Λυσίας, Κατά Αλκιβιάδου Λιποταξίου 11-13


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Ο λόγος: Κατά Αλκιβιάδου Λιποταξίου
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

 

Για το κείμενο

 

Ο Αλκιβιάδης, γιος του ομώνυμου γνωστού πολιτικού και της Ιππαρέτης, κατηγορείται στον λόγο αυτό, ο οποίος αποτελεί δευτερολογία, ότι, ενώ κατατάχθηκε το 395/4 π.Χ. για να πολεμήσει ως οπλίτης στην Αλίαρτο της Βοιωτίας, λόγω της δειλίας του μεταπήδησε στο σώμα των ιππέων, μολονότι αυτό απαγορευόταν για κάποιον που δεν είχε προηγουμένως δοκιμαστεί ενώπιον της Βουλής.

 

Το κείμενο

 

[11] ἐνθυμηθῆναι δὲ χρὴ ὅτι, εἰ ἐξέσται ὅ τι ἄν τις βούληται ποιεῖν, οὐδὲν ὄφελος νόμους κεῖσθαι ἢ ὑμᾶς συλλέγεσθαι ἢ στρατηγοὺς αἱρεῖσθαι. θαυμάζω δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἴ τις ἀξιοῖ, ἐὰν μέν τις προσιόντων τῶν πολεμίων τῆς πρώτης τάξεως τεταγμένος τῆς δευτέρας γένηται, τούτου μὲν δειλίαν καταψηφίζεσθαι, ἐὰν δέ τις ἐν τοῖς ὁπλίταις τεταγμένος ἐν τοῖς ἱππεῦσιν ἀναφανῇ, [12] τούτῳ συγγνώμην ἔχειν. καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἡγοῦμαι δικάζειν ὑμᾶς οὐ μόνον τῶν ἐξαμαρτανόντων ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἀκοσμούντων σωφρονεστέρους ποιῆτε. ἐὰν μὲν τοίνυν τοὺς ἀγνῶτας κολάζητε, οὐδεὶς ἔσται τῶν ἄλλων βελτίων: οὐδεὶς γὰρ εἴσεται τὰ ὑφ᾽ ὑμῶν καταψηφισθέντα: ἐὰν δὲ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἐξαμαρτανόντων τιμωρῆσθε, πάντες πεύσονται, ὥστε τούτῳ παραδείγματι χρώμενοι βελτίους ἔσονται οἱ πολῖται. [13] ἐὰν τοίνυν τούτου καταψηφίσησθε, οὐ μόνον οἱ ἐν τῇ πόλει εἴσονται, ἀλλὰ καὶ οἱ σύμμαχοι αἰσθήσονται καὶ οἱ πολέμιοι πεύσονται, καὶ ἡγήσονται πολὺ πλείονος ἀξίαν εἶναι τὴν πόλιν, ἐὰν ὁρῶσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τῶν ἁμαρτημάτων μάλισθ᾽ ὑμᾶς ὀργιζομένους καὶ μηδεμιᾶς συγγνώμης τοὺς ἀκοσμοῦντας ἐν τῷ πολέμῳ τυγχάνοντας.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[11] ἐνθυμηθῆναι δὲ χρὴ ὅτι, εἰ ἐξέσται τι ἄν τις βούληται ποιεῖν, οὐδὲν ὄφελος νόμους κεῖσθαι ὑμᾶς συλλέγεσθαι στρατηγοὺς αἱρεῖσθαι. θαυμάζω δέ, ἄνδρες δικασταί, εἴ τις ἀξιοῖ, ἐὰν μέν τις προσιόντων τῶν πολεμίων τῆς πρώτης τάξεως τεταγμένος τῆς δευτέρας γένηται, τούτου μὲν δειλίαν καταψηφίζεσθαι, ἐὰν δέ τις ἐν τοῖς ὁπλίταις τεταγμένος ἐν τοῖς ἱππεῦσιν ἀναφανῇ, [12] τούτῳ συγγνώμην ἔχειν. καὶ μὲν δή, ἄνδρες δικασταί, ἡγοῦμαι δικάζειν ὑμᾶς οὐ μόνον τῶν ἐξαμαρτανόντων ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἀκοσμούντων σωφρονεστέρους ποιῆτε. ἐὰν μὲν τοίνυν τοὺς ἀγνῶτας κολάζητε, οὐδεὶς ἔσται τῶν ἄλλων βελτίων: οὐδεὶς γὰρ εἴσεται τὰ ὑφ᾽ ὑμῶν καταψηφισθέντα: ἐὰν δὲ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἐξαμαρτανόντων τιμωρῆσθε, πάντες πεύσονται, ὥστε τούτῳ παραδείγματι χρώμενοι βελτίους ἔσονται οἱ πολῖται. [13] ἐὰν τοίνυν τούτου καταψηφίσησθε, οὐ μόνον οἱ ἐν τῇ πόλει εἴσονται, ἀλλὰ καὶ οἱ σύμμαχοι αἰσθήσονται καὶ οἱ πολέμιοι πεύσονται, καὶ ἡγήσονται πολὺ πλείονος ἀξίαν εἶναι τὴν πόλιν, ἐὰν ὁρῶσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τῶν ἁμαρτημάτων μάλισθ᾽ ὑμᾶς ὀργιζομένους καὶ μηδεμιᾶς συγγνώμης τοὺς ἀκοσμοῦντας ἐν τῷ πολέμῳ τυγχάνοντας.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἔξ-εστι: επιτρέπεται, είναι στην εξουσία, ευχέρεια κάποιου, είναι δυνατό, με απαρ. ψηφίδες

νόμους κεῖσθαι: θεσπίζω νόμους ψηφίδες

αἱρεῖσθαι: του ρ. αἱρέω: εκλέγω με ψηφοφορία κάποιον σ' ένα αξίωμα ψηφίδες

προσιόντων: του ρ. προσ-ίημι: αφήνω να πλησιάσουν ψηφίδες

καταψηφίζομαι: ψηφίζω εναντίον ψηφίδες

ἀναφαίνομαι: εμφανίζομαι ψηφίδες

τοὺς ἀγνῶτας: ὁ ἀγνώς: άγνωστος, άσημος ψηφίδες

πεύσονται: του ρ. πυνθάνομαι: μαθαίνω ψηφίδες

εἴσονται: του ρ. οἶδα (παρακ. με σημασία ενεστ. του εἴδω): γνωρίζω, μαθαίνω ψηφίδες

τοὺς ἀκοσμοῦντας: του ρ. ἀκοσμέω: είμαι άκοσμος, απρεπής ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

 ἐὰν μὲν τοίνυν τοὺς ἀγνῶτας κολάζητε,

[13] ἐὰν τοίνυν τούτου καταψηφίσησθε,

 

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2003. Λυσίας. ΙΙ, Καταγγελτικοί Λόγοι. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Πρόλογος Χ. Τσολάκης. Θεσσαλονίκη, εκδ. Ζήτρος.1. Να γίνει χρονική και εγκλητική αντικατάσταση των ρημάτων: βούληται, πεύσονται, ὁρῶσιν.

 

Χρονική αντικατάσταση:

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστος β'ΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
βούληται  βουληθῇβεβουλημένος ᾖ--
πυνθάνονταιἐπυνθάνοντοπεύσονταιἐπύθοντοπεπυσμένοι εἰσίπεπυσμένοι ἦσαν
ὁρῶσιν-- --ἴδωσινἑωρακότες ὦσιν--

 

 

Εγκλιτική αντικατάσταση

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
βούλεταιβούληταιβούλοιτοβουλέσθω
πεύσονται--πεύσοιντο--
ὁρῶσινὁρῶσινὁρῷενὁράτωσαν / ὁρώντων

 

 

2. ἐνθυμηθῆναι, αἱρεῖσθαι: Να γραφτούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στη μέση και παθητική φωνή.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΠαθ. Μέλλοντας Αόριστος β'Παθ.ΑόριστοςΠαρακείμενος
ἐνθυμεῖσθαιἐνθυμήσεσθαιἐνθυμηθήσεσθαι--ἐνθυμηθῆναιἐντεθυμῆσθαι
αἱρεῖσθαιαἱρήσεσθαιαἱρεθήσεσθαιἑλέσθαιαἱρεθῆναιᾑρῆσθαι