Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 33-35


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ ἀντιδόσεως Περί Αντιδόσεως
Περισσότερα κείμενα: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί Αντιδόσεως ο ρήτορας, σε ηλικία 82 ετών, εκθέτει λεπτομερώς τη δράση του και υπερασπίζεται τον εαυτό του στο δικαστήριο, όταν ο Λυσίμαχος τον προσκάλεσε σε αντίδοση (= πρόταση για ανταλλαγή περιουσίας).

 

Το κείμενο

 

[33] Ὅτι μὲν οὖν οὐδεὶς οὔθ' ὑπὸ τῆς δεινότητος τῆς ἐμῆς οὔθ' ὑπὸ τῶν συγγραμμάτων βέβλαπται τῶν πολιτῶν, τὸν ἐνεστῶτα κίνδυνον ἡγοῦμαι μέγιστον εἶναι τεκμήριον. Εἰ γάρ τις ἦν ἠδικημένος, εἰ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν εἶχεν, οὐκ ἂν ἠμέλησε τοῦ καιροῦ τοῦ παρόντος, ἀλλ' ἦλθεν ἂν ἤτοι κατηγορήσων ἢ καταμαρτυρήσων. Ὅπου γὰρ ὁ μηδ' ἀκηκοὼς μηδὲν πώποτε φλαῦρον εἰς ἀγῶνά με τηλικουτονὶ κατέστησεν, ἦ που σφόδρ' ἂν οἱ κακῶς πεπονθότες ἐπειρῶντ' ἂν δίκην παρ' ἐμοῦ λαμβάνειν. [34] Οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γ' ἐστὶν οὔτ' εἰκὸς οὔτε δυνατόν, ἐμὲ μὲν περὶ πολλοὺς ἡμαρτηκέναι, τοὺς δὲ ταῖς συμφοραῖς δι' ἐμὲ περιπεπτωκότας ἡσυχίαν ἔχειν καὶ μὴ τολμᾶν ἐγκαλεῖν, ἀλλὰ πραοτέρους ἐν τοῖς ἐμοῖς εἶναι κινδύνοις τῶν μηδὲν ἠδικημένων, ἐξὸν αὐτοῖς δηλώσασιν ἃ πεπόνθασι τὴν μεγίστην παρ' ἐμοῦ λαβεῖν τιμωρίαν. [35] Ἀλλὰ γὰρ οὔτε πρότερον οὔτε νῦν οὐδείς μοι φανήσεται τοιοῦτον οὐδὲν ἐγκαλέσας.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[33] ὅτι μὲν οὖν οὐδεὶς οὔθ᾽ ὑπὸ τῆς δεινότητος τῆς ἐμῆς οὔθ᾽ ὑπὸ τῶν συγγραμμάτων βέβλαπται τῶν πολιτῶν, τὸν ἐνεστῶτα κίνδυνον ἡγοῦμαι μέγιστον εἶναι τεκμήριον. εἰ γάρ τις ἦν ἠδικημένος, εἰ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν εἶχεν, οὐκ ἂν ἠμέλησε τοῦ καιροῦ τοῦ παρόντος, ἀλλ᾽ ἦλθεν ἂν ἤτοι κατηγορήσων καταμαρτυρήσων. ὅπου γὰρ μηδ᾽ ἀκηκοὼς μηδὲν πώποτε φλαῦρον εἰς ἀγῶνά με τηλικουτονὶ κατέστησεν, που σφόδρ᾽ ἂν οἱ κακῶς πεπονθότες ἐπειρῶντ᾽ ἂν δίκην παρ᾽ ἐμοῦ λαμβάνειν. [34] οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ ἐστὶν οὔτ᾽ εἰκὸς οὔτε δυνατόν, ἐμὲ μὲν περὶ πολλοὺς ἡμαρτηκέναι, τοὺς δὲ ταῖς συμφοραῖς δι᾽ ἐμὲ περιπεπτωκότας ἡσυχίαν ἔχειν καὶ μὴ τολμᾶν ἐγκαλεῖν, ἀλλὰ πραοτέρους ἐν τοῖς ἐμοῖς εἶναι κινδύνοις τῶν μηδὲν ἠδικημένων, ἐξὸν αὐτοῖς δηλώσασιν πεπόνθασι τὴν μεγίστην παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν τιμωρίαν. [35] ἀλλὰ γὰρ οὔτε πρότερον οὔτε νῦν οὐδείς μοι φανήσεται τοιοῦτον οὐδὲν ἐγκαλέσας.

 

 

Λεξιλογικά

 

δεινότης: ικανότητα, δεξιοσύνη

ἐνεστὼς κίνδυνος: σημερινή δίκη

ἡσυχίαν ἔχω: ησυχάζω

τεκμήριο: απόδειξη

καιρός: κατάλληλη εποχή, ευκαιρία

καταμαρτυρέω-ῶ: καταθέτω εναντίον κάποιου

φλαῦρος, α, ον: μηδαμινός, άθλιος, κακός

ἀγών: δίκη

: αληθινά, ασφαλώς, βέβαια

δίκην λαμβάνω παρά τινος: τιμωρώ κάποιον, επιβάλλω ποινή σε κάποιον

εἰκός: αληθοφανές, πιθανό, εύλογο, φυσικό, πρέπον

ἐγκαλέω-: κατηγορώ, καταγγέλλω

ἐξόν (ἔξεστι) αν και είχαν τη δυνατότητα

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. βέβλαπται, κατέστησεν, φανήσεται: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
βλάπτεταιἐβλάπτετοβλάψεται, βλαβήσεταιἐβλάφθη, ἐβλάβηβέβλαπται ἐβέβλαπτο
καθίστησινκαθίστηκαταστήσεικατέστησενκαταστήσας ἔχεικαταστήσας εἶχε
φαίνεταιἐφαίνετοφανεῖται,
φανθήσεται,
φανήσεται
ἐφήνατο,
ἐφάνθη,
ἐφάνη
πέφανται, πέφηνεἐπεφήνει, ἐπέφαντο

 

 

2. πραοτέρους, μεγίστην: να γραφτούν τα παραθετικά των επιθέτων στον ίδιο τύπο

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
πράουςπραοτέρουςπραοτάτους
μεγάληνμείζονα / μείζωμεγίστην

 

 

3. να γραφτεί η δοτική ενικού και πληθυντικού των τύπων: οὐδεὶς, τὸν ἐνεστῶτα, κίνδυνον, τεκμήριον

 

δοτική ενικούδοτική πληθυντικού
οὐδενίοὐδέσιν
ἐνεστῶτιἐνεστῶσιν
κινδύνῳκινδύνοις
τεκμηρίῳτεκμηρίοις

 

  

1. Ὅτι μὲν οὖν οὐδεὶς οὔθ' ὑπὸ τῆς δεινότητος τῆς ἐμῆς οὔθ' ὑπὸ τῶν συγγραμμάτων βέβλαπται τῶν πολιτῶν: Η σύνταξη να τραπεί σε ενεργητική.

 

Ὅτι μὲν οὖν οὐδένα οὔτε ἡ δεινότης ἡ ἐμὴ οὔτε τὰ συγγράμματα βεβλάφασι τῶν πολιτῶν