Φιλο-Log-in

Αντί προλόγου!

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς φιλολόγους και αποσκοπεί στην ενημέρωσή τους για θέματα που άπτονται της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο. Επίσης, περιλαμβάνει την παρουσίαση διαδικτυακών τόπων ή/και ψηφιακών «εργαλείων» που μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrowJohn Dewey.