Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 73-74


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Πανηγυρικός Πανηγυρικός Πανηγυρικός
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη:  Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Πανηγυρικός γράφηκε γύρω στο 380 π.Χ.. Με τον λόγο αυτό ο Ισοκράτης διακήρυξε την Πανελλήνια Ιδέα. Στο πρώτο μέρος, το επιδεικτικό εγκωμιάζει την Αθήνα, ενώ στο δεύτερο μέρος, το συμβουλευτικό, καλεί όλους τους Έλληνες να ενωθούν και να ξεκινήσουν εκστρατεία εναντίον των Περσών για την απελευθέρωση όλων των ελληνικών πόλεων.

 

Το κείμενο

 

[73] καὶ μηδεὶς οἰέσθω μ' ἀγνοεῖν ὅτι καὶ Λακεδαιμόνιοι περὶ τοὺς καιροὺς τούτους πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιοι τοῖς Ἕλλησι κατέστησαν· ἀλλὰ διὰ τοῦτο καὶ μᾶλλον ἐπαινεῖν ἔχω τὴν πόλιν, ὅτι τοιούτων ἀνταγωνιστῶν τυχοῦσα τοσοῦτον αὐτῶν διήνεγκεν. βούλομαι δ' ὀλίγῳ μακρότερα περὶ τοῖν πολέοιν εἰπεῖν καὶ μὴ ταχὺ λίαν παραδραμεῖν, ἵν' ἀμφοτέρων ἡμῖν ὑπομνήματα γένηται, τῆς τε τῶν προγόνων ἀρετῆς καὶ τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους ἔχθρας. [74] καίτοι μ' οὐ λέληθεν ὅτι χαλεπόν ἐστιν ὕστατον ἐπελθόντα λέγειν περὶ πραγμάτων πάλαι προκατειλημμένων, καὶ περὶ ὧν οἱ μάλιστα δυνηθέντες τῶν πολιτῶν εἰπεῖν ἐπὶ τοῖς δημοσίᾳ θαπτομένοις πολλάκις εἰρήκασιν· ἀνάγκη γὰρ τὰ μὲν μέγιστ' αὐτῶν ἤδη κατακεχρῆσθαι, μικρὰ δέ τινα παραλελεῖφθαι. ὅμως δ' ἐκ τῶν ὑπολοίπων, ἐπειδὴ συμφέρει τοῖς πράγμασιν, οὐκ ὀκνητέον μνησθῆναι περὶ αὐτῶν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[73] καὶ μηδεὶς οἰέσθω μ᾽ ἀγνοεῖν ὅτι καὶ Λακεδαιμόνιοι περὶ τοὺς καιροὺς τούτους πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιοι τοῖς Ἕλλησι κατέστησαν: ἀλλὰ διὰ τοῦτο καὶ μᾶλλον ἐπαινεῖν ἔχω τὴν πόλιν, ὅτι τοιούτων ἀνταγωνιστῶν τυχοῦσα τοσοῦτον αὐτῶν διήνεγκεν. βούλομαι δ᾽ ὀλίγῳ μακρότερα περὶ τοῖν πολέοιν εἰπεῖν καὶ μὴ ταχὺ λίαν παραδραμεῖν, ἵν᾽ ἀμφοτέρων ἡμῖν ὑπομνήματα γένηται, τῆς τε τῶν προγόνων ἀρετῆς καὶ τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους ἔχθρας.  [74] καίτοι μ᾽ οὐ λέληθεν ὅτι χαλεπόν ἐστιν ὕστατον ἐπελθόντα λέγειν περὶ πραγμάτων πάλαι προκατειλημμένων, καὶ περὶ ὧν οἱ μάλιστα δυνηθέντες τῶν πολιτῶν εἰπεῖν ἐπὶ τοῖς δημοσίᾳ θαπτομένοις πολλάκις εἰρήκασιν: ἀνάγκη γὰρ τὰ μὲν μέγιστ᾽ αὐτῶν ἤδη κατακεχρῆσθαι, μικρὰ δ᾽ ἔτι1 παραλελεῖφθαι. ὅμως δ᾽ ἐκ τῶν ὑπολοίπων, ἐπειδὴ συμφέρει τοῖς πράγμασιν, οὐκ ὀκνητέον μνησθῆναι περὶ αὐτῶν.

 

 

Λεξιλογικά

 

οἰέσθω: του ρ. οἴομαι: νομίζω

ἔχω ἐπαινεῖν: μπορώ να επαινώ

διήνεγκεν: του ρ. διαφέρω: ξεπερνώ, υπερέχω

τοῖν πολέοιν: γεν. δυικού αριθμού του ουσ. ἡ πόλις

παραδραμεῖν: του ρ. παρατρέχω: προσπερνώ

ὑπόμνημα: υπενθύμιση

λέληθεν: του ρ. λανθάνω (+ τι): διαφεύγει κάτι της προσοχής μου

ἐπέρχομαι: (δικανικός όρος): ανεβαίνω στο βήμα για να μιλήσω

προκατειλημμένα πράγματα: θέματα που ήδη συζητήθηκαν

κατακεχρῆσθαι: του ρ. καταχρήομαι-ῶμαι: κάνω κατάχρηση, καταχρώμαι, φθείρω, εφαρμόζω (εδώ τονίζω πολύ)

ὀκνητέον < ὀκνῶ + τελ. απρμφ.: διστάζω να

μνησθῆναι: του ρ. μιμνήσκομαι (+ γεν.): θυμάμαι, αναφέρω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

καίτοι μ' οὐ λέληθεν 

1. κατακεχρῆσθαι, παραλελεῖφθαι, μνησθῆναι: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
καταχρῆσθαικαταχρήσεσθαι, καταχρησθήσεσθαικαταχρήσασθαι, καταχρησθῆναικατακεχρῆσθαι
παραλείπεσθαιπαραλείψεσθαι, παραλειφθήσεσθαιπαραλιπέσθαι, παραλειφθῆναιπαραλελεῖφθαι
μιμνῄσκεσθαιμνήσεσθαι, μνησθήσεσθαιμνησθῆναι μεμνῆσθαι

 

2. οἰέσθω, λέληθεν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση  + απρμφ. και μετοχή.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
οἴεταιοἴηταιοἴοιτοοἰέσθωοἴεσθαιοἰόμενος, -μένη, -μενον
λέληθενλεληθώς ᾖ / λελήθῃλεληθώς εἴη / λελήθοιλεληθώς ἔστωλεληθέναιλεληθώς, -υῖα, -ός

 

 

  

1. Να αναφερθεί το είδος και ο τρόπος εισαγωγής των δευτερευουσών προτάσεων, η εκφορά τους καθώς και το τι δηλώνουν.

 

πρότασηείδοςεισάγεταιεκφέρεταιδηλώνει
1η, ὅτι καὶ Λακεδαιμόνιοι περὶ τοὺς καιροὺς τούτους πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιοι τοῖς Ἕλλησι κατέστησαν·ειδικήὅτιοριστικήπραγματικό
2η, ὅτι τοιούτων ἀνταγωνιστῶν τυχοῦσα τοσοῦτον αὐτῶν διήνεγκεναιτιολογικήὅτιοριστικήπραγματικό
3η, ἵν' ἀμφοτέρων ἡμῖν ὑπομνήματα γένηται, τῆς τε τῶν προγόνων ἀρετῆς καὶ τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους ἔχθραςτελικήἵναυποτακτικήσκοπό προσδοκώμενο με βεβαιότητα
4η, ὅτι χαλεπόν ἐστιν ὕστατον ἐπελθόντα λέγειν περὶ πραγμάτων πάλαι προκατειλημμένωνειδικήὅτιοριστικήπραγματικό
5η, καὶ περὶ ὧν οἱ μάλιστα δυνηθέντες τῶν πολιτῶν εἰπεῖν ἐπὶ τοῖς δημοσίᾳ θαπτομένοις πολλάκις εἰρήκασιναναφορικήὧνοριστικήπραγματικό
6η, ἐπειδὴ συμφέρει τοῖς πράγμασιναιτιολογικήἐπειδήοριστικήπραγματικό