Ἰσοκράτης, Πρὸς Δημόνικον, 42-44


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Πρὸς Δημόνικον, perseusστη Βικηθήκη
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Πρὸς Δημόνικον ο ρήτορας, απευθύνεται στον νεαρό Δημόνικο και του δίνει πληθώρα ηθικοπλαστικών συμβουλών σχετικά με διάφορα ζητήματα της καθημερινής ζωής· στόχος είναι να γίνει ο Δημόνικος ένας ενάρετος πολίτης.

Το κείμενο

 

[42] νόμιζε μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον· οὕτω γὰρ οὔτ᾽ εὐτυχῶν ἔσει περιχαρὴς οὔτε δυστυχῶν περίλυπος. χαῖρε μὲν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι τῶν ἀγαθῶν, λυποῦ δὲ μετρίως ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις τῶν κακῶν, γίγνου δὲ τοῖς ἄλλοις μηδ᾽ ἐν ἑτέροις ὢν κατάδηλος· ἄτοπον γὰρ τὴν μὲν οὐσίαν ἐν ταῖς οἰκίαις ἀποκρύπτειν, τὴν δὲ διάνοιαν φανερὰν ἔχοντα περιπατεῖν. [43] μᾶλλον εὐλαβοῦ ψόγον ἢ κίνδυνον· δεῖ γὰρ εἶναι φοβερὰν τοῖς μὲν φαύλοις τὴν τοῦ βίου τελευτήν, τοῖς δὲ σπουδαίοις τὴν ἐν τῷ ζῆν ἀδοξίαν. μάλιστα μὲν πειρῶ ζῆν κατὰ τὴν ἀσφάλειαν· ἐὰν δέ ποτέ σοι συμβῇ κινδυνεύειν, ζήτει τὴν ἐκ τοῦ πολέμου σωτηρίαν μετὰ καλῆς δόξης, ἀλλὰ μὴ μετ᾽ αἰσχρᾶς φήμης· τὸ μὲν γὰρ τελευτῆσαι πάντων ἡ πεπρωμένη κατέκρινε, τὸ δὲ καλῶς ἀποθανεῖν ἴδιον τοῖς σπουδαίοις ἀπένειμεν. [44] καὶ μὴ θαυμάσῃς εἰ πολλὰ τῶν εἰρημένων οὐ πρέπει σοι πρὸς τὴν νῦν παροῦσαν ἡλικίαν. οὐδὲ γὰρ ἐμὲ τοῦτο διέλαθεν· ἀλλὰ προειλόμην διὰ τῆς αὐτῆς πραγματείας ἅμα τοῦ τε παρόντος βίου συμβουλίαν ἐξενεγκεῖν καὶ τοῦ μέλλοντος χρόνου παράγγελμα καταλιπεῖν. τὴν μὲν γὰρ τούτων χρείαν ῥᾳδίως εἰδήσεις, τὸν δὲ μετ᾽ εὐνοίας συμβουλεύοντα χαλεπῶς εὑρήσεις. ὅπως οὖν μὴ παρ᾽ ἑτέρου τὰ λοιπὰ ζητῇς, ἀλλ᾽ ἐντεῦθεν ὥσπερ ἐκ ταμιείου προφέρῃς, ᾠήθην δεῖν μηδὲν παραλιπεῖν ὧν ἔχω σοι συμβουλεύειν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[42] νόμιζε μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον· οὕτω γὰρ οὔτ᾽ εὐτυχῶν ἔσει περιχαρὴς οὔτε δυστυχῶν περίλυπος. χαῖρε μὲν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι τῶν ἀγαθῶν, λυποῦ δὲ μετρίως ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις τῶν κακῶν, γίγνου δὲ τοῖς ἄλλοις μηδ᾽ ἐν ἑτέροις ὢν κατάδηλος· ἄτοπον γὰρ τὴν μὲν οὐσίαν ἐν ταῖς οἰκίαις ἀποκρύπτειν, τὴν δὲ διάνοιαν φανερὰν ἔχοντα περιπατεῖν. [43] μᾶλλον εὐλαβοῦ ψόγον κίνδυνον· δεῖ γὰρ εἶναι φοβερὰν τοῖς μὲν φαύλοις τὴν τοῦ βίου τελευτήν, τοῖς δὲ σπουδαίοις τὴν ἐν τῷ ζῆν ἀδοξίαν. μάλιστα μὲν πειρῶ ζῆν κατὰ τὴν ἀσφάλειαν· ἐὰν δέ ποτέ σοι συμβῇ κινδυνεύειν, ζήτει τὴν ἐκ τοῦ πολέμου σωτηρίαν μετὰ καλῆς δόξης, ἀλλὰ μὴ μετ᾽ αἰσχρᾶς φήμης· τὸ μὲν γὰρ τελευτῆσαι πάντων πεπρωμένη κατέκρινε, τὸ δὲ καλῶς ἀποθανεῖν ἴδιον τοῖς σπουδαίοις ἀπένειμεν. [44]  καὶ μὴ θαυμάσῃς εἰ πολλὰ τῶν εἰρημένων οὐ πρέπει σοι πρὸς τὴν νῦν παροῦσαν ἡλικίαν. οὐδὲ γὰρ ἐμὲ τοῦτο διέλαθεν· ἀλλὰ προειλόμην διὰ τῆς αὐτῆς πραγματείας ἅμα τοῦ τε παρόντος βίου συμβουλίαν ἐξενεγκεῖν καὶ τοῦ μέλλοντος χρόνου παράγγελμα καταλιπεῖν. τὴν μὲν γὰρ τούτων χρείαν ῥᾳδίως εἰδήσεις, τὸν δὲ μετ᾽ εὐνοίας συμβουλεύοντα χαλεπῶς εὑρήσεις. ὅπως οὖν μὴ παρ᾽ ἑτέρου τὰ λοιπὰ ζητῇς, ἀλλ᾽ ἐντεῦθεν ὥσπερ ἐκ ταμιείου προφέρῃς, ᾠήθην δεῖν μηδὲν παραλιπεῖν ὧν ἔχω σοι συμβουλεύειν.

 

Λεξιλογικά

 

κατάδηλος: ολοφάνερος, καταφανής ψηφίδες
ψόγος: I. αξιόμεμπτο σφάλμα, ελάττωμα, ψεγάδι, II. κατηγορία, επίκριση, μομφή, αποδοκιμασία ψηφίδες
ἀδοξία: κακή φήμη, καταφρόνηση ψηφίδες
πειρῶ, β' εν. προστ. ενεστώτα του ρ. πειράω: προσπαθώ ψηφίδες
πεπρωμένη του ρ. πόρω: ἡ πεπρωμένη (ενν. μοῖρα), προκαθορισμένη μοίρα, Τύχη, Ειμαρμένη ψηφίδες
θαυμάζω: θαυμάζω, μένω έκθαμβος, είμαι έκπληκτος ψηφίδες
διέλαθεν του ρ. διαλανθάνω: διαφεύγω την προσοχή κάποιου ψηφίδες
προειλόμην του ρ. προαιρέω: επιλέγω, προτιμώ ψηφίδες
ἐξενεγκεῖν του ρ. ἐκ-φέρω: δημοσιεύω, αποκαλύπτω, διηγούμαι ψηφίδες
πραγματεία: επίπονη εργασία, πραγματεία, διατριβή ψηφίδες
εἰδήσεις, μελ. του ρ. οἶδα: γνωρίζω καλά ψηφίδες
προφέρω: παρουσιάζω, προσφέρω ψηφίδες
εὔνοια: καλή θέληση, ευμένεια, αγαθότητα, καλοσύνη, μετ' εὐνοίας: από αγάπη ψηφίδες
ταμιεῖον: θησαυροφυλάκιο ψηφίδες
ᾠήθην, του ρ. οἴομαι-οἶμαι: νομίζω, πιστεύω ψηφίδες

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

καὶ μὴ θαυμάσῃς

οὐδὲ γὰρ ἐμὲ τοῦτο διέλαθεν· 

1. πειρῶ, εἰρημένων, ἀπένειμεν, προφέρῃς, ᾠήθην: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

πειρῶ: πειρῶ, πείρασαι, πειράθητι, πεπείρασο

εἰρημένων: λεγομένων, λεχθησομένων - ῥηθησομένων, λεχθέντων - ῥηθέντων, εἰρημένων - λελεγμένων

ἀπένειμεν: ἀπονέμει, ἀπένεμε, ἀπονεμεῖ, ἀπένειμεν, ἀπονενέμηκε

προφέρῃς: προφέρῃς, προενέγκῃς, προενηνοχώς ᾖς

εἰδήσεις: οἶσθα, ᾔδεισθα - ᾔδεις - ᾔδησθα, εἰδήσεις - εἴσει - εἴσῃ, ἔγνως, ἔγνωκας, ἐγνώκεις

ᾠήθην: οἴομαι - οἶμαι, ᾠόμην - ᾤμην, οἰήσει, οἰηθήσει, ᾠήθην

 

2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

περιχαρὴς, δοτ. πληθ.: περιχαρέσι

ζῆν: γ' ενικό προστακτικής ενεστώτα: ζήτω

τοῦτο: θηλυκό, ονομαστική πληθ.: αὗται

προειλόμην: ευκτική αορίστου β', γ' ενικό: προέλοι

ῥᾳδίως: τα παραθετικά: ῥᾳδίως, ῥᾷον, ῥᾷστα