Λυσίας, Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 44-46


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς perseus
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυσίας έγραψε τον λόγο προς τιμήν των νεκρών του Κορινθιακού πολέμου (395–386 π.Χ.) και τον εκφώνησε ο Αρχίνος το 394. Ο Λυσίας δεν είχε το δικαίωμα να εκφωνεί λόγους, αφού ήταν μέτοικος. Επαινώντας τους νεκρούς του πολέμου, ο Λυσίας, κάνει μια ιστορική αναδρομή, αναφέροντας όλα τα κατορθώματα των Αθηναίων από τη μυθική εποχή ως τις μέρες του.

 

Το κείμενο

 

[44] Ἐν μὲν οὖν τῇ ναυμαχίᾳ τοιούτους αὑτοὺς παρασχόντες καὶ πολὺ πλεῖστον τῶν κινδύνων μετασχόντες τῇ ἰδίᾳ ἀρετῇ κοινὴν τὴν ἐλευθερίαν καὶ τοῖς ἄλλοις ἐκτήσαντο· ὕστερον δὲ Πελοποννησίων διατειχιζόντων τὸν Ἰσθμόν, καὶ ἀγαπώντων μὲν τῇ σωτηρίᾳ, νομιζόντων δ’ ἀπηλλάχθαι τοῦ κατὰ θάλατταν κινδύνου, καὶ διανοουμένων τοὺς ἄλλους Ἕλληνας περιιδεῖν ὑπὸ τοῖς βαρβάροις γενομένους, ὀργισθέντες Ἀθηναῖοι συνεβούλευον αὐτοῖς, [45] εἰ ταύτην τὴν γνώμην ἕξουσι, περὶ ἅπασαν τὴν Πελοπόννησον τεῖχος περιβαλεῖν· εἰ γὰρ αὐτοὶ ὑπὸ <τῶν> Ἑλλήνων προδιδόμενοι μετὰ τῶν βαρβάρων ἔσονται, οὔτ’ ἐκείνοις δεήσειν χιλίων νεῶν οὔτε τούτους ὠφελήσειν τὸ ἐν Ἰσθμῷ τεῖχος· ἀκινδύνως γὰρ ἔσεσθαι τὴν τῆς θαλάττης ἀρχὴν βασιλέως. [46] διδασκόμενοι δὲ καὶ νομίζοντες αὐτοὶ μὲν ἄδικά τε ποιεῖν καὶ κακῶς βουλεύεσθαι, Ἀθηναίους δὲ δίκαιά τε λέγειν καὶ τὰ βέλτιστα αὐτοῖς παραινεῖν, ἐβοήθησαν εἰς Πλαταιάς· ἀποδράντων δὲ ὑπὸ νύκτα τῶν πλείστων συμμάχων ἐκ τῶν τάξεων διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων, Λακεδαιμόνιοι μὲν καὶ Τεγεᾶται τοὺς βαρβάρους ἐτρέψαντο, Ἀθηναῖοι δὲ καὶ Πλαταιεῖς πάντας τοὺς Ἕλληνας ἐνίκων μαχόμενοι τοὺς ἀπογνόντας τῆς ἐλευθερίας καὶ ὑπομείναντας τὴν δουλείαν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[44] ἐν μὲν οὖν τῇ ναυμαχίᾳ τοιούτους αὑτοὺς παρασχόντες καὶ πολὺ πλεῖστον τῶν κινδύνων μετασχόντες τῇ ἰδίᾳ ἀρετῇ κοινὴν τὴν ἐλευθερίαν καὶ τοῖς ἄλλοις ἐκτήσαντο: ὕστερον δὲ Πελοποννησίων διατειχιζόντων τὸν Ἰσθμόν, καὶ ἀγαπώντων μὲν τῇ σωτηρίᾳ, νομιζόντων δ᾽ ἀπηλλάχθαι τοῦ κατὰ θάλατταν κινδύνου, καὶ διανοουμένων τοὺς ἄλλους Ἕλληνας περιιδεῖν ὑπὸ τοῖς βαρβάροις γενομένους, [45] ὀργισθέντες Ἀθηναῖοι συνεβούλευον αὐτοῖς, εἰ ταύτην τὴν γνώμην ἕξουσι, περὶ ἅπασαν τὴν Πελοπόννησον τεῖχος περιβαλεῖν: εἰ γὰρ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν1 Ἑλλήνων προδιδόμενοι μετὰ τῶν βαρβάρων ἔσονται, οὔτ᾽ ἐκείνοις δεήσειν χιλίων νεῶν οὔτε τούτους ὠφελήσειν τὸ ἐν Ἰσθμῷ τεῖχος: ἀκινδύνως γὰρ ἔσεσθαι τὴν τῆς θαλάττης ἀρχὴν βασιλέως. [46] διδασκόμενοι δὲ καὶ νομίζοντες αὐτοὶ μὲν ἄδικά τε ποιεῖν καὶ κακῶς βουλεύεσθαι, Ἀθηναίους δὲ δίκαιά τε λέγειν καὶ τὰ βέλτιστα αὐτοῖς παραινεῖν, ἐβοήθησαν εἰς Πλαταιάς: ἀποδράντων δὲ ὑπὸ νύκτα τῶν πλείστων συμμάχων ἐκ τῶν τάξεων διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων, Λακεδαιμόνιοι μὲν καὶ Τεγεᾶται τοὺς βαρβάρους ἐτρέψαντο, Ἀθηναῖοι δὲ καὶ Πλαταιεῖς πάντας τοὺς Ἕλληνας ἐνίκων μαχόμενοι τοὺς ἀπογνόντας τῆς ἐλευθερίας καὶ ὑπομείναντας τὴν δουλείαν.

 

 

Λεξιλογικά

 

παρέχω: δίνω, παραχωρώ

παρέχω ἐμαυτόν: συμπεριφέρομαι, παρουσιάζομαι, εμφανίζομαι

παρέχω ἐμαυτὸν τοιοῦτον: αναδείχνομαι τέτοιος

μετέχω τινός: συμμετέχω σε κάτι

διατειχίζω: περιτειχίζω, χτίζω ολόγυρα

ἀγαπῶ τινί.: αρκούμαι σε κάτι, είμαι ευχαριστημένος με κάτι

περιοράω-ῶ: αδιαφορώ, ανέχομαι, αφήνω

τεῖχος περιβάλλω τι: οχυρώνω

δεῖ: υπάρχει ανάγκη, υπάρχει έλλειψη

διδάσκω: διαφωτίζω, ενημερώνω

βουλεύομαι: αποφασίζω

παραινέω-: συμβουλεύω

ἀπογιγνώσκω: απελπίζομαι

ὑπομένω: 1. υποτάσσομαι χωρίς αντιρρήσεις 2. μένω πίσω 3. περιμένω κάποιον 4. μένω αμετακίνητος, 5. τολμῶ

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. παρασχόντες, διατειχιζόντων, ἀγαπώντων, ὀργισθέντες, ἀποδράντων, ἀπογνόντας: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
παρέχοντεςπαρέξοντες/παρασχήσοντεςπαρασχόντεςπαρεσχηκότες
διατειχιζόντωνδιατειχιούντωνδιατειχισάντωνδιατετειχικότων
ἀγαπώντωνἀγαπησόντωνἀγαπησάντωνἠγαπηκότων
ὀργιζόμενοιὀργιούμενοι/ὀργισθησόμενοιὀργισάμενοι/ὀργισθέντεςὠργισμένοι
ἀποδιδρασκόντωνἀποδρασομένωνἀποδράντωνἀποδεδρακότων
ἀπογιγνώσκονταςἀπογνωσομένουςἀπογνόντας ἀπεγνωκότας

 

  

1. εἰ ταύτην τὴν γνώμην ἕξουσι // εἰ γὰρ αὐτοὶ ὑπὸ <τῶν> Ἑλλήνων προδιδόμενοι μετὰ τῶν βαρβάρων ἔσονται: να βρεθούν οι εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι, να χαρακτηριστούν και να μεταφερθούν σε ευθύ λόγο.

 

υπόθεσηαπόδοσηχαρακτηρισμός
εἰ ταύτην τὴν γνώμην ἕξουσισυνεβούλευσαν περιβαλεῖντου πραγματικού
εἰ γὰρ αὐτοὶ ὑπὸ <τῶν> Ἑλλήνων προδιδόμενοι μετὰ τῶν βαρβάρων ἔσονται(ἔλεγον) οὔτε δεήσειν... οὔτε ὠφελήσειντου πραγματικού
σε ευθύ λόγο: υπόθεσηαπόδοση
εἰ ἕξετε ταύτην τὴν γνώμηνπεριβάλετε
εἰ ἡμεῖς ἐσόμεθαοὔτε δεήσει οὔτε ὠφελήσει