Λυσίας, Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 27-29


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς perseus
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυσίας έγραψε τον λόγο προς τιμήν των νεκρών του Κορινθιακού πολέμου (395–386 π.Χ.) και τον εκφώνησε ο Αρχίνος το 394. Ο Λυσίας δεν είχε το δικαίωμα να εκφωνεί λόγους, αφού ήταν μέτοικος. Επαινώντας τους νεκρούς του πολέμου, ο Λυσίας, κάνει μια ιστορική αναδρομή, αναφέροντας όλα τα κατορθώματα των Αθηναίων από τη μυθική εποχή ως τις μέρες του.

 

Το κείμενο

 

[27] Μετὰ ταῦτα δὲ Ξέρξης ὁ τῆς Ἀσίας βασιλεύς, καταφρονήσας μὲν τῆς Ἑλλάδος, ἐψευσμένος δὲ τῆς ἐλπίδος, ἀτιμαζόμενος δὲ τῷ γεγενημένῳ, ἀχθόμενος δὲ τῇ συμφορᾷ, ὀργιζόμενος δὲ τοῖς αἰτίοις, ἀπαθὴς δ’ ὢν κακῶν καὶ ἄπειρος ἀνδρῶν ἀγαθῶν, δεκάτῳ ἔτει παρασκευασάμενος διακοσίαις μὲν καὶ χιλίαις ναυσὶν ἀφίκετο, τῆς δὲ πεζῆς στρατιᾶς οὕτως ἄπειρον τὸ πλῆθος ἦγεν, ὥστε καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετ’ αὐτοῦ ἀκολουθήσαντα πολὺ ἂν ἔργον εἴη καταλέξαι· ὃ δὲ μέγιστον σημεῖον τοῦ πλήθους· [28] ἐξὸν γὰρ αὐτῷ χιλίαις ναυσὶ διαβιβάσαι κατὰ τὸ στενότατον τοῦ Ἑλλησπόντου τὴν πεζὴν στρατιὰν ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην, οὐκ ἠθέλησεν, ἡγούμενος τὴν διατριβὴν αὑτῷ πολλὴν ἔσεσθαι· [29] ἀλλ’ ὑπεριδὼν καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ θεῖα πράγματα καὶ τὰς ἀνθρωπίνας διανοίας ὁδὸν μὲν διὰ τῆς θαλάττης ἐποιήσατο, πλοῦν δὲ διὰ τῆς γῆς ἠνάγκασε γενέσθαι, ζεύξας μὲν τὸν Ἑλλήσποντον, διορύξας δὲ τὸν Ἄθω, ὑφισταμένου οὐδενός, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀκόντων ὑπακουόντων, τῶν δὲ ἑκόντων προδιδόντων. οἱ μὲν γὰρ οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἀμύνασθαι, οἱ δ’ ὑπὸ χρημάτων διεφθαρμένοι· ἀμφότερα δ’ ἦν αὐτοὺς τὰ πείθοντα, [30] κέρδος καὶ δέος.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[27] μετὰ ταῦτα δὲ Ξέρξης τῆς Ἀσίας βασιλεύς, καταφρονήσας μὲν τῆς Ἑλλάδος, ἐψευσμένος δὲ τῆς ἐλπίδος, ἀτιμαζόμενος δὲ τῷ γεγενημένῳ, ἀχθόμενος δὲ τῇ συμφορᾷ, ὀργιζόμενος δὲ τοῖς αἰτίοις, ἀπαθὴς δ᾽ ὢν κακῶν καὶ ἄπειρος ἀνδρῶν ἀγαθῶν, δεκάτῳ ἔτει παρασκευασάμενος διακοσίαις μὲν καὶ χιλίαις ναυσὶν ἀφίκετο, τῆς δὲ πεζῆς στρατιᾶς οὕτως ἄπειρον τὸ πλῆθος ἦγεν, ὥστε καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετ᾽ αὐτοῦ ἀκολουθήσαντα πολὺ [28] ἂν ἔργον εἴη καταλέξαι: δὲ μέγιστον σημεῖον τοῦ πλήθους: ἐξὸν γὰρ αὐτῷ χιλίαις ναυσὶ διαβιβάσαι κατὰ τὸ στενότατον τοῦ Ἑλλησπόντου τὴν πεζὴν στρατιὰν ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην, οὐκ ἠθέλησεν, ἡγούμενος τὴν διατριβὴν αὑτῷ [29] πολλὴν ἔσεσθαι: ἀλλ᾽ ὑπεριδὼν καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ θεῖα πράγματα καὶ τὰς ἀνθρωπίνας διανοίας ὁδὸν μὲν διὰ τῆς θαλάττης ἐποιήσατο, πλοῦν δὲ διὰ τῆς γῆς ἠνάγκασε γενέσθαι, ζεύξας μὲν τὸν Ἑλλήσποντον, διορύξας δὲ τὸν Ἄθω, ὑφισταμένου οὐδενός, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀκόντων ὑπακουόντων, τῶν δὲ ἑκόντων προδιδόντων. οἱ μὲν γὰρ οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἀμύνασθαι, οἱ δ᾽ ὑπὸ χρημάτων διεφθαρμένοι: ἀμφότερα δ᾽ ἦν αὐτοὺς τὰ πείθοντα, [30] κέρδος καὶ δέος.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἐψευσμένος: του ρ. ψεύδομαι: λέω ψέματα, πλανιέμαι, αποτυγχάνω

ἀχθόμενος: του ρ. ἄχθομαι: λυπάμαι, στενοχωριέμαι

ἀπαθής: αναίσθητος, αβλαβής, σώος, ανυπόμονος

ἔργον ἐστί + απρμφ.: είναι δύσκολο έργο να...

καταλέξαι: του ρ. καταλέγω: απαριθμώ, εκλέγω, συγκαταλέγω

διατριβή: χρονοτριβή, καθυστέρηση

ὑπεριδών: του ρ. ὑπεροράω-ῶ: παραμελώ, περιφρονώ

τὰ φύσει πεφυκότα: τα δημιουργήματα της φύσης, τα φυσικά στοιχεία

διορύξας: του ρ. διορύττω: ανοίγω διώρυγα, σκάβω

ὑφισταμένου: του ρ. ὑφίσταμαι: αντιστέκομαι

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ἀφίκετο, ἦγεν, ἠθέλησεν: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
ἀφικνεῖταιἀφικνεῖτοἀφίξεταιἀφίκετοἀφῖκταιἀφῖκτο
ἄγειἦγενἄξειἦξεν / ἤγαγενἦχεν / ἀγήοχενἠγηόχει
(ἐ)θέλειἤθελεν(ἐ)θελήσειἠθέλησενἠθέληκενἠθελήκει

 

 

 

2. ἐλπίδος, ἀπαθὴς, ἔτει, πλοῦν, κέρδος: να γραφτεί η δοτική ενικού και πληθυντικού

 

δοτική ενικούδοτική πληθυντικού
ἐλπίδιἐλπίσιν
ἀπαθεῖἀπαθέσιν
ἔτει ἔτεσιν
πλῷπλοῖς
κέρδεικέρδεσιν

 

 

  

1. ἐξόν, ἡγούμενος: να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις

 

ἐξόν= εἰ καὶ ἐξῆν αὐτῷ

 

ἡγούμενος= ἐπεὶ ἡγεῖτο

 

2. ἀλλ’ ὑπεριδὼν καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ θεῖα πράγματα καὶ τὰς ἀνθρωπίνας διανοίας ὁδὸν μὲν διὰ τῆς θαλάττης ἐποιήσατο: να μετατραπεί η σύνταξη σε παθητική

 

ἀλλ' ὑπ' αὐτοῦ ἐποιήθη ὁδὸς διὰ τῆς θαλάσσης ὑπεριδόντος καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ θεῖα πράγματα καὶ τὰς ἀνθρωπίνας διανοίας