Σχετικά με STEM

Τι σημαίνει STEM;

Πρόκειται για αρκτικόλεξο που προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών όρων Science, Technology, Engineering, Mathematics (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά).

Με τον καιρό προστέθηκαν και άλλοι δύο όροι∙ το αρχικό «A» που προέρχεται από τη λέξη «Art» (Τέχνη) και αργότερα το αρχικό «R» από τη λέξη «Reading» (Ανάγνωση). Έτσι, πλέον αντί του STEM συναντάμε συχνά και τα αρκτικόλεξα STEAM και STREAM αντίστοιχα.

Τι είναι το STEM;

To STEM αποτελεί μία διεπιστημονική εκπαίδευση που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλες τις βαθμίδες στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών. Για να θεωρείται ωστόσο μία εκπαίδευση «εκπαίδευση STEM» θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες από περισσότερους από έναν επιστημονικό τομέα και όχι μεμονωμένες δραστηριότητες μόνο από έναν π.χ. μαθηματικών ή φυσικής.

Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης STEM;

Σκοπός της εκπαίδευσης STEM είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κρατών στον τομέα της οικονομίας και η εργασιακή αποκατάσταση των νέων.

Συγκεκριμένα, στόχος της εκπαίδευσης STEM είναι η απόκτηση από τους μαθητές και τις μαθήτριες δεξιοτήτων στην επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν μελλοντικά εργασιακή αποκατάσταση και θα κάνουν τη χώρα ανταγωνιστική.  

Πώς ξεκίνησε;

Η εκπαίδευση STEM ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. μετά τη διαπίστωση της έλλειψης επαγγελματιών στους τομείς που σχετίζονται με το STEM και την αδυναμία του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος να στηρίξει την οικονομία του μέλλοντος της χώρας. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Ευρώπη η οποία υπολογίζει ότι θα χρειαστούν περίπου ένα εκατομμύριο επιπλέον ερευνητές μέχρι το 2020.

Ποια είναι η μορφή διδασκαλίας στην εκπαίδευση STEM;

Με την εκπαίδευση STEM η διδασκαλία μετατρέπεται από παραδοσιακή- δασκαλοκεντρική σε διδασκαλία όπου απαιτείται η εμπλοκή των εκπαιδευομένων και σκοπός είναι η επίλυση προβλήματος και η ανακαλυπτική- διερευνητική μορφή μάθησης.

Ποια είναι τα οφέλη για τους μαθητές και τις μαθήτριες;

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα εκπαιδευτούν με STEM θα είναι σύμφωνα με τον Morrison (2006):

  • Ικανοί λύτες (Problem Solvers)
  • Καινοτόμοι (Innovators)
  • Αυτοδύναμοι (Self Reliant)
  • Λογικοί στοχαστές (Logical Thinkers)
  • Τεχνολογικά εγγράμματοι (Technologically Literate)

Συγκεκριμένα οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν είναι:

Hard skills: Διδακτέες ικανότητες μετρήσιμες με δοκιμασίες/ γραπτές εξετάσεις, που απαιτούν το λογικό κέντρο του εγκεφάλου, που συμπεριλαμβάνουν κανόνες

Soft skills: Συνεργασία, έξυπνη εργασία, προσαρμοστικότητα, ανταπόκριση στις αλλαγές, δεξιότητες παρουσίασης, καινοτομία, δημιουργικότητα