Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους, 2-3


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΕΑΓ
Ο λόγος: Κατὰ Ἐρατοσθένους Κατά Ερατοσθένους
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυσίας είχε ένα αδερφό, τον Πολέμαρχο, ο οποίος δολοφονήθηκε την περίοδο των Τριάκοντα. Ο Λυσίας κατηγόρησε ως υπεύθυνο τον Ερατοσθένη, έναν από τους Τριάκοντα. Ο λόγος εκφωνήθηκε το 403 π.Χ. από τον ίδιο τον ρήτορα και θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους.

 

Το κείμενο

 

[2] τοὐναντίον δέ μοι δοκοῦμεν πείσεσθαι ἢ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. πρότερον μὲν γὰρ ἔδει τὴν ἔχθραν τοὺς κατηγοροῦντας ἐπιδεῖξαι, ἥτις εἴη πρὸς τοὺς φεύγοντας· νυνὶ δὲ παρὰ τῶν φευγόντων χρὴ πυνθάνεσθαι ἥτις ἦν αὐτοῖς πρὸς τὴν πόλιν ἔχθρα, ἀνθ’ ὅτου τοιαῦτα ἐτόλμησαν εἰς αὐτὴν ἐξαμαρτάνειν. οὐ μέντοι ὡς οὐκ ἔχων οἰκείας ἔχθρας καὶ συμφορὰς τοὺς λόγους ποιοῦμαι, ἀλλ’ ὡς ἅπασι πολλῆς ἀφθονίας οὔσης ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἢ ὑπὲρ τῶν δημοσίων ὀργίζεσθαι. [3] ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὔτ’ ἐμαυτοῦ πώποτε οὔτε ἀλλότρια πράγματα πράξας νῦν ἠνάγκασμαι ὑπὸ τῶν γεγενημένων τούτου κατηγορεῖν, ὥστε πολλάκις εἰς πολλὴν ἀθυμίαν κατέστην, μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως καὶ ἀδυνάτως ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἐμαυτοῦ τὴν κατηγορίαν ποιήσομαι. ὅμως δὲ πειράσομαι ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς ὡς ἂν δύνωμαι δι’ ἐλαχίστων διδάξαι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[2] τοὐναντίον δέ μοι δοκοῦμεν πείσεσθαι ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. πρότερον μὲν γὰρ ἔδει τὴν ἔχθραν τοὺς κατηγοροῦντας ἐπιδεῖξαι, ἥτις εἴη πρὸς τοὺς φεύγοντας: νυνὶ δὲ παρὰ τῶν φευγόντων χρὴ πυνθάνεσθαι ἥτις ἦν αὐτοῖς πρὸς τὴν πόλιν ἔχθρα, ἀνθ᾽ ὅτου τοιαῦτα ἐτόλμησαν εἰς αὐτὴν ἐξαμαρτάνειν. οὐ μέντοι ὡς οὐκ ἔχων οἰκείας ἔχθρας καὶ συμφορὰς τοὺς λόγους ποιοῦμαι, ἀλλ᾽ ὡς ἅπασι πολλῆς ἀφθονίας οὔσης ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὑπὲρ τῶν δημοσίων ὀργίζεσθαι. [3] ἐγὼ μὲν οὖν, ἄνδρες δικασταί, οὔτ᾽ ἐμαυτοῦ πώποτε οὔτε ἀλλότρια πράγματα πράξας νῦν ἠνάγκασμαι ὑπὸ τῶν γεγενημένων τούτου κατηγορεῖν, ὥστε πολλάκις εἰς πολλὴν ἀθυμίαν κατέστην, μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως καὶ ἀδυνάτως ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἐμαυτοῦ τὴν κατηγορίαν ποιήσομαι. ὅμως δὲ πειράσομαι ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς ὡς ἂν δύνωμαι δι᾽ ἐλαχίστων διδάξαι.

 

 

Λεξιλογικά

 

ὁ κατηγορῶν: ο κατήγορος

ὁ φεύγων: ο κατηγορούμενος

πυνθάνομαι: πληροφορούμαι, μαθαίνω

ἐξαμαρτάνω: αποτυχαίνω, κάνω λάθος

οἰκεῖος: οικογενειακός, σπιτικός, φιλικός

ἴδιος: ιδιωτικός, δικός μου, προσωπικός

τὰ ἴδια: ιδιωτικές υποθέσεις

δημόσια: οι δημόσιες υποθέσεις

πώποτε: ποτέ ως τώρα

ἀλλότριος: αυτός που ανήκει σ' άλλον, ξένος

ἀθυμία: λιποψυχία, μικροψυχία, έλλειψη θάρρους

ἀναξίως: με αδέξιο τρόπο

ἀδυνάτως: χωρίς δύναμη

πειράομαι-ῶμαι: προσπαθώ

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

τοὐναντίον δέ μοι δοκοῦμεν πείσεσθαιἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. 

1. ἐξαμαρτάνειν, ὀργίζεσθαι: να γίνει χρονική αντικατάσταση, ἠνάγκασμαι, κατέστην: να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β' εν. οριστικής

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
ἐξαμαρτάνειν ἐξαμαρτήσεσθαιἐξαμαρτεῖνἐξημαρτηκέναι 
ὀργίζεσθαι ὀργιεῖσθαι, ὀργισθήσεσθαιὀργισθῆναιὠργίσθαι 
ἀναγκάζει (ῃ)ἠναγκάζουἀναγκασθήσει (ῃ)ἠναγκάσθηςἠνάγκασαιἠνάγκασο
καθίστασαικαθίστασοκαταστήσει (ῃ),
κατασταθήσει (ῃ)
κατεστήσω, κατέστης, κατεστάθηςκαθέστηκαςκαθειστήκεις