Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Ακάκιος Παλλάδης 26 Απριλίου 1814-1859 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1859

Σωφρόνιος

1840 (Νοέμβριος)-7 Μαρτίου 1847

Από Πρεσβύτερος

Εις Αγχιάλου

1776-1867

Στέφανος Κοβάσεβιτς

15 Αυγούστου 1851-1854

Από Πρεσβύτερος

Καθαίρεση

;-1870

Μελέτιος[1]

1858-21 Ιουνίου 1869

Από Πρεσβύτερος

Εις Σταγών

 ;-1878

Παρθένιος Προδρομίδης[2]

2 Φεβρουαρίου 1871-25 Ιουνίου 1880

Από Πρεσβύτερος

Εις Πισιδίας

 περ. 1826-1886

Δωρόθεος Γεωργιάδης[3]

1 Ιανουαρίου 1928-12 Μαρτίου 1946

Από Πρεσβύτερος

Εις Πριγκηποννήσων

 1891-1974

Μάξιμος Γεωργιάδης[4]

17 Οκτωβρίου 1946-10 Δεκεμβρίου 1979

Από Πρεσβύτερος

Κοίμηση

 1908-1979

Ιάκωβος Σωφρονιάδης[5]

25 Δεκεμβρίου 1987-9 Ιουλίου 2002

Από Πρεσβύτερος

Εις Πριγκηποννήσων

 1947-2018

Θεοδώρητος Πολυζωγόπουλος[6]

 29 Αυγούστου 2018-σήμερα

 Από Ναζιανζού

 

 γεν. 1948

 

 

 

 

 

    Ιστορικά στοιχεία: Με το όνομα Λαοδίκεια αναφέρονται στα διάφορα Τακτικά οι παρακάτω επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

    Λαοδίκεια Φρυγίας Καπατιανής: Αρχαία πόλη της Φρυγίας χτισμένη στις όχθες του ποταμού Λύκου (Çürüksu). Αρχικά ονομαζόταν Διόσπολις (Πόλη του Δία). Αργότερα ονομάστηκε Ροαί. Ο βασιλιάς των σελευκιδών Αντίοχος ο Β΄ ο Θεός την ονόμασε Λαοδίκεια προς τιμήν της συζύγου του. Σήμερα τοποθετείται στο χωριό Εσκί Χισάρ (Eskihisar) έξω από το Ντενιζλί (Denizli).
    Ο Χριστιανισμός διαδόθηκε πολή νωρίς στην πόλη. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τη χριστιανική κοινότητα της Λαοδικείας στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Τον 4ο αιώνα συνήλθε στη Λαοδίκεια τοπική Σύνοδος, της οποίας σώζονται κανόνες. Η πόλη αποτέλεσε Μητρόπολη της επαρχίας Φρυγίας Πακατιανής με δεκαεπτά και αργότερα είκοσι μία υποκείμενες Επισκοπές. Τον 16ο αιώνα εξέλιπε.

       Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

κα΄ Επαρχία Φρυγίας Καπατιανής
μητρόπολις Λαοδικείας έχει υπ αυτήν πόλεις ήτοι επισκοπάς ιζ΄, οίον
1 τον Τιβεριουπόλεως
2 τον Αζανών
3 τον Αγκύρας Συνάου
4 τον Πελτών
5 τον Αππίας
6 τον Κάδων
7 τον Ικρίων
8 τον Ιλούζων
9 τον Τρανουπόλεως
10 τον Σεβαστής
11 τον Ευμενείας
12 τον Τιμένου Θηρών
13 τον Αγαθής Κώμης
14 τον Αλι<ν>ών
15 τον Τριπόλεως
16 τον Ατανασσού
17 τον Σίβλιος

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες

ΚΑ΄ επαρχία Φρυγίας Καπατιανής
ο Λαοδικείας
1 ο Τιβεριουπόλεως
2 ο Αζανών
3 ο Αγκυροσυνάου
4 ο Πελτών
5 ο <Απίας>
6 ο Κάδων
7 ο Ικρίων
8 ο Ιλούζων
9 ο Τρανουπόλεως
10 ο Σεβαστής
11 ο Ευμενείας
12 ο Τιμένου Θηρών
13 ο Αγαθής Κώμης
14 ο Αλινών
15 ο Τριπόλεως
16 ο Ατανασσού
17 ο Τραπεζουπόλεως
18 ο Σιβλίος

Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος

ΚΔ΄ επαρχία Φρυγίας Πακατιανής
έχει πόλεις ιβ΄ (=κβ΄)
α΄ Λαοδίκεια μητρόπολις
β΄ ο Ακμονίας
γ΄ ο Αππίας
δ΄ ο Πελτών
ε΄ ο Ικρίων
στ΄ ο Ιλούζων
ζ΄ ο Διοκλείας
η΄ ο Ευμενείας
θ΄ ο Σεβαστής
ι΄ ο Τιμενουθηρών
ια΄ ο Αγαθής Κώμης
ιβ΄ ο Αλίων
ιγ΄ ο Αρδίδων
ιδ΄ ο <Α>τανασσού
ιε΄ ο Τραπεζουπόλεως
ιστ΄ ο Σιβλίας
ιζ΄ ο Κολασσών
ιη΄ ο Κιδιωσού
ιθ΄ ο Χα<ι>ρετόπων
κ΄ ο Αριστείας
κα΄ ο Οράκων
κβ΄ ο Συνάου

Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών

Κ΄ επαρχία Φρυγίας Καπατιανής
ο Λαοδικείας
1 ο Τιβεριουπόλεως
2 ο Αζανών
3 ο Αγκυροσυναού
4 ο Πελτών
5 ο Αππίας
6 ο Κάδων
7 ο Ικρίων
8 ο Ιλούζων
9 ο Τρανουπόλεως
10 ο Σεβαστής
11 ο Ευμενείας
12 ο Τιμένου Θηρών
13 ο Αγαθής Κώμης
14 ο Αλινών
15 ο Τριπόλεως
16 ο Ατανασσού
17 ο Τραπεζουπόλεως
18 ο Σιβλίας

Τακτικό 5
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου πόλεως
Θ΄ αιών

επαρχία Φρυγίας Καπατιανής
κα΄ ο Λαοδικείας

Τακτικό 6
Τάξις ονομάτων των οσίων μητροπολιτών
Θ΄ αιών

<κα΄ επαρχία Φρυγίας> Καπατιανής
ο Λαοδικείας έχει πόλεις ιη΄

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

ΚΒ΄ τη Λαοδικεία Φρυγίας Καπατιανής
α΄ ο Τραπεζοπόλεως
β΄ ο Ακμονίας
γ΄ ο Σεβαστής
δ΄ ο Χαιρετόπων
ε΄ ο Αππίας
στ΄ ο Πελτών
ζ΄ ο Ευμενείας
η΄ ο Σουβλαίου
θ΄ ο Τιμένου Θήρων
ι΄ ο Τρανουπόλεως
ια΄ ο Ατανασσού
ιβ΄ ο Λούνδων
ιγ΄ ο Κηδισσού
ιδ΄ ο Οράκων
ιε΄ ο Ωρίνων
ιστ΄ ο Ελούζης
ιζ΄ ο Συνάου
ιη΄ ο Θαψιουπόλεως
ιθ΄ ο Διοκλείας
κ΄ ο Αριστείας
κα΄ ο Οινουκώμης ήτοι Ιουστινιανουπόλεως

Τακτικό 8
Αι μητροπόλεις. Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

κβ΄ η Λαοδίκεια επαρχίας Φρυγίας Καπατιανής
ο Λαοδικείας (ιη΄)

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

ΚΒ΄ τη Λαοδικεία Φρυγίας Καπατιανής
α΄ ο Τραπεζουπόλεως
β΄ ο Ακμωνίας
γ΄ ο Σεβαστής
δ΄ ο Χαιρετόπων
ε΄ ο Αππίας
στ΄ ο Πελτών
ζ΄ ο Ευμενείας
η΄ ο Σουβλαίου
θ΄ ο Τιμένου Θηρών
ι΄ ο Τρανουπόλεως
ια΄ ο Ατανασσού
ιβ΄ ο Λούνδων
ιγ΄ ο Κηδισσού
ιδ΄ ο Οράκων
ιε΄ ο Ωρίνων
ιστ΄ ο Ελούζης
ιζ΄ ο Συναού
ιη΄ ο Θαμψιουπόλεως
ιθ΄ ο Διοκλείας
κ΄ ο Αριστείας
κα΄ ο Οινοκώμης ήτοι Ιουστινιανουπόλεως

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΚΒ΄ τη Λαοδικεία της Φρυγίας Καπατιανής
α΄ ο Τραπεζουπόλεως
β΄ ο Ακμωνίας
γ΄ ο Σεβαστείας
δ΄ ο Χαιρετόπων
ε΄ ο Αππίας
στ΄ ο Πελτών
ζ΄ ο Ευμενείας
η΄ ο Σουβλαίου
θ΄ ο (Τιμένου Θυρών)
ι΄ ο Τρανουπόλεως
ια΄ ο Ατ(τ)ανασσού
ιβ΄ ο Λούνδων
ιγ΄ ο Κηδισσού
ιδ΄ ο Ωράκων
ιε΄ ο Ωρίνων
ιστ΄ ο Ελούζης
ιζ΄ ο Συναού
ιη΄ ο Θαμψιουπόλεως
ιθ΄ ο Διοκλείας
κ΄ ο Αριστείας
κα΄ ο (Οινο)κώμης ήτοι Ιουστινιανουπόλεως

Τακτικό 11
Αι μητροπόλεις
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

κβ΄ η Λαοδίκεια
ο Λαοδικείας

Τακτικό 12
Αι αγιώταται μητροπόλεις εισίν αύται
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

κβ΄ η Λαοδίκεια
ο Λαοδικείας

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΚΒ΄ τη Λαοδικεία Φρυγίας Καπατιανής
ΚΓ΄ η Λαοδίκεια Φ.Κ.
α΄ ο Τραπεζουπόλεως
β΄ ο Ακμονείας
γ΄ ο Σεβαστής
δ΄ ο Χαιρετόπων
ε΄ ο Αππίας
στ΄ ο Πελτών
ζ΄ ο Ευμενείας
η΄ ο Σουβλαίου
θ΄ ο Τιμένου Θηρών
ι΄ ο Τραϊανουπόλεως
ια΄ ο Ατανασσού
ιβ΄ ο Λούνδων
ιγ΄ ο Κηδισσού
ιδ΄ ο Ωράκων
ιε΄ ο Ωρίνων
ιστ΄ ο Ελούζης
ιζ΄ ο Συνάου
ιη΄ ο Θαμψιουπόλεως
ιθ΄ ο Διοκλείας
κ΄ ο Αριστείας
κα΄ ο Οινοκώμης ήτοι Ιουστινιανουπόλεως

Τακτίκό 14
Σύγγραμμα Νείλου Δοξαπατρή.
Εισί δε αι αναγεγραμμέναι επαρχίαι και μητροπόλεις αι υποκείμεναι τω Κωνσταντινουπόλεως αύται, αι εν τη Ανατολή και τη Δύσει και τοις λοιποίς μέρεσι.
ΙΒ΄ αιών

κβ΄ η Λαοδίκεια Φρυγίας Καπατιανής έχουσα επισκοπάς κα΄ (κ΄)

Τακτικό 15
Τάξις των Μητροπόλεων
ΙΒ΄ αιών

κβ΄ η Λαοδίκεια
ο Λαοδικείας

Τακτικό 16
Η γεγονυία υποτύπωσις παρά του βασιλέως Λέοντος του Σοφού όπως έχουσι τάξεως οι θρόνοι των εκκλησιών των υποκειμένων τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
ΙΒ΄ αιών

κβ΄ η Λαοδίκεια

Τακτικό 17
Η έκθεσις αύτη των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως εξετέθη επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών

κζ΄ ο Λαοδικείας, και αυτή, κβ΄ ούσα, κζ΄ γέγονεν
η Λαοδίκεια, κβ΄ ούσα, κζ΄ γέγονεν

Τακτικό 18
Έκθεσις των υποκειμένων τω πατριαρχικώ θρόνω της βασιλίδος των πόλεων εκτεθείσα επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών

κζ΄ ο Λαοδικείας

Τακτικό 19
Έκθεσις του ευσεβούς βασιλέως κυρού Ανδρονίκου τρίτου των Παλαιολόγων. Τάξις προκαθεδρίας μητροπόλεων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
ΙΔ΄ αιών

κβ΄ ο Λαοδικείας

Τακτικό 20
Περί της τάξεως των θρόνων των Μητροπολιτών και τίνες αυτών λέγονται έξαρχοι και υπέρτιμοι, τίνες δε υπέρτιμοι μόνον
ΙΕ΄ αιών

κβ΄ ο Λαοδικείας, Φρυγίας Καπατιανής

    Λαοδίκεια Κεκαυμένη ή Κατακεκαυμένη. Ελληνιστική πόλη της Μικράς Ασίας, η οποία τοπθετείται άλλοτε στην Πισιδία άλλοτε στη Λυκαονία και άλλοτε στη Γαλατία. Είναι γνωστή επίσης ως Λαοδίκεια Κομβούστα ή Κλαυδιολαοδίκεια. Ιδρυτής της είναι ο ιδρυτής της δυναστείας των Σελευκιδών Σέλευκος Α΄ ο Νικάτωρ (385-281 π.Χ.), ο οποίος της έδωσε το όνομα της μητέρας του. Σήμερα εντοπίζεται στην πόλη Λαντίκ (Ladik) του Νομού Ικονίου της Τουρκίας.
    Η Λαοδίκεια Κεκαυμένη υπήρξε έδρα Επισκόπου υπό τη Μητρόπολη Πισιδίας. Κατείχε την 11η και αργότερα την 8η θέση μεταξύ των υποκειμένων στη Μητρόπολη Πισιδίας Επισκοπών.

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

κδ΄ Επαρχία Πισιδίας
μητρόπολις Αντιοχείας έχει υπ αυτήν πόλεις ήτοι επισκοπάς ιη΄, οίον

...
10 τον Λαοδικείας της Κεκαυμένης

...

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες

ΚΔ΄ επαρχία Πισιδίας
ο Αντιοχείας

...
10 (11) ο Λαοδικείας της Κεκαυμένης
...

Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος

ΚΣΤ΄ επαρχία Πισιδίας
έχει πόλεις ιβ΄ (=κβ΄)
α΄ Αντιόχεια μητρόπολις

...

ια΄ ο Λαοδικείας της Κεκαυμένης
...

Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών

 

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

ΚΕ΄ τη Αντιοχεία της Πισιδίας
...
η΄ ο Λαοδικείας της Κεκαυμένης
...

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

ΚΕ΄ τη Αντιοχεία της Πισιδίας
...
η΄ ο Λαοδικείας της Κεκαυμένης
...

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΚΕ΄ τη Αντιοχεία της Πισιδίας
...
η΄ ο Λαοδικείας (της Κεκαυμένης)
...

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΚΕ΄ τη Αντιοχέων Πισιδίας
ΚΣΤ΄ η Αντιόχεια της Πισιδίας
...
η΄ ο Λαοδικείας της Κεκαυμένης
...

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024.


[1] Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της ενορίας Αγίου Γεωργίου Πύλης Αδριανού (Εδιρνέ Καπού).

[2] Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Αρχιερατικώς Προϊστάμενος Ταταούλων.

[3] Μητροπολίτης.

[4] Μητροπολίτης.

[5] Μητροπολίτης.

[6] Μητροπολίτης.