Λυσίας, Κατά Αγοράτου ενδείξεως, 5-7


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως perseus
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυσίας εκφώνησε τον λόγο του στην Ηλιαία, κατηγορώντας τον Αγόρατο ότι στην εποχή των Τριάκοντα ήταν υπαίτιος της θανάτωσης του εξαδέρφου του Διονυσόδωρου και άλλων στρατηγών που ανήκαν στη δημοκρατική παράταξη.

 

Το κείμενο

 

[5] ἐπειδὴ γὰρ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι διεφθάρησαν καὶ τὰ πράγματα ἐν τῇ πόλει ἀσθενέστερα ἐγεγένητο, οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον αἵ τε νῆες αἱ Λακεδαιμονίων ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἀφικνοῦνται, καὶ ἅμα λόγοι πρὸς Λακεδαιμονίους περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνοντο. [6] ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ οἱ βουλόμενοι νεώτερα πράγματα ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι ἐπεβούλευον, νομίζοντες κάλλιστον καιρὸν εἰληφέναι καὶ μάλιστ᾽ ἐν τῷ τότε χρόνῳ τὰ πράγματα, ὡς αὐτοὶ ἐβούλοντο, καταστήσασθαι. [7] ἡγοῦντο δὲ οὐδὲν ἄλλο σφίσιν ἐμποδὼν εἶναι ἢ τοὺς τοῦ δήμου προεστηκότας καὶ τοὺς στρατηγοῦντας καὶ ταξιαρχοῦντας. τούτους οὖν ἐβούλοντο ἁμῶς γέ πως ἐκποδὼν ποιήσασθαι, ἵνα ῥᾳδίως ἃ βούλοιντο διαπράττοιντο. πρῶτον μὲν οὖν Κλεοφῶντι ἐπέθεντο ἐκ τρόπου τοιούτου.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[5] ἐπειδὴ γὰρ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι διεφθάρησαν καὶ τὰ πράγματα τὰ1 ἐν τῇ πόλει ἀσθενέστερα ἐγεγένητο, οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον αἵ τε νῆες αἱ Λακεδαιμονίων ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἀφικνοῦνται, καὶ ἅμα λόγοι πρὸς Λακεδαιμονίους περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνοντο.  [6] ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ οἱ βουλόμενοι νεώτερα πράγματα ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι ἐπεβούλευον, νομίζοντες κάλλιστον καιρὸν εἰληφέναι καὶ μάλιστ᾽ ἂν1 ἐν τῷ τότε χρόνῳ τὰ πράγματα, ὡς αὐτοὶ ἐβούλοντο, καταστήσασθαι. [7] ἡγοῦντο δὲ οὐδὲν ἄλλο σφίσιν ἐμποδὼν εἶναι τοὺς τοῦ δήμου προεστηκότας καὶ τοὺς στρατηγοῦντας καὶ ταξιαρχοῦντας. τούτους οὖν ἐβούλοντο ἁμῶς γέ πως ἐκποδὼν ποιήσασθαι, ἵνα ῥᾳδίως βούλοιντο διαπράττοιντο. πρῶτον μὲν οὖν Κλεοφῶντι ἐπέθεντο ἐκ τρόπου τοιούτου.

 

 

Λεξιλογικά

 

διεφθάρησαν: του ρ. διαφθείρω: καταστρέφω ολοσχερώς, καταστρέφω, σκοτώνω

τὰ πράγματα: η πολιτική κατάσταση

ἀσθενής: αδύναμος, ανίσχυρος, ασήμαντος

ἐπεβούλευον: του ρ. ἐπιβουλεύω:

ἐπιβουλεύω: + δοτ. προσώπου: σχεδιάζω κακό εναντίον κάποιου,

ἐπιβουλεύω: + δοτ. πράγματος: σχεδιάζω για κάτι

ἐπιβουλεύω: + αιτ. πράγματος: σχεδιάζω κρυφά

ἐπιβουλεύω: + τελικό απρμφ.: σκέφτομαι να κάνω κάτι

εἰληφέναι: του ρ. λαμβάνω, λαμβάνω καιρόν: βρίσκω την ευκαιρία, την κατάλληλη στιγμή

καταστήσασθαι: του ρ. καθίσταμαι: στήνομαι, διορίζομαι, είμαι, γίνομαι

καθίστημι: τοποθετώ, αποκαθιστώ, κάνω, διορίζω, τακτοποιώ

ἐμποδών: ανάμεσα στα πόδια, εμπόδιο

οἱ τοῦ δήμου προεστηκότες: οι ηγέτες των δημοκρατικών

ἐκποδών: μακριά, έξω από τα πόδια, μακριά από το δρόμο

ἐκποδὼν ποιήσασθαι: απομακρύνω, εξοντώνω

ῥᾳδίως: εύκολα

ἐπέθεντο: του ρ. ἐπιτίθεμαι + τινί: επιτίθεμαι εναντίον κάποιου

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. γίγνεσθαι, εἰληφέναι, καταστήσασθαι, ποιήσασθαι: να γίνει χρονική αντικατάσταση + παθητικοί χρόνοι για τα απαρέμφατα μέσης φωνής

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
γίγνεσθαι γενήσεσθαι / γενηθήσεσθαιγενέσθαι / γενηθῆναιγεγενῆσθαι / γεγονέναι
λαμβάνεινλήψεσθαιλαβεῖνεἰληφέναι
καθίστασθαικαταστήσεσθαι / κατασταθήσεσθαικαταστήσασθαι / καταστῆναι / κατασταθῆναικαθεστηκέναι / καθεστάναι
ποιεῖσθαιποιήσεσθαι / ποιηθήσεσθαιποιήσασθαι / ποιηθῆναιπεποιῆσθαι

 

 

2. διεφθάρησαν, ἀφικνοῦνται, βούλοιντο, διαπράττοιντο, ἐπέθεντο: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατα και μετοχές

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
διεφθάρησανδιαφθαρῶσινδιαφθαρείησαν / διαφθαρεῖενδιαφθαρέντων / διαφθαρήτωσανδιαφθαρῆναιδιαφθαρείς, -εῖσα, -έν
ἀφικνοῦνταιἀφικνῶνταιἀφικνοῖντοἀφικνείσθων / ἀφικνείσθωσανἀφικνεῖσθαιἀφικνούμενος, -μένη, -μενον
βούλονταιβούλωνταιβούλοιντοβουλέσθων / βουλέσθωσανβούλεσθαιβουλόμενος, -μένη, -μενον
διαπράττονταιδιαπράττωνταιδιαπράττοιντοδιαπραττέσθων / διαπραττέσθωσανδιαπράττεσθαιδιαπραττόμενος, -μένη, -μενον
ἐπέθεντοἐπιθῶνταιἐπιθεῖντοἐπιθέσθων / ἐπιθέσθωσανἐπιθέσθαιἐπιθέμενος, -μένη, -μενον