῳ εὐπροσήγορος. ἔστι δὲ φιλοπροσηγορίας μὲν τὸ προσφωνεῖν τοὺς ἀπαντῶντας, εὐπροσηγορίας δὲ τὸ τοῖς λόγοις αὐτοῖς οἰκείως ἐντυγχάνειν. ἡδέως μὲν ἔχε πρὸς ἅπαντας, χρῶ δὲ τοῖς βελτίστοις· οὕτω γὰρ τοῖς μὲν οὐκ ἀπεχθὴς ἔσει, τοῖς δὲ φίλος γενήσει. τὰς ἐντεύξεις μὴ ποιοῦ πυκνὰς τοῖς αὐτοῖς, μηδὲ μακρὰς περὶ τῶν αὐτῶν· πλησμονὴ γὰρ ἁπάντων. [21] γύμναζε σεαυτὸν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἂν δύνῃ καὶ τοὺς ἀκουσίους ὑπομένειν. ὑφ᾽ ὧν κρατεῖσθαι τὴν ψυχὴν αἰσχρόν, τούτων ἐγκράτειαν ἄσκει πάντων, κέρδους, ὀργῆς, ἡδονῆς, λύπης. ἔσει δὲ τοιοῦτος, ἐὰν κέρδη μὲν εἶναι νομίζῃς δι᾽ ὧν εὐδοκιμήσεις ἀλλὰ μὴ δι᾽ ὧν εὐπορήσεις, τῇ δὲ ὀργῇ παραπλησίως ἔχῃς πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας ὥσπερ ἂν πρὸς ἑαυτὸν ἁμαρτάνοντα καὶ τοὺς ἄλλους ἔχειν ἀξιώσειας, ἐν δὲ τοῖς τερπνοῖς, ἐὰν αἰσχρὸν ὑπολάβῃς τῶν μὲν οἰκετῶν ἄρχειν ταῖς δ᾽ ἡδοναῖς δουλεύειν, ἐν δὲ τοῖς πονηροῖς, ἐὰν τὰς τῶν ἄλλων ἀτυχίας ἐπιβλέπῃς καὶ αὑτὸν ὡς ἄνθρωπος ὢν ὑπομιμνήσκῃς.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[20] μὲν τρόπῳ γίγνου φιλοπροσήγορος, τῷ δὲ λόγῳ εὐπροσήγορος. ἔστι δὲ φιλοπροσηγορίας μὲν τὸ προσφωνεῖν τοὺς ἀπαντῶντας, εὐπροσηγορίας δὲ τὸ τοῖς λόγοις αὐτοῖς οἰκείως ἐντυγχάνειν. ἡδέως μὲν ἔχε πρὸς ἅπαντας, χρῶ δὲ τοῖς βελτίστοις· οὕτω γὰρ τοῖς μὲν οὐκ ἀπεχθὴς ἔσει, τοῖς δὲ φίλος γενήσει. τὰς ἐντεύξεις μὴ ποιοῦ πυκνὰς τοῖς αὐτοῖς, μηδὲ μακρὰς περὶ τῶν αὐτῶν· πλησμονὴ γὰρ ἁπάντων. [21] γύμναζε σεαυτὸν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἂν δύνῃ καὶ τοὺς ἀκουσίους ὑπομένειν. ὑφ᾽ ὧν κρατεῖσθαι τὴν ψυχὴν αἰσχρόν, τούτων ἐγκράτειαν ἄσκει πάντων, κέρδους, ὀργῆς, ἡδονῆς, λύπης. ἔσει δὲ τοιοῦτος, ἐὰν κέρδη μὲν εἶναι νομίζῃς δι᾽ ὧν εὐδοκιμήσεις ἀλλὰ μὴ δι᾽ ὧν εὐπορήσεις, τῇ δὲ ὀργῇ παραπλησίως ἔχῃς πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας ὥσπερ ἂν πρὸς ἑαυτὸν ἁμαρτάνοντα καὶ τοὺς ἄλλους ἔχειν ἀξιώσειας, ἐν δὲ τοῖς τερπνοῖς, ἐὰν αἰσχρὸν ὑπολάβῃς τῶν μὲν οἰκετῶν ἄρχειν ταῖς δ᾽ ἡδοναῖς δουλεύειν, ἐν δὲ τοῖς πονηροῖς, ἐὰν τὰς τῶν ἄλλων ἀτυχίας ἐπιβλέπῃς καὶ αὑτὸν ὡς ἄνθρωπος ὢν ὑπομιμνήσκῃς.

 

Λεξιλογικά

 

φιλοπροσήγορος: αυτός που προσφωνεί εύκολα, καταδεκτικός, φιλοφρονητικός ψηφίδες
εὐπροσήγορος: ομιλητικός, δηλ. καταδεκτικός, προσηνής, φιλοφρονητικός, αβρός, ευγενικός, περιποιητικός ψηφίδες
προσφωνέω-ῶ: καλώ ή μιλώ σε, απευθύνομαι σε ψηφίδες
ἐντυγχάνω: συναντώ, συναντιέμαι με κάποιον, συναναστρέφομαι, συνομιλώ με κάποιον ψηφίδες
ἔντευξις: τυχαία συνάντηση κάποιου, συναναστροφή, συνομιλία, γνωριμία, συνέρευση, επικοινωνία ψηφίδες
πλησμονή: κορεσμός, κόρος ψηφίδες
εὐδοκιμέω-ῶ: έχω καλή φήμη, τιμώμαι, εκτιμώμαι, είμαι ξακουστός, είμαι δημοφιλής ψηφίδες
εὐπορέω-ῶ: ευτυχώ, ευημερώ ψηφίδες
οἰκέτης: οικιακός δούλος, υπηρέτης ψηφίδες
ὑπολαμβάνω: παραδέχομαι μια θεωρία ως αληθινή, νομίζω, υποθέτω ψηφίδες
ὑπομιμνήσκω: 1. θυμίζω κάποιον ή κάτι σε κάποιον, 2. επαναφέρω στο μυαλό, 3. υπενθυμίζω κάτι σε κάποιον, 4. ανακαλώ στη μνήμη μου, θυμάμαι ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. γίγνου, χρῶ, γενήσει, ποιοῦ: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση.

γίγνου: γίγνει, γίγνῃ, γίγνοιο, γίγνου

χρῶ: χρῇ, χρῇ, χρῷο, χρῶ

ποιοῦ: ποιεῖ, ποιῇ, ποιοῖο, ποιοῦ

ὑπομιμνήσκῃς: ὑπομιμνήσκεις, ὑπομιμνήσκῃς, ὑπομιμνήσκοις, ὑπομίμνησκε

 

2. Να γραφούν τα παραθετικά των επιρρημάτων και των επιθέτων (στον τύπο που βρίσκονται)

ἡδέως: ἡδέως, ἥδιον, ἥδιστα

οἰκείως: οἰκείως, οἰκειότερον, οἰκειότατα

ἀπεχθὴς: ἀπεχθὴς, ἀπεχθέστερος, ἀπεχθέστατος

βελτίστοις: ἀγαθοῖς, βελτίοσι-κρείσσοσι-λῴοσι-ἀμείνοσι, βελτίστοις-κρατίστοις-λῴστοις-ἀρίστοις

μακρὰς: μακρὰς, μακροτέρας, μακροτάτης

αἰσχρόν: αἰσχρόν, αἰσχρότερον-αἰσχίονα-αἰσχίω, αἰσχρότατον-αἴσχιστον

 

  

1. ἔσει δὲ τοιοῦτος, ἐὰν κέρδη μὲν εἶναι νομίζῃς: να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος:
εἰ κέρδη μὲν εἶναι νομίζοις... ἔσοιο ἂν τοιοῦτος