Λυσίας, Απολογία δωροδοκίας 11-13


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Απολογία δωροδοκίας perseus
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

Για το κείμενο

 

Ο κατηγορούμενος είναι ένας πλούσιος Αθηναίος και έχει κατηγορηθεί ότι πήρε δώρα σε βάρος των συμφερόντων της πόλης.

 

Το κείμενο

 

[11] καὶ οὕτω πολλοὺς κινδύνους ὑπὲρ ὑμῶν κεκινδυνευκὼς καὶ τοσαῦτα ἀγαθὰ εἰργασμένος τὴν πόλιν, νυνὶ δέομαι οὐ δωρεὰν ὥσπερ ἕτεροι ἀντὶ τούτων παρ᾽ ὑμῶν λαβεῖν, ἀλλὰ μὴ στερηθῆναι τῶν ἐμαυτοῦ, ἡγούμενος καὶ ὑμῖν αἰσχρὸν εἶναι παρά τε ἑκόντος ἐμοῦ καὶ παρ᾽ ἄκοντος λαμβάνειν. [12] καὶ οὐ τοσοῦτόν μοι μέλει εἴ με δεῖ τὰ ὄντα ἀπολέσαι: ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δεξαίμην ὑβρισθῆναι, οὐδὲ παραστῆναι τοῖς διαδυομένοις τὰς λῃτουργίας ἐμοὶ μὲν ἀχάριστα εἶναι τὰ εἰς ὑμᾶς ἀνηλωμένα, ἐκείνους δὲ δοκεῖν ὀρθῶς βεβουλεῦσθαι ὅτι ὑμῖν οὐδὲν προεῖνται τῶν σφετέρων αὐτῶν. ἐὰν οὖν ἐμοὶ πεισθῆτε, τά τε δίκαια ψηφιεῖσθε καὶ τὰ λυσιτελοῦντα ὑμῖν αὐτοῖς αἱρήσεσθε. [13] ὁρᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰ προσιόντα τῇ πόλει ὡς ὀλίγα ἐστί, καὶ ταῦτα ὡς ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων ἁρπάζεται: ὥστ᾽ ἄξιον ταύτην ἡγεῖσθαι πρόσοδον βεβαιοτάτην τῇ πόλει, τὰς οὐσίας τῶν ἐθελόντων λῃτουργεῖν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[11] καὶ οὕτω πολλοὺς κινδύνους ὑπὲρ ὑμῶν κεκινδυνευκὼς καὶ τοσαῦτα ἀγαθὰ εἰργασμένος τὴν πόλιν, νυνὶ δέομαι οὐ δωρεὰν ὥσπερ ἕτεροι ἀντὶ τούτων παρ᾽ ὑμῶν λαβεῖν, ἀλλὰ μὴ στερηθῆναι τῶν ἐμαυτοῦ, ἡγούμενος καὶ ὑμῖν αἰσχρὸν εἶναι παρά τε ἑκόντος ἐμοῦ καὶ παρ᾽ ἄκοντος λαμβάνειν. [12] καὶ οὐ τοσοῦτόν μοι μέλει εἴ με δεῖ τὰ ὄντα ἀπολέσαι: ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δεξαίμην ὑβρισθῆναι, οὐδὲ παραστῆναι τοῖς διαδυομένοις τὰς λῃτουργίας ἐμοὶ μὲν ἀχάριστα εἶναι τὰ εἰς ὑμᾶς ἀνηλωμένα, ἐκείνους δὲ δοκεῖν ὀρθῶς βεβουλεῦσθαι ὅτι ὑμῖν οὐδὲν προεῖνται τῶν σφετέρων αὐτῶν. ἐὰν οὖν ἐμοὶ πεισθῆτε, τά τε δίκαια ψηφιεῖσθε καὶ τὰ λυσιτελοῦντα ὑμῖν αὐτοῖς αἱρήσεσθε. [13] ὁρᾶτε γάρ, ἄνδρες δικασταί, τὰ προσιόντα1 τῇ πόλει ὡς ὀλίγα ἐστί, καὶ ταῦτα ὡς ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων ἁρπάζεται: ὥστ᾽ ἄξιον ταύτην ἡγεῖσθαι πρόσοδον βεβαιοτάτην τῇ πόλει, τὰς οὐσίας τῶν ἐθελόντων λῃτουργεῖν.

 

 

Λεξιλογικά

 

κίνδυνος: επικίνδυνη πράξη, τολμηρή επιχείρηση ψηφίδες

ἐργάζομαι: κάνω κάτι, επιτελώ ψηφίδες

μέλει μοι: με ενδιαφέρει ψηφίδες

ὑβρίζομαι: βλάπτομαι, προσβάλλομαι, περιφρονούμαι, ατιμάζομαι ψηφίδες

παρίσταμαι: στέκομαι κοντά, παρευρίσκομαι ψηφίδες

παρίσταταί μοι: μου έρχεται στο νου ψηφίδες

διαδύομαι: αποφεύγω, υπεκφεύγω ψηφίδες

ἀχάριστος: δυσάρεστος, ανώφελος ψηφίδες

προΐεμαι: ρίχνομαι μακριά, απορρίπτομαι, ξοδεύομαι ψηφίδες

λυσιτελέω-ῶ: παρέχω κέρδος, ωφελώ ψηφίδες

οἱ ἐφεστηκότες: αυτοί που κατέχουν την εξουσία, οι επίσημοι ψηφίδες

λητουργέω-ῶ: εκτελώ με δικά μου χρήματα δημόσιες υπηρεσίες, χειρίζομαι δημόσιο λειτούργημα, υπηρετώ τον λαό. ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἐὰν οὖν ἐμοὶ πεισθῆτε, 

εἰργασμένος, να γραφτούν οι μετοχές όλων των χρόνων

στερηθῆναι: να γραφτούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων

παραστῆναι, ἀνηλωμένα: να γίνει χρονική αντικατάσταση στο γ' εν. οριστικής στην ίδια φωνή

ὀλίγα: να γραφτεί δοτική ενικού του ουδετέρου όλων των παραθετικών

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
ἐργαζόμενος ἐργασόμενος
ἐργασθησόμενος
ἐργασάμενος
ἐργασθείς
εἰργασμένος 
στερεῖσθαι  στερήσεσθαι,
στερηθήσεσθαι
στερηθῆναιἐστερέσθαι 
παρίσταταιπαρίστατοπαραστήσεται
παρασταθήσεται
παρεστήσατο
παρέστη
παρεστάθη
παρέστηκε / παρέστηκενπαρειστήκει
ἀναλίσκεταιἀνηλοῦτο / ἀνηλίσκετοἀναλωθήσεταιἀνηλώθηἀνήλωταιἀνηλωμένος ἦν / ἀνήλωτο

 

τῷ ὀλίγῳ - μείονι / ὀλιγωτέρῳ - ὀλιγίστῳ

 

 

  

ἐὰν οὖν ἐμοὶ πεισθῆτε, τά τε δίκαια ψηφιεῖσθε: να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος σε λόγο που δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον

 

ἐὰν οὖν ἐμοὶ πείθησθε, τά τε δίκαια ψηφίζεσθε

 

κεκινδυνευκὼς, ἡγούμενος: να αποδοθούν οι μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις