Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 31-32


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ εἰρήνης perseus
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί [της] ειρήνης ο ρήτορας, μετά και την αρνητική για τους Αθηναίους έκβαση του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), τάσσεται υπέρ της ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και των συμμάχων τους Χίων, Ροδίων και Βυζαντίων, αλλά και γενικότερα με όλες τις πόλεις, τονίζοντας τη σημασία της ειρήνης.

 

Το κείμενο

 

[31] εἰς τοῦτο γάρ τινες ἀνοίας ἐληλύθασιν, ὥσθ’ ὑπειλήφασι τὴν μὲν ἀδικίαν ἐπονείδιστον μὲν εἶναι, κερδαλέαν δὲ καὶ πρὸς τὸν βίον τὸν καθ’ ἡμέραν συμφέρουσαν, τὴν δὲ δικαιοσύνην εὐδόκιμον μέν, ἀλυσιτελῆ δὲ καὶ μᾶλλον δυναμένην τοὺς ἄλλους ὠφελεῖν ἢ τοὺς ἔχοντας αὐτήν, [32] κακῶς εἰδότες ὡς οὔτε πρὸς χρηματισμὸν οὔτε πρὸς δόξαν οὔτε πρὸς ἃ δεῖ πράττειν οὔθ’ ὅλως πρὸς εὐδαιμονίαν οὐδὲν ἂν συμβάλοιτο τηλικαύτην δύναμιν ὅσην περ ἀρετὴ καὶ τὰ μέρη ταύτης. τοῖς γὰρ ἀγαθοῖς οἷς ἔχομεν ἐν τῇ ψυχῇ, τούτοις κτώμεθα καὶ τὰς ἄλλας ὠφελείας, ὧν δεόμενοι τυγχάνομεν· ὥσθ’ οἱ τῆς αὑτῶν διανοίας ἀμελοῦντες λελήθασι σφᾶς αὐτοὺς ἅμα τοῦ τε φρονεῖν ἄμεινον καὶ τοῦ πράττειν βέλτιον ὀλιγωροῦντες.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[31] εἰς τοῦτο γάρ τινες ἀνοίας ἐληλύθασιν, ὥσθ᾽ ὑπειλήφασι τὴν ἀδικίαν ἐπονείδιστον μὲν εἶναι, κερδαλέαν δὲ καὶ πρὸς τὸν βίον τὸν καθ᾽ ἡμέραν συμφέρουσαν, τὴν δὲ δικαιοσύνην εὐδόκιμον μέν, ἀλυσιτελῆ δὲ καὶ μᾶλλον δυναμένην τοὺς ἄλλους ὠφελεῖν τοὺς ἔχοντας αὐτήν,  [32] κακῶς εἰδότες ὡς οὔτε πρὸς χρηματισμὸν οὔτε πρὸς δόξαν οὔτε πρὸς δεῖ πράττειν οὔθ᾽ ὅλως πρὸς εὐδαιμονίαν οὐδὲν ἂν συμβάλοιτο τηλικαύτην δύναμιν ὅσην περ ἀρετὴ καὶ τὰ μέρη ταύτης. τοῖς γὰρ ἀγαθοῖς οἷς ἔχομεν ἐν τῇ ψυχῇ, τούτοις κτώμεθα καὶ τὰς ἄλλας ὠφελείας, ὧν δεόμενοι τυγχάνομεν: ὥσθ᾽ οἱ τῆς αὑτῶν διανοίας ἀμελοῦντες λελήθασι σφᾶς αὐτοὺς ἅμα τοῦ τε φρονεῖν ἄμεινον καὶ τοῦ πράττειν βέλτιον τῶν ἄλλων ὀλιγωροῦντες.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἐληλύθασιν: του ρ. ἔρχομαι

ὑπειλήφασι: του ρ. ὑπολαμβάνω + ειδ. απρμφ.: νομίζω

ἐπονείδιστος: αξιοκατάκριτος, επονείδιστος

κερδαλέος: επικερδής

ευδόκιμος: έντιμος

ἀλυσιτελής: ανώφελος

κακῶς εἰδότες: του κακῶς οἶδα + ειδική πρ.: αγνοώ, έχω λανθασμένη γνώση

χρηματισμός: απόκτηση χρημάτων, χρησμός

εὐδαιμονία: ευτυχία

ὅλως: γενικά

τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο: τόσο μεγάλος

κτῶμαι τι: αποκτώ

τυγχάνω τινί: συναντώ, τυγχάνω τινός: πετυχαίνω, αποκτώ // τυγχάνω + κτγ. μτχ.: συμβαίνει να... τυχαία

λελήθασι: του ρ. λανθάνω: διαφεύγω την προσοχή κάποιου, μένω άγνωστος-απαρατήρητος

ὀλιγωρέω-: αμελώ, αδιαφορώ, παραμελώ, δεν προσέχω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ἐληλύθασιν, λελήθασι, συμβάλοιτο, ὑπειλήφασι: να γραφτεί το β' εν. και πληθ. της προστακτικής ενεστώτα και αόριστου β' των ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται.

 

ρήμαενεστώταςαόριστος β'
ἐληλύθασινἴθι / ἴτεἐλθέ / ἔλθετε
ὑπειλήφασιὑπολάμβανε / ὑπολαμβάνετεὑπόλαβε / ὑπολάβετε
συμβάλοιτο συμβάλλου / συμβάλλεσθεσυμβαλοῦ / συμβάλεσθε
λελήθασιλάνθανε / λανθάνετελάθε / λάθετε

 

 

2. πράττειν, τυγχάνομεν, φρονεῖν: να γραφτούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκονται

 

ενεστώταςμέλλονταςαόριστοςπαρακείμενος
πράττεινπράξεινπρᾶξαιπεπραχέναι / πεπραγέναι
τυγχάνειντεύξεσθαι

τυχεῖν

τετυχηκέναι
φρονεῖνφρονήσεινφρονῆσαιπεφρονηκέναι