Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 54-55


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ εἰρήνης perseus
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί [της] ειρήνης ο ρήτορας, μετά και την αρνητική για τους Αθηναίους έκβαση του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), τάσσεται υπέρ της ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και των συμμάχων τους Χίων, Ροδίων και Βυζαντίων, αλλά και γενικότερα με όλες τις πόλεις, τονίζοντας τη σημασία της ειρήνης.

 

Το κείμενο

 

[54] τοσοῦτον δὲ διαφέρομεν τῶν προγόνων, ὅσον ἐκεῖνοι μὲν τοὺς αὐτοὺς προστάτας τε τῆς πόλεως ἐποιοῦντο καὶ στρατηγοὺς ᾑροῦντο, νομίζοντες τὸν ἐπὶ τοῦ βήματος τὰ βέλτιστα συμβουλεῦσαι δυνάμενον, τὸν αὐτὸν τοῦτον ἄριστ’ ἂν βουλεύσασθαι καὶ καθ’ αὑτὸν γενόμενον, ἡμεῖς δὲ τοὐναντίον τούτων ποιοῦμεν· [55] οἷς μὲν γὰρ περὶ τῶν μεγίστων συμβούλοις χρώμεθα, τούτους μὲν οὐκ ἀξιοῦμεν στρατηγοὺς χειροτονεῖν ὡς νοῦν οὐκ ἔχοντας, οἷς δ’ οὐδεὶς ἂν οὔτε περὶ τῶν ἰδίων οὔτε περὶ τῶν κοινῶν συμβουλεύσαιτο, τούτους δ’ αὐτοκράτορας ἐκπέμπομεν ὡς ἐκεῖ σοφωτέρους ἐσομένους καὶ ῥᾷον βουλευσομένους περὶ τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἢ περὶ τῶν ἐνθάδε προτιθεμένων.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[54] τοσοῦτον δὲ διαφέρομεν τῶν προγόνων, ὅσον ἐκεῖνοι μὲν τοὺς αὐτοὺς προστάτας τε τῆς πόλεως ἐποιοῦντο καὶ στρατηγοὺς ᾑροῦντο, νομίζοντες τὸν ἐπὶ τοῦ βήματος τὰ βέλτιστα συμβουλεῦσαι δυνάμενον, τὸν αὐτὸν τοῦτον ἄριστ᾽ ἂν βουλεύσασθαι καὶ καθ᾽ αὑτὸν γενόμενον, ἡμεῖς δὲ τοὐναντίον τούτων ποιοῦμεν:  [55] οἷς μὲν γὰρ περὶ τῶν μεγίστων συμβούλοις χρώμεθα, τούτους μὲν οὐκ ἀξιοῦμεν στρατηγοὺς χειροτονεῖν ὡς νοῦν οὐκ ἔχοντας, οἷς δ᾽ οὐδεὶς ἂν οὔτε περὶ τῶν ἰδίων οὔτε περὶ τῶν κοινῶν συμβουλεύσαιτο, τούτους δ᾽ αὐτοκράτορας ἐκπέμπομεν ὡς ἐκεῖ σοφωτέρους ἐσομένους καὶ ῥᾷον βουλευσομένους περὶ τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων περὶ τῶν ἐνθάδε προτιθεμένων.

 

 

Λεξιλογικά

 

προστάτης: αρχηγός, κυβερνήτης

ᾑροῦντο: του ρ. αἱροῦμαι: εκλέγομαι

οὐκ ἀξιόω-ῶ + απρμφ.: δεν κρίνω άξιο

χειροτονέω-: εκλέγω, διορίζω, αποφασίζω

ἴδια: ιδιωτικές υποθέσεις

κοινά: δημόσιες υποθέσεις

αὐτοκράτωρ-ορος: κύριος του εαυτού μου, με απόλυτη εξουσία

ἑλληνικὰ πράγματα: ελληνικές υποθέσεις, ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες

προτίθεμαι: παρουσιάζω για συζήτηση, τοποθετώ μπροστά, παραθέτω, προτείνω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ᾑροῦντο: να γραφτεί το β' εν. της οριστικής όλων των χρόνων στην ενεργητική και μέση φωνή

 

ενεργητικήμέση
αἱρεῖςαἱρεῖ / αἱρῇ
ᾕρειςᾑροῦ
αἱρήσεις / ἑλεῖςαἱρήσει / αἱρήσῃ // αἱρεθήσει / αἱρεθήσῃ
εἷλεςεἵλου // ᾑρέθης
ᾕρηκαςᾕρησαι
ᾑρήκειςᾕρησο
ᾑρηκώς ἔσει / ᾑρηκώς ἔσῃᾑρημένος ἔσει / ᾑρημένος ἔσῃ

 

 

2. βέλτιστα, ῥᾷον: να γραφτούν τα παραθετικά των επιρρημάτων

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
εὖἄμεινον, βέλτιον, κρεῖττονἄριστα, βέλτιστα, κράτιστα
ῥᾳδίωςῥᾷονῥᾷστα

 

  

1. γενόμενον-βουλεύσασθαι ἄν: να μετατραπεί ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος σε ευθύ λόγο

 

εἰ γένοιτο-βουλεύσαιτο ἄν