Λυσίας, Κατά Αγοράτου ενδείξεως, 37-38


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως perseus
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυσίας εκφώνησε τον λόγο του στην Ηλιαία, κατηγορώντας τον Αγόρατο ότι στην εποχή των Τριάκοντα ήταν υπαίτιος της θανάτωσης του εξαδέρφου του Διονυσόδωρου και άλλων στρατηγών που ανήκαν στη δημοκρατική παράταξη.

 

Το κείμενο

 

[37] οἱ μὲν γὰρ τριάκοντα ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν βάθρων, οὗ νῦν οἱ πρυτάνεις καθέζονται· δύο δὲ τράπεζαι ἐν τῷ πρόσθεν τῶν τριάκοντα ἐκείσθην· τὴν δὲ ψῆφον οὐκ εἰς καδίσκους ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας ἔδει τίθεσθαι, τὴν μὲν καθαιροῦσαν ἐπὶ τὴν ὑστέραν, ὥστε ἐκ τίνος τρόπου ἔμελλέ τις αὐτῶν σωθήσεσθαι; ἑνὶ δὲ λόγῳ, [38] ὅσοι εἰς τὸ βουλευτήριον ἐπὶ τῶν τριάκοντα εἰσῆλθον κριθησόμενοι, ἁπάντων θάνατος κατεγιγνώσκετο καὶ οὐδενὸς ἀπεψηφίσαντο, πλὴν Ἀγοράτου τουτουί· τοῦτον δὲ ἀφεῖσαν ὡς εὐεργέτην ὄντα· ἵνα δὲ εἰδῆτε ὡς πολλοὶ ὑπὸ τούτου τεθνᾶσι, βούλομαι ὑμῖν τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἀναγνῶναι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[37] οἱ μὲν γὰρ τριάκοντα ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν βάθρων, οὗ νῖν οἱ πρυτάνεις καθέζονται: δύο δὲ τράπεζαι ἐν τῷ πρόσθεν τῶν τριάκοντα ἐκείσθην: τὴν δὲ ψῆφον οὐκ εἰς καδίσκους ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας ἔδει τίθεσθαι, τὴν μὲν καθαιροῦσαν ἐπὶ τὴν ὑστέραν ... , ὥστε ἐκ τίνος τρόπου ἔμελλέ τις αὐτῶν σωθήσεσθαι; ἑνὶ δὲ λόγῳ,  [38] ὅσοι εἰς τὸ βουλευτήριον ἐπὶ τῶν τριάκοντα1 εἰσῆλθον κριθησόμενοι, ἁπάντων θάνατος κατεγιγνώσκετο καὶ οὐδενὸς ἀπεψηφίσαντο, πλὴν Ἀγοράτου τουτουί: τοῦτον δὲ ἀφεῖσαν ὡς εὐεργέτην ὄντα: ἵνα δὲ εἰδῆτε ὡς πολλοὶ ὑπὸ τούτου τεθνᾶσι, βούλομαι ὑμῖν τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἀναγνῶναι.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἐκάθηντο: του ρ. κάθομαι: κάθομαι, συνεδριάζω, ησυχάζω

πρόσθεν: ως πρόθεση: πιο μπροστά από κάποιον, ως επίρρημα: πιο μπροστά, προηγουμένως, πιο παλιά (με χρονική σημασία)

ἐκείσθην: δυικός αρ. παρατ. του κεῖμαι: είμαι τοποθετημένος - ξαπλωμένος, κοιμάμαι

καδίσκος: μικρός κάδος

ἔδει: πρτ. του δέω

καθαιροῦσαν: του ρ. καθαιρέω-ῶ: κατεβάζω, νικώ, καταστρέφω. ως δικανικός όρος: καταδικάζω

ὕστερος, -α, -ον: επόμενος

ἀποψηφίζομαι: με γενική: αθωώνω

εἰδῆτε: του ρ. οἶδα: γνωρίζω

τεθνᾶσι: του ρ. (ἀπο)θνήσκω: πεθαίνω, σκοτώνομαι από κάποιον.

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἵνα δὲ εἰδῆτε 

1. καθέζονται, εἰσῆλθον, κατεγιγνώσκετο, ἀπεψηφίσαντο, ἀφεῖσαν: να γίνει χρονική αντικατάσταση. Για τα ρήματα μέσης φ. να γραφτούν και οι τύποι της παθητικής.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
καθέζονταιἐκαθέζοντοκαθεδοῦνται /
καθεδήσονται /
καθεσθήσονται
ἐκαθέσθησανκάθηνταικαθῆντο / ἐκάθηντο
εἰσέρχονταιεἰσήρχοντο εἰσῄεσαν-εἰσῇσανεἰσελεύσονται /
εἰσίασιν
εἰσῆλθον εἰσεληλύθασινεἰσεληλύθεσαν
καταγιγνώσκεταικατεγιγνώσκετο καταγνωσθήσεταικατεγνώσθηκατέγνωσταικατέγνωστο
ἀποψηφίζονταιἀπεψηφίζοντοἀποψηφιοῦνται /
ἀποψηφισθήσονται
ἀπεψηφίσαντο
ἀπεψηφίσθησαν
ἀπεψηφισμένοι εἰσίἀπεψηφισμένοι ἦσαν
ἀφιᾶσινἀφίεσανἀφήσουσινἀφεῖσαν / ἀφῆκανἀφείκασιν 

 

 

2. τίθεσθαι, σωθήσεσθαι, εἰδῆτε, ἀναγνῶναι: να γίνει εγκλιτική στο β' ενικό του χρόνου στον οποίο βρίσκονται

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
τίθηςτιθῇςτιθείηςτίθει
σωθήσει / σωθήσῃ σωθήσοιο 
οἶσθαεἰδῇςεἰδείηςἴσθι
ἀνέγνωςἀναγνῷςἀναγνοίηςἀνάγνωθι