Ἰσοκράτης, Πρὸς Δημόνικον, 50-52


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Πρὸς Δημόνικον, perseusστη Βικηθήκη
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Πρὸς Δημόνικον ο ρήτορας, απευθύνεται στον νεαρό Δημόνικο και του δίνει πληθώρα ηθικοπλαστικών συμβουλών σχετικά με διάφορα ζητήματα της καθημερινής ζωής· στόχος είναι να γίνει ο Δημόνικος ένας ενάρετος πολίτης.

 

Το κείμενο

 

[50] Ζεὺς γὰρ Ἡρακλέα καὶ Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι καὶ πάντες πιστεύουσι, τὸν μὲν διὰ τὴν ἀρετὴν ἀθάνατον ἐποίησε, τὸν δὲ διὰ τὴν κακίαν ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις ἐκόλασεν. [51] οἷς δεῖ παραδείγμασι χρωμένους ὀρέγεσθαι τῆς καλοκαγαθίας, καὶ μὴ μόνον τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημένοις ἐμμένειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ποιητῶν τὰ βέλτιστα μανθάνειν, καὶ τῶν ἄλλων σοφιστῶν, εἴ τι χρήσιμον εἰρήκασιν, [52] ἀναγιγνώσκειν. ὥσπερ γὰρ τὴν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ᾽ ἅπαντα μὲν τὰ βλαστήματα καθιζάνουσαν, οὕτω δεῖ καὶ τοὺς παιδείας ὀρεγομένους μηδενὸς μὲν ἀπείρως ἔχειν, πανταχόθεν δὲ τὰ χρήσιμα συλλέγειν. μόλις γὰρ ἄν τις ἐκ ταύτης τῆς ἐπιμελείας τὰς τῆς φύσεως ἁμαρτίας ἐπικρατήσειεν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[50] Ζεὺς γὰρ Ἡρακλέα καὶ Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι καὶ πάντες πιστεύουσι, τὸν μὲν διὰ τὴν ἀρετὴν ἀθάνατον ἐποίησε, τὸν δὲ διὰ τὴν κακίαν ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις ἐκόλασεν. [51] οἷς δεῖ παραδείγμασι χρωμένους ὀρέγεσθαι τῆς καλοκαγαθίας, καὶ μὴ μόνον τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημένοις ἐμμένειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ποιητῶν τὰ βέλτιστα μανθάνειν, καὶ τῶν ἄλλων σοφιστῶν, εἴ τι χρήσιμον εἰρήκασιν, [52] ἀναγιγνώσκεινὥσπερ γὰρ τὴν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ᾽ ἅπαντα μὲν τὰ βλαστήματα καθιζάνουσαν, οὕτω δεῖ καὶ τοὺς παιδείας ὀρεγομένους μηδενὸς μὲν ἀπείρως ἔχειν, πανταχόθεν δὲ τὰ χρήσιμα συλλέγεινμόλις γὰρ ἄν τις ἐκ ταύτης τῆς ἐπιμελείας τὰς τῆς φύσεως ἁμαρτίας ἐπικρατήσειεν.

 

Λεξιλογικά

 

τιμωρία: 1. βοήθεια, επικουρία, συνδρομή, 2. βοήθεια προς κάποιον που έχει αδικηθεί, ανταπόδοση, εκδίκηση, τιμωρία ψηφίδες
χρωμένους - χράω : χρησιμοποιώ ψηφίδες
ὀρέγεσθαι - ὀρέγω-ομαι: τεντώνομαι για να πιάσω κάτι, αρπάζω, επιθυμώ σφοδρά κάτι ψηφίδες
καλοκαγαθία: ευγένεια, καλοσύνη ψηφίδες
βλάστημα: παρακλάδι, απόγονος, τέκνο ψηφίδες
πανταχόθεν: από όλα τα μέρη, από κάθε πλευρά ψηφίδες
ἐπιμέλεια: φροντίδα, μέριμνα για κάτι, προσοχή σε κάτι ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. Ζεύς: να κλιθεί το ουσιαστικό.

ὁ Ζεύς, τοῦ Διός, τῷ Διί, τόν Δία, (ὦ) Ζεῦ

 

2. Να εντοπιστούν τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου και να γραφεί η δοτική ενικού και πληθυντικού

ἀρετὴν: ἀρετῇ, ἀρεταῖς

κακίαν: κακίᾳ, κακίαις

τιμωρίαις, τιμωρίᾳ, τιμωρίαις

καλοκαγαθίας, καλοκαγαθίᾳ, καλοκαγαθίαις

ποιητῶν, ποιητῇ, ποιηταῖς

σοφιστῶν, σοφιστῇ, σοφισταῖς

μέλιτταν, μελίττῃ, μελίτταις

παιδείας, παιδείᾳ, παιδείαις

ἐπιμελείας, ἐπιμελεία, ἐπιμελείαις

ἁμαρτίας, ἁμαρτίᾳ, ἁμαρτίαις

 

3. Να εντοπιστούν τα απαρέμφατα του κειμένου και να γίνει χρονική αντικατάσταση

ὀρέγεσθαι: ὀρέγεσθαι, ὀρέξεσθαι, ὀρέξασθαι, ὀρεχθῆναι, ὀρωρέχθαι / ὠρέχθαι

ἐμμένειν: ἐμμένειν, ἐμμενεῖν, ἐμμεῖναι, ἐμμεμενηκέναι

μανθάνειν: μανθάνειν, μαθήσεσθαι, μαθεῖν, μεμαθηκέναι

ἀναγιγνώσκειν: ἀναγιγνώσκειν, ἀναγνώσεσθαι, ἀναγνῶναι, ἀνεγνωκέναι

ἔχειν: ἔχειν, σχήσειν / ἕξειν, σχεῖν, ἐσχηκέναι

συλλέγειν: συλλέγειν, συλλέξειν, συλλέξαι, συνειλοχέναι