Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 186-187


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ ἀντιδόσεως Περί Αντιδόσεως
Περισσότερα κείμενα: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί Αντιδόσεως ο ρήτορας, σε ηλικία 82 ετών, εκθέτει λεπτομερώς τη δράση του και υπερασπίζεται τον εαυτό του στο δικαστήριο, όταν ο Λυσίμαχος τον προσκάλεσε σε αντίδοση (= πρόταση για ανταλλαγή περιουσίας).

 

Το κείμενο

 

[186] Ὁ μὲν οὖν τύπος τῆς φιλοσοφίας τοιοῦτός τίς ἐστιν. ἡγοῦμαι δ’ ὑμᾶς μᾶλλον ἂν ἔτι καταμαθεῖν τὴν δύναμιν αὐτῆς, εἰ διέλθοιμι τὰς ὑποσχέσεις ἃς ποιούμεθα πρὸς τοὺς πλησιάζειν ἡμῖν βουλομένους. [187] λέγομεν γὰρ ὡς δεῖ τοὺς μέλλοντας διοίσειν ἢ περὶ τοὺς λόγους ἢ περὶ τὰς πράξεις ἢ περὶ τὰς ἄλλας ἐργασίας πρῶτον μὲν πρὸς τοῦτο πεφυκέναι καλῶς, πρὸς ὃ ἂν προῃρημένοι τυγχάνωσιν, ἔπειτα παιδευθῆναι καὶ λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην, ἥτις ἂν ᾖ περὶ ἑκάστου, τρίτον ἐντριβεῖς γενέσθαι καὶ γυμνασθῆναι περὶ τὴν χρείαν καὶ τὴν ἐμπειρίαν αὐτῶν· ἐκ τούτων γὰρ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἐργασίαις τελείους γίγνεσθαι καὶ πολὺ διαφέροντας τῶν ἄλλων.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[186] μὲν οὖν τύπος τῆς φιλοσοφίας τοιοῦτός τίς ἐστιν: ἡγοῦμαι δ᾽ ὑμᾶς μᾶλλον ἂν ἔτι καταμαθεῖν τὴν δύναμιν αὐτῆς, εἰ διέλθοιμι τὰς ὑποσχέσεις ἃς ποιούμεθα πρὸς τοὺς πλησιάζειν ἡμῖν βουλομένους. [187] λέγομεν γὰρ ὡς δεῖ τοὺς μέλλοντας διοίσειν περὶ τοὺς λόγους περὶ τὰς πράξεις περὶ τὰς ἄλλας ἐργασίας πρῶτον μὲν πρὸς τοῦτο πεφυκέναι καλῶς, πρὸς ἂν προῃρημένοι τυγχάνωσιν, ἔπειτα παιδευθῆναι καὶ λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην, ἥτις ἂν περὶ ἑκάστου, τρίτον ἐντριβεῖς γενέσθαι καὶ γυμνασθῆναι περὶ τὴν χρείαν καὶ τὴν ἐμπειρίαν αὐτῶν: ἐκ τούτων γὰρ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἐργασίαις τελείους γίγνεσθαι καὶ πολὺ διαφέροντας τῶν ἄλλων.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἡγέομαι-οῦμαι: νομίζω, θεωρώ, πιστεύω

καταμανθάνω: παρατηρώ, μαθαίνω, διαπιστώνω

διέρχομαι: διέρχομαι, συμπληρώνω, αναπτύσσω αναλυτικά

διοίσειν: του ρ. διαφέρω: διαφέρω

ἐντριβής, -ης, -ες: εξασκημένος, δοκιμασμένος

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

2. καταμαθεῖν, πλησιάζειν, διοίσειν, λαβεῖν, γίγνεσθαι: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
καταμανθάνεινκαταμαθήσεσθαικαταμαθεῖν καταμεμαθηκέναι
πλησιάζεινπλησιάσειν

--

πεπλησιακέναι
διαφέρεινδιοίσειν διενέγκαι, διενεγκεῖνδιενηνοχέναι
λαμβάνεινλήψεσθαιλαβεῖν εἰληφέναι
γίγνεσθαι γενήσεσθαι, γενηθήσεσθαιγενέσθαι, γενηθῆναιγεγενῆσθαι, γεγονέναι

 

1. διέλθοιμι, τυγχάνωσιν: να εγκλιτική αντικατάσταση στο β' εν. + απαρέμφατο και μετοχή

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
διῆλθεςδιέλθῃςδιέλθοιςδίελθεδιελθεῖνδιελθών, διελθοῦσα, διελθόν
τυγχάνουσιντυγχάνωσιντυγχάνοιεντυγχανέτωσαν / τυγχανόντωντυγχάνειντυγχάνων, -ουσα, -ον

 

  

1. πρὸς ὃ ἂν προῃρημένοι τυγχάνωσιν-δεῖ πεφυκέναι καλῶς // ἥτις ἂν ᾖ περὶ ἑκάστου-δεῖ λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην: να βρεθεί το είδος των υποθετικών λόγων

 

πρὸς ὃ ἂν προῃρημένοι τυγχάνωσιν-δεῖ πεφυκέναι καλῶς: αόριστη επανάληψη στο παρόν ή στο μέλλον
ἥτις ἂν ᾖ περὶ ἑκάστου-δεῖ λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην: προσδοκώμενο