Λυσίας, Περί δημεύσεως των του Νικίου αδερφού 20-22


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περί δημεύσεως... Περί δημεύσεως
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο μεγαλύτερος γιος του Ευκράτη, ανιψιός του διάσημου στρατηγού και πολιτικού Νικία, επιχειρεί να προσβάλει την αξίωση του κατηγόρου του, του Πολίοχου, για δήμευση της περιουσίας των αδελφών του Νικία, του Ευκράτη και του Διόγνητου.

 

Το κείμενο

 

[20] Καὶ εἰ μὲν ἑωρᾶτε, ὦ ἄνδρες δικασταί, σῳζόμενα τῇ πόλει τὰ ὑπὸ τούτων δημευόμενα, συγγνώμην ἂν εἴχομεν· νῦν δ’ ἐπίστασθε ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν ὑπὸ τούτων ἀφανίζεται, τὰ δὲ πολλοῦ ἄξια ὄντα ὀλίγου πιπράσκεται. ἐὰν δ’ ἐμοὶ πείθησθε, οὐκ ἐλάττω ἀπ’ αὐτῶν ὑμεῖς ὠφεληθήσεσθε ἢ ἡμεῖς οἱ κεκτημένοι, [21] ἐπεὶ καὶ νυνὶ Διόμνηστος καὶ ἐγὼ καὶ ὁ ἀδελφὸς ἐκ μιᾶς οἰκίας τρεῖς ὄντες τριηραρχοῦμεν, καὶ ὅταν ἡ πόλις δέηται χρημάτων, ἀπὸ τούτων ὑμῖν εἰσφέρομεν. ὡς οὖν ἡμῶν ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένων, καὶ τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων τοιούτων γεγενημένων, φείδεσθε ἡμῶν. [22] οὐδὲν γὰρ ἂν ἡμᾶς κωλύοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἀθλιωτάτους εἶναι, ἐπὶ μὲν τῶν τριάκοντα ὀρφανοὺς καταλειφθέντας, ἐν δὲ τῇ δημοκρατίᾳ τῶν ὄντων ἐστερημένους, οἷς ἡ τύχη παρέδωκεν ὥστ’ ἔτι ἡμᾶς παῖδας ὄντας ἐπὶ τὴν Παυσανίου σκηνὴν ἐλθόντας βοηθῆσαι τῷ πλήθει. καὶ τοιούτων ἡμῖν ὑπαρχόντων εἰς τίνας ἂν ἐβουλήθημεν δικαστὰς καταφυγεῖν;

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

καὶ εἰ μὲν ἑωρᾶτε, ἄνδρες δικασταί, σῳζόμενα τῇ πόλει τὰ ὑπὸ τούτων δημευόμενα, συγγνώμην ἂν εἴχομεν: νῦν δ᾽ ἐπίστασθε ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν ὑπὸ τούτων ἀφανίζεται, τὰ δὲ πολλοῦ ἄξια ὄντα ὀλίγου πιπράσκεται. ἐὰν δ᾽ ἐμοὶ πείθησθε, οὐκ ἐλάττω ἀπ᾽ αὐτῶν ὑμεῖς ὠφεληθήσεσθε ἡμεῖς οἱ κεκτημένοι, [21] ἐπεὶ καὶ νυνὶ Διόμνηστος καὶ ἐγὼ καὶ ἀδελφός ἐκ μιᾶς οἰκίας τρεῖς ὄντες τριηραρχοῦμεν, καὶ ὅταν πόλις δέηται χρημάτων, ἀπὸ τούτων ὑμῖν εἰσφέρομεν. ὡς οὖν ἡμῶν ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένων, καὶ τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων τοιούτων γεγενημένων, [22] φείδεσθε ἡμῶν. οὐδὲν γὰρ ἂν ἡμᾶς κωλύοι, ἄνδρες δικασταί, ἀθλιωτάτους1 εἶναι, ἐπὶ μὲν τῶν τριάκοντα ὀρφανοὺς καταλειφθέντας, ἐν δὲ τῇ δημοκρατίᾳ τῶν ὄντων ἐστερημένους, οἷς τύχη παρέδωκεν ὥστ᾽ ἔτι ἡμᾶς παῖδας ὄντας ἐπὶ τὴν Παυσανίου σκηνὴν ἐλθόντας βοηθῆσαι τῷ πλήθει. καὶ τοιούτων ἡμῖν ὑπαρχόντων εἰς τίνας ἂν ἐβουλήθημεν δικαστὰς καταφυγεῖν;

 

 

Λεξιλογικά

 

ἐπίσταμαι: με απαρ., ξέρω πως να κάνω κάτι, είμαι βέβαιος ή πιστεύω ότι κάτι είναι έτσιψηφίδες

ἀφανίζομαι: κάνω κάτι αφανές, απομακρύνω, εξαλείφω ψηφίδες

πιπράσκω: πουλιέμαι, πωλούμαι, ιδίως προς εξαγωγή ψηφίδες

οἰκία: κτίριο, σπίτι, οίκος ή οικογένεια από την οποία κατάγεται κάποιος ψηφίδες

τριηραρχέω-ῶ: είμαι τριήραρχος, κυβερνώ τριήρη, εξοπλίζω τριήρη στην υπηρεσία του δημοσίουψηφίδες

φείδομαι:λυπάμαι, ευσπλαχνίζομαι, είμαι ελεήμωνψηφίδες

καταλείπω: εγκαταλείπω, παρατώ, αφήνω, απαρνιέμαι, παραχωρώ, αφήνω στην τύχη ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ἄνδρες, πόλει, παῖδας: να γραφτεί η κλητική ενικού.

ἄνερ, πόλι, παῖ

 

2. καταλειφθέντας, ἐστερημένους: να γραφτεί ο ίδιος τύπος της μετοχής σε όλους τους χρόνους της μέσης και παθητικής φωνής.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
καταλειπομένουςκαταλειψομένους
καταλειφθησομένους
καταλιπομένους
καταλειφθέντας
καταλελειμμένους
στερισκομένους /
 στερομένους /
 στερουμένους
στερησομένους,
στερηθησομένους
στερηθένταςἐστερεσμένους / ἐστερημένους