Λυσίας, Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 41-43


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς perseus
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυσίας έγραψε τον λόγο προς τιμήν των νεκρών του Κορινθιακού πολέμου (395–386 π.Χ.) και τον εκφώνησε ο Αρχίνος το 394. Ο Λυσίας δεν είχε το δικαίωμα να εκφωνεί λόγους, αφού ήταν μέτοικος. Επαινώντας τους νεκρούς του πολέμου, ο Λυσίας, κάνει μια ιστορική αναδρομή, αναφέροντας όλα τα κατορθώματα των Αθηναίων από τη μυθική εποχή ως τις μέρες του.

 

Το κείμενο

 

ἐπέδειξαν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις, [41] νικήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ, ὅτι κρεῖττον μετ’ ὀλίγων ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας κινδυνεύειν ἢ μετὰ πολλῶν βασιλευομένων ὑπὲρ τῆς αὑτῶν δουλείας. [42] πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας συνεβάλοντο, στρατηγὸν μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦς δὲ πλείους τῶν ἄλλων συμμάχων, ἄνδρας δ’ ἐμπειροτάτους. καὶ γὰρ τίνες ἂν τούτοις τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἤρισαν γνώμῃ καὶ πλήθει καὶ ἀρετῇ; [43] ὥστε δικαίως μὲν ἀναμφισβήτητα τἀριστεῖα τῆς ναυμαχίας ἔλαβον παρὰ τῆς Ἑλλάδος, εἰκότως δὲ τὴν εὐτυχίαν ὁμονοοῦσαν τοῖς κινδύνοις ἐκτήσαντο, γνησίαν δὲ καὶ αὐτόχθονα τοῖς ἐκ τῆς Ἀσίας βαρβάροις τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπεδείξαντο.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

ἐπέδειξαν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις,  [41] νικήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ, ὅτι κρεῖττον μετ᾽ ὀλίγων ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας κινδυνεύειν μετὰ πολλῶν βασιλευομένων ὑπὲρ τῆς αὑτῶν δουλείας. [42] πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας συνεβάλοντο, στρατηγὸν μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦς δὲ πλείους τῶν ἄλλων συμμάχων, ἄνδρας δ᾽ ἐμπειροτάτους. καὶ γὰρ1 τίνες ἂν τούτοις τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἤρισαν γνώμῃ καὶ πλήθει καὶ ἀρετῇ; [43] ὥστε δικαίως μὲν ἀναμφισβήτητα τἀριστεῖα τῆς ναυμαχίας ἔλαβον παρὰ τῆς Ἑλλάδος, εἰκότως δὲ τὴν εὐτυχίαν ὁμονοοῦσαν τοῖς κινδύνοις ἐκτήσαντο, γνησίαν δὲ καὶ αὐτόχθονα τοῖς ἐκ τῆς Ἀσίας βαρβάροις τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπεδείξαντο.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἐπιδείκνυμι: δείχνω, επιδεικνύω, αποδεικνύω (μεσ.) επιδεικνύομαι

συμβάλλω: 1. συνενώνω 2. συντελώ, συμβάλλω, 3. συναντώ 4. συγκρούομαι

ἤρισαν: του ρ. ἐρίζω: 1. φιλονικώ 2. συγκρίνομαι, συναγωνίζομαι, ανταγωνίζομαι, παραβγαίνω

τἀριστεῖα (τὰ ἀριστεῖα): αριστείο, βραβείο (σχεδόν πάντα στον πληθυντικό)

εἰκότως: εύλογα, δικαιολογημένα

ὁμονοοῦσαν: ανάλογη, ταιριαστή

αὐτόχθων: γηγενής, ντόπιος

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ἐπέδειξαν, συνεβάλοντο, ἤρισαν, ἐκτήσαντο, γνῶναι: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
ἐπιδεικνύασι
πιδεικνύουσιν
ἐπεδείκνυον
ἐπεδείκνυσαν
ἐπιδείξουσινἐπέδειξανἐπιδεδειχότες ὦσιν 
συμβάλλονταισυνεβάλλοντοσυμβαλοῦνται
συμβληθήσονται
συνεβάλοντο
συνεβλήθησαν
συμβέβληνταισυνεβέβληντο
ἐρίζουσινἤριζονἐρίσουσινἤρισανἠρίκασιν 
κτῶνταιἐκτῶντοκτήσονται
κτηθήσονται
ἐκτήσαντο
ἐκτήθησαν
κέκτηνται
ἔκτηνται
κεκτημένοι ἦσαν
ἐκέκτηντο
γιγνώσκειν γνώσεσθαιγνῶναιἐγνωκέναι 

 

 

2. πᾶσιν, ναῦς, πλείους, ἄνδρας, πλήθει, γνησίαν: να γραφτεί ο άλλος αριθμός

 

λέξηστον άλλο αριθμό
πᾶσινπαντί
ναῦςναῦν
πλείους πλείονα / πλείω / πλέονα / πλέω
ἄνδρας ἄνδρα
πλήθειπλήθεσιν
γνησίανγνησίας