Λυσίας, Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 72-74


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς perseus
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυσίας έγραψε τον λόγο προς τιμήν των νεκρών του Κορινθιακού πολέμου (395–386 π.Χ.) και τον εκφώνησε ο Αρχίνος το 394. Ο Λυσίας δεν είχε το δικαίωμα να εκφωνεί λόγους, αφού ήταν μέτοικος. Επαινώντας τους νεκρούς του πολέμου, ο Λυσίας, κάνει μια ιστορική αναδρομή, αναφέροντας όλα τα κατορθώματα των Αθηναίων από τη μυθική εποχή ως τις μέρες του.

 

Το κείμενο

 

[72] πολλῶν δὲ καὶ δεινῶν ὑπαρχόντων τοὺς μὲν παῖδας αὐτῶν ζηλῶ, ὅτι νεώτεροί εἰσιν ἢ ὥστε εἰδέναι οἵων πατέρων ἐστέρηνται, ἐξ ὧν δ’ οὗτοι γεγόνασιν, οἰκτείρω, ὅτι πρεσβύτεροι ἢ ὥστε ἐπιλαθέσθαι τῆς δυστυχίας τῆς ἑαυτῶν. [73] τί γὰρ ἂν τούτων ἀνιαρότερον γένοιτο, ἢ τεκεῖν μὲν καὶ θρέψαι καὶ θάψαι τοὺς αὑτῶν, ἐν δὲ τῷ γήρᾳ ἀδυνάτους μὲν εἶναι τῷ σώματι, πασῶν δ’ ἀπεστερημένους τῶν ἐλπίδων ἀφίλους καὶ ἀπόρους γεγονέναι, ὑπὲρ δὲ τῶν αὐτῶν πρότερον ζηλοῦσθαι καὶ νῦν ἐλεεῖσθαι, ποθεινότερον δ’ αὐτοῖς εἶναι τὸν θάνατον τοῦ βίου; ὅσῳ γὰρ ἄνδρες ἀμείνους ἦσαν, τοσούτῳ τοῖς καταλειπομένοις τὸ πένθος μεῖζον. [74] πῶς δ’ αὐτοὺς χρὴ λῆξαι τῆς λύπης; πότερον ἐν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς; ἀλλὰ τότε αὐτῶν εἰκὸς καὶ τοὺς ἄλλους μεμνῆσθαι. ἀλλ’ ἐν ταῖς εὐτυχίαις ταῖς κοιναῖς; ἀλλ’ ἱκανὰς λυπῆσαι, τῶν μὲν σφετέρων τέκνων τετελευτηκότων, τῶν δὲ ζώντων ἀπολαυόντων τῆς τούτων ἀρετῆς. ἀλλ’ ἐν τοῖς ἰδίοις κινδύνοις, ὅταν ὁρῶσι τοὺς μὲν πρότερον ὄντας φίλους φεύγοντας τὴν αὑτῶν ἀπορίαν, τοὺς δ’ ἐχθροὺς μέγα φρονοῦντας ἐπὶ ταῖς δυστυχίαις ταῖς τούτων;

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[72] πολλῶν δὲ καὶ δεινῶν ὑπαρχόντων τοὺς μὲν παῖδας αὐτῶν ζηλῶ, ὅτι νεώτεροί εἰσιν ὥστε εἰδέναι οἵων πατέρων ἐστέρηνται, ἐξ ὧν δ᾽ οὗτοι γεγόνασιν, οἰκτείρω, ὅτι πρεσβύτεροι ὥστε ἐπιλαθέσθαι τῆς δυστυχίας τῆς ἑαυτῶν. [73] τί γὰρ ἂν τούτων ἀνιαρότερον γένοιτο, τεκεῖν μὲν καὶ θρέψαι καὶ θάψαι τοὺς αὑτῶν, ἐν δὲ τῷ γήρᾳ ἀδυνάτους μὲν εἶναι τῷ σώματι, πασῶν δ᾽ ἀπεστερημένους τῶν ἐλπίδων ἀφίλους καὶ ἀπόρους γεγονέναι, ὑπὲρ1 δὲ τῶν αὐτῶν πρότερον ζηλοῦσθαι καὶ νῦν ἐλεεῖσθαι, ποθεινότερον δ᾽ αὐτοῖς εἶναι τὸν θάνατον τοῦ βίου; ὅσῳ γὰρ ἄνδρες ἀμείνους ἦσαν, τοσούτῳ τοῖς καταλειπομένοις τὸ πένθος μεῖζον. [74] πῶς δ᾽ αὐτοὺς χρὴ λῆξαι τῆς λύπης; πότερον ἐν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς; ἀλλὰ τότε αὐτῶν εἰκὸς καὶ τοὺς ἄλλους μεμνῆσθαι. ἀλλ᾽ ἐν ταῖς εὐτυχίαις ταῖς κοιναῖς; ἀλλ᾽ ἱκανὸν λυπῆσαι, τῶν μὲν σφετέρων τέκνων τετελευτηκότων, τῶν δὲ ζώντων ἀπολαυόντων τῆς τούτων ἀρετῆς. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἰδίοις κινδύνοις, ὅταν ὁρῶσι τοὺς μὲν πρότερον ὄντας φίλους φεύγοντας τὴν αὑτῶν ἀπορίαν, τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς μέγα φρονοῦντας ἐπὶ ταῖς δυστυχίαις ταῖς τούτων;

 

 

Λεξιλογικά

 

ζηλόω-ῶ: ζηλεύω, καλοτυχίζω, προσπαθώ, φιλοτιμούμαι

εἰδέναι: του ρ. οἶδα: γνωρίζω

οἰκτείρω: λυπάμαι, ευσπλαχνίζομαι

ἐπιλαθέσθαι: του ρ. ἐπιλανθάνομαι: λησμονώ

ἐλεεῖσθαι: του ρ. ἐλεέω-ῶ: λυπάμαι κάποιον, βοηθώ τους φτωχούς

καταλειπομένοις: του ρ. καταλείπομαι: εγκαταλείπομαι, παρατούμαι

λῆξαι: του ρ. λήγω: καταπαύω, καταστέλλω

φρονέω-ῶ μέγα: 1. υπερηφανεύομαι 2. έχω υψηλά φρονήματα 3. είμαι θαρραλέος

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἢ ὥστε εἰδέναι 

1. πολλῶν, νεώτεροι, ἀμείνους, μεῖζον: να γραφτούν οι τρεις βαθμοί των επιθέτων στον ίδιο τύπο

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
πολλῶνπλειόνων / πλεόνωνπλείστων
νέοινεώτεροινεώτατοι / νέατοι
ἀγαθούςβελτίονας / βελτίους
κρείττονας / κρείττους
λῴονας / λῴους
ἀμείνονας / ἀμείνους
βελτίστους
κρατίστους
λῴστους
ἀρίστους
μέγαμεῖζονμέγιστον

 

 

2. εἰδέναι, ἐπιλαθέσθαι, τεκεῖν, θρέψαι, γεγονέναι: να γραφτούν τα απαρέμφατα των άλλων χρόνων

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
εἰδέναιεἰδήσειν / εἴσεσθαι γνῶναιἐγνωκέναι
ἐπιλανθάνεσθαι / ἐπιλήθεσθαι ἐπιλήσεσθαιἐπιλαθέσθαιἐπιλελῆσθαι
τίκτειντέξεσθαιτεκεῖντετοκέναι
τρέφεινθρέψεινθρέψαι 
γίγνεσθαι γενήσεσθαι / γενηθήσεσθαιγενέσθαι / γενηθῆναιγεγενῆσθαι / γεγονέναι

 

  

1. ὑπαρχόντων, τοῖς καταλειπομένοις: να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.

 

ὑπαρχόντων= εἰ καὶ ὑπάρχουσιν

τοῖς καταλειπομένοις= ἐκείνοις οἵ καταλείπονται

 

2. οἵων πατέρων ἐστέρηνται: να μετατραπεί η πλάγια ερώτηση σε ευθεία.

ποίων πατέρων ἐστέρησθε;