Ἰσοκράτης, Πρὸς Δημόνικον, 48-50


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Πρὸς Δημόνικον, perseusστη Βικηθήκη
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Πρὸς Δημόνικον ο ρήτορας, απευθύνεται στον νεαρό Δημόνικο και του δίνει πληθώρα ηθικοπλαστικών συμβουλών σχετικά με διάφορα ζητήματα της καθημερινής ζωής· στόχος είναι να γίνει ο Δημόνικος ένας ενάρετος πολίτης.

 

Το κείμενο

 

[48] ἐνθυμοῦ δ᾽ ὅτι τοῖς μὲν φαύλοις ἐνδέχεται τὰ τυχόντα πράττειν: εὐθὺς γὰρ τοῦ βίου τοιαύτην πεποίηνται τὴν ὑπόθεσιν: τοῖς δὲ σπουδαίοις οὐχ οἷόν τε τῆς ἀρετῆς ἀμελεῖν διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν τοὺς ἐπιπλήττοντας. πάντες γὰρ μισοῦσιν οὐχ οὕτω τοὺς ἐξαμαρτάνοντας ὡς τοὺς ἐπιεικεῖς μὲν φήσαντας εἶναι, μηδὲν δὲ τῶν τυχόντων διαφέροντας, [49] εἰκότως: ὅπου γὰρ τοὺς τῷ λόγῳ μόνον ψευδομένους ἀποδοκιμάζομεν, ἦ πού γε τοὺς τῷ βίῳ παντὶ ἐλαττουμένους οὐ φαύλους εἶναι φήσομεν; δικαίως δ᾽ ἂν τοὺς τοιούτους ὑπολάβοιμεν μὴ μόνον εἰς αὑτοὺς ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ καὶ τῆς τύχης εἶναι προδότας: ἡ μὲν γὰρ αὐτοῖς χρήματα καὶ δόξαν καὶ φίλους ἐνεχείρισεν, οἱ δὲ σφᾶς αὐτοὺς ἀναξίους τῆς ὑπαρχούσης εὐδαιμονίας κατέστησαν. [50] εἰ δὲ δεῖ θνητὸν ὄντα τῆς τῶν θεῶν στοχάσασθαι διανοίας, ἡγοῦμαι κἀκείνους ἐπὶ τοῖς οἰκειοτάτοις μάλιστα δηλῶσαι πῶς ἔχουσι πρὸς τοὺς φαύλους καὶ τοὺς σπουδαίους τῶν ἀνθρώπων.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[48] ἐνθυμοῦ δ᾽ ὅτι τοῖς μὲν φαύλοις ἐνδέχεται τὰ τυχόντα πράττειν εὐθὺς γὰρ τοῦ βίου τοιαύτην πεποίηνται τὴν ὑπόθεσιν τοῖς δὲ σπουδαίοις οὐχ οἷόν τε τῆς ἀρετῆς ἀμελεῖν διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν τοὺς ἐπιπλήττοντας, πάντες γὰρ μισοῦσιν οὐχ οὕτω τοὺς ἐξαμαρτάνοντας ὡς τοὺς ἐπιεικεῖς μὲν φήσαντας εἶναι, μηδὲν δὲ τῶν τυχόντων διαφέροντας, [49] εἰκότως ὅπου γὰρ τοὺς τῷ λόγῳ μόνον ψευδομένους ἀποδοκιμάζομεν πού γε τοὺς τῷ βίῳ παντὶ ἐλαττουμένους οὐ φαύλους εἶναι φήσομεν; δικαίως δ᾽ ἂν τοὺς τοιούτους ὑπολάβοιμεν μὴ μόνον εἰς αὑτοὺς ἁμαρτάνειν,ἀλλὰ καὶ τῆς τύχης εἶναι προδότας μὲν γὰρ αὐτοῖς χρήματα καὶ δόξαν καὶ φίλους ἐνεχείρισεν,οἱ δὲ σφᾶς αὐτοὺς ἀναξίους τῆς ὑπαρχούσης εὐδαιμονίας κατέστησαν. [50] εἰ δὲ δεῖ θνητὸν ὄντα τῆς τῶν θεῶν στοχάσασθαι διανοίας, ἡγοῦμαι κἀκείνους ἐπὶ τοῖς οἰκειοτάτοις μάλιστα δηλῶσαι πῶς ἔχουσι πρὸς τοὺς φαύλους καὶ τοὺς σπουδαίους τῶν ἀνθρώπων.

 

Λεξιλογικά

 

ἐνδέχεται: ενδέχεται, είναι πιθανό ψηφίδες
σπουδαῖος: 1. σοβαρός, αυτός που φέρεται με σπουδαιότητα, 2. καλός, χρηστός ψηφίδες
εἰκότως: κατά πάσα πιθανότητα, καταλλήλως, δικαίως, εύλογα, φυσικά ψηφίδες
φαῦλος: ταπεινός στο γένος, κακός ψηφίδες
ὑπολάβοιμεν - ὑπολαμβάνω: παραδέχομαι μια θεωρία ως αληθινή, νομίζω, υποθέτω, κατανοώ, καταλαβαίνω κάτι ψηφίδες
ἐνεχείρισεν - ἐγχειρέω-ῶ: βάζω το χέρι μου σε κάτι, επιχειρώ κάτι ψηφίδες
οἰκεῖος: συγγενής ψηφίδες

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

[5] ἐνθυμοῦ δ᾽, 

1. πράττειν, ἀμελεῖν, ἁμαρτάνειν, στοχάσασθαι, δηλῶσαι: να γραφτούν τα απαρέμφατα ενεργητικής και μέσης φωνής

πράττειν: πράττειν, πράξειν, πρᾶξαι, πεπραχέναι | πράττεσθαι, πράξεσθαι, πράξασθαι, πεπρᾶχθαι

ἀμελεῖν: ἀμελεῖν, ἀμελήσειν, ἀμελῆσαι, ἠμεληκέναι | ἀμελεῖσθαι, ἠμελῆσθαι

ἁμαρτάνειν: ἁμαρτάνειν, ἁμαρτήσεσθαι, ἁμαρτεῖν, ἡμαρτηκέναι | ἡμαρτῆσθαι

στοχάσασθαι: στοχάζεσθαι, στοχάσεσθαι, στοχάσασθαι, ἐστοχάσθαι |

δηλῶσαι: δηλοῦν, δηλώσειν, δηλῶσαι, δεδηλωκέναι | δηλοῦσθαι, δηλώσεσθαι, δεδηλῶσθαι

 

2. ἐπιπλήττοντας, ἐξαμαρτάνοντας, διαφέροντας, ψευδομένους, ἐλαττουμένους: Να γραφτεί το θηλυκό και το ουδέτερο γένος των μετοχών όλων των χρόνων διατηρώντας τον ίδιο τύπο και την ίδια φωνή

ἐπιπλήττοντας: ἐπιπληττούσας, ἐπιπλήττοντα

ἐξαμαρτάνοντας: ἐξαμαρτανούσας, έξαμαράνοντα

διαφέροντας: διαφερούσας, διαφέροντα

ψευδομένους: ψευδομένας ψευδόμενα

ἐλαττουμένους: ἐλαττουμένας, ἐλαττούμενα

 

3. ἐνεχείρισεν, κατέστησαν: Να γίνει χρονική αντικατάσταση

ἐγχειρίζει, ἐνεχείριζε, ἐγχειριεῖ, ἐνεχείρισεν, ἐγκεχείρικε

καθιστᾶσιν, καθίστασαν, καταστήσουσιν, κατέστησαν, καταστήσαντες ἔχουσι, καταστήσαντες εἶχον, καθεστήξουσι