Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 120-121


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Πανηγυρικός Πανηγυρικός Πανηγυρικός
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη:  Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Πανηγυρικός γράφηκε γύρω στο 380 π.Χ.. Με τον λόγο αυτό ο Ισοκράτης διακήρυξε την Πανελλήνια Ιδέα. Στο πρώτο μέρος, το επιδεικτικό εγκωμιάζει την Αθήνα, ενώ στο δεύτερο μέρος, το συμβουλευτικό, καλεί όλους τους Έλληνες να ενωθούν και να ξεκινήσουν εκστρατεία εναντίον των Περσών για την απελευθέρωση όλων των ελληνικών πόλεων.

 

Το κείμενο

 

[120] Μάλιστα δ’ ἄν τις συνίδοι τὸ μέγεθος τῆς μεταβολῆς εἰ παραναγνοίη τὰς συνθήκας τάς τ’ ἐφ’ ἡμῶν γενομένας καὶ τὰς νῦν ἀναγεγραμμένας. τότε μὲν γὰρ ἡμεῖς φανησόμεθα τὴν ἀρχὴν τὴν βασιλέως ὁρίζοντες καὶ τῶν φόρων ἐνίους τάττοντες καὶ κωλύοντες αὐτὸν τῇ θαλάττῃ χρῆσθαι· νῦν δ’ ἐκεῖνός ἐστιν ὁ διοικῶν τὰ τῶν Ἑλλήνων, καὶ προστάττων ἃ χρὴ ποιεῖν ἑκάστους, καὶ μόνον οὐκ ἐπιστάθμους ἐν ταῖς πόλεσιν καθιστάς. [121] πλὴν γὰρ τούτου τί τῶν ἄλλων ὑπόλοιπόν ἐστιν; οὐ καὶ τοῦ πολέμου κύριος ἐγένετο καὶ τὴν εἰρήνην ἐπρυτάνευσε, καὶ τῶν παρόντων πραγμάτων ἐπιστάτης καθέστηκεν; οὐχ ὡς ἐκεῖνον πλέομεν ὥσπερ πρὸς δεσπότην ἀλλήλων κατηγορήσοντες; οὐ βασιλέα τὸν μέγαν αὐτὸν προσαγορεύομεν, ὥσπερ αἰχμάλωτοι γεγονότες; οὐκ ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πρὸς ἀλλήλους ἐν ἐκείνῳ τὰς ἐλπίδας ἔχομεν τῆς σωτηρίας, ὃς ἀμφοτέρους ἡμᾶς ἡδέως ἂν ἀπολέσειεν;

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[120] μάλιστα δ᾽ ἄν τις συνίδοι τὸ μέγεθος τῆς μεταβολῆς, εἰ παραναγνοίη τὰς συνθήκας τάς τ᾽ ἐφ᾽ ἡμῶν γενομένας καὶ τὰς νῦν ἀναγεγραμμένας. τότε μὲν γὰρ ἡμεῖς φανησόμεθα τὴν ἀρχὴν τὴν βασιλέως ὁρίζοντες καὶ τῶν φόρων ἐνίους τάττοντες καὶ κωλύοντες αὐτὸν τῇ θαλάττῃ χρῆσθαι: νῦν δ᾽ ἐκεῖνός ἐστιν διοικῶν τὰ τῶν Ἑλλήνων, καὶ προστάττων χρὴ ποιεῖν ἑκάστους, καὶ μόνον οὐκ ἐπιστάθμους ἐν ταῖς πόλεσι καθιστάς.  [121] πλὴν γὰρ τούτου τί τῶν ἄλλων ὑπόλοιπόν ἐστιν; οὐ καὶ τοῦ πολέμου κύριος ἐγένετο, καὶ τὴν εἰρήνην ἐπρυτάνευσε, καὶ τῶν παρόντων πραγμάτων ἐπιστάτης καθέστηκεν; οὐχ ὡς ἐκεῖνον πλέομεν ὥσπερ πρὸς δεσπότην. ἀλλήλων κατηγορήσοντες; οὐ βασιλέα τὸν μέγαν αὐτὸν προσαγορεύομεν, ὥσπερ αἰχμάλωτοι γεγονότες; οὐκ ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πρὸς ἀλλήλους ἐν ἐκείνῳ τὰς ἐλπίδας ἔχομεν τῆς σωτηρίας, ὃς ἀμφοτέρους ἡμᾶς ἡδέως ἂν ἀπολέσειεν;

 

 

Λεξιλογικά

 

συνίδοι: του ρ. συνοράω-ῶ: βλέπω μαζί, καταλαβαίνω

παραναγνοίη: του ρ. παραναγιγνώσκω: συγκρίνω

ἐπίσταθμος: διοικητής, σατράπης

πρυτανεύω: είμαι πρύτανης, προεδρεύω, διοικώ, ρυθμίζω

δεσπότης: κύριος, άρχοντας, αφέντης

ἡδέως: με χαρά, με ευχαρίστηση

ἀπόλλυμι τινά: εξοντώνω κάποιον

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ὥσπερ αἰχμάλωτοι γεγονότες; 

1. γενομένας, ὁρίζοντες, τάττοντες, καθιστάς, κατηγορήσοντες: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
ὁρίζοντεςὁριοῦντεςὁρίσαντεςὡρικότες
τάττοντεςτάξοντεςτάξαντεςτεταχότες
καθιστάςκαταστήσωνκαταστήσας

--

κατηγοροῦντεςκατεροῦντες,
 κατηγορήσοντες
κατηγορήσαντες,
κατειπόντες
κατειρηκότες,
κατηγορηκότες

 

2. συνίδοι, παραναγνοίη, ἀπολέσειεν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση  + απρμφ. και μετοχή.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
συνεῖδενσυνίδῃσυνίδοισυνιδέτωσυνιδεῖνσυνιδών, συνιδοῦσα, συνιδόν
παρανέγνωπαραναγνῷπαραναγνοίηπαραναγνώτωπαραναγνῶναιπαραναγνούς, -γνοῦσα, -γνόν
ἀπώλεσενἀπολέσῃἀπολέσαι / ἀπολέσειεν ἀπολεσάτωἀπολέσαιἀπολέσας, -σασα, -σαν