Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

    Ιστορικό σημείωμα: Πολύς νωρίς η Αγχίαλος κατέστη έδρα Επισκόπου. Ήδη κατά τον β΄ αιώνα μ.Χ. αναφέρεται ο Επίσκοπος Αγχιάλου Σωτάς, ο οποίος ανέλαβε ενεργό ρόλο στον αγώνα εναντίον της αίρεσης του Μοντανισμού. Επίσης αναφέρονται Επίσκοποι Αγχιάλου, οι οποίοι συμμετείχαν σε διάφορες Συνόδους κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα.
    Από τον 7ο αιώνα και μετά η Αγχίαλος αναφέρεται στα διάφορα Τακτικά (Notitiae) ως ανεξάρτητη Αρχιεπισκοπή υπαγομένη στον Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Τον 14ο αιώνα η Αγχίαλος προήχθη σε Μητρόπολη. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ενώθηκε για κάποιο διάστημα τον 15ο αιώνα με την Αρχιεπισκοπή Μεσημβρίας και κατόπιν έγινε και πάλι Αρχιεπισκοπή. Από τον 16ο αιώνα και μέχρι την άρση του Βουλγαρικού σχίσματος (1945) η Μητρόπολη Αγχιάλου ήταν μία από τις υπό τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ευρισκόμενες Μητροπόλεις.
    Οι περιοχές δικαιοδοσίας της άλλοτε Μητροπόλεως Αγχιάλου υπάγονται σήμερα στη Μητρόπολη Σηλύμνου (Σλίβεν) του Πατριαρχείου Βουλγαρίας.

  Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Γαβριήλ 8 Ιουνίου 1808-Ιούνιος 1813 Από Αγαθουπόλεως Εις Φιλαδελφείας ;-1828;
Ευγένιος Καραβίας Ιούνιος 1813-10 Απριλίου 1821 Από π. Φιλιππουπόλεως Κοίμηση 1752-1821
Άνθιμος Απρίλιος 1821-Ιούλιος 1831 Από Αγαθουπόλεως Εις Κυζίκου 1779-1842
Σωφρόνιος Ιωάννου 1831 (Αύγουστος)-7 Μαρτίου 1847 Από Πρεσβύτερος Εις Αίνου 1789-1855
Σωφρόνιος 7 Μαρτίου 1847-Ιούνιος 1865 Από Λαοδικείας Σχολάζων 1776-1867
Βασίλειος Αστερίου το α΄ 27 Σεπτεμβρίου 1865-17 Ιουνίου 1877 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1834-1910
Βενέδικτος Αδαμαντίδης 18 Ιουνίου 1877-11 Φεβρουαρίου 1881 Από Πρεσβύτερος Εις Γάνου περ. 1830-1906
Βασίλειος Αστερίου το β΄ 11 Φεβρουαρίου 1881-22 Δεκεμβρίου 1884 Από π. Αγχιάλου Εις Σμύρνης 1834-1910
Γρηγόριος Δρακόπουλος 22 Ιανουαρίου 1885-15 Οκτωβρίου 1888 Από Παραμυθίας Εις Καστορίας ;-1890
Άνθιμος Τσάτσος 15 Οκτωβρίου 1888-17 Νοεμβρίου 1888 Από Αίνου Σχολάζων 1832-1913
Σωφρόνιος Αργυρόπουλος 18 Νοεμβρίου 1888-5 Αυγούστου 1889 Από Παμφίλου Εις Καρπάθου 1844-1911
Βασίλειος Γεωργιάδης 24 Σεπτεμβρίου 1889-7 Φεβρουαρίου 1909 Από Πρεσβύτερος Εις Πελαγωνείας 1840-1929
Κωνσταντίνος Χατζηαποστόλου 12 Μαΐου 1909-27 Ιουνίου 1923 Από Γάνου Κοίμηση 1850-1923
         

Ορισμένοι οικισμοί της Μητροπόλεως Αγχιάλου

Αγχίαλος (Pomorie)
Πύργος (Burgas)
Ευσταθοχώρι (Balgarovo)
Αετός (Aytos)
Καρνομπάτ (Karnobat)
Δαουτλή (Kableshkovo)
Ιερά Καρυά ή Αλικαρυά (Kamenar)
Τας τεπέ (Chukarka )

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

Περί των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων

ιη΄ επαρχία Ροδόπης
ο Αγχιάλου

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες

Των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων

ιθ΄ επαρχία Ροδόπης
ο Αγχιάλου

Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος

ΟΙ αυτοκέφαλοι

κγ΄ επαρχία Ευρώπης
ο Αγχιάλου

Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών

Μέχρι τούτων οι μητροπολίται
και λοιπόν εντεύθεν άρχονται οι αυτοκέφαλοι

επαρχία Ροδόπης
ιη΄ ο Αγχιάλου

Τακτικό 5
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου πόλεως
Θ΄ αιών

Περί των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων

επαρχία Ροδόπης
ιη΄ ο Αγχιάλου

Τακτικό 11
Αι αρχιεπισκοπαί
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

42 ο Αγχιάλου

Τακτικό 12
Αι αρχιεπισκοπαί
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

μβ΄ ο Αγχιάλου

Τακτίκό 14
Σύγγραμμα Νείλου Δοξαπατρή.
Εισί δε αι αναγεγραμμέναι επαρχίαι και μητροπόλεις αι υποκείμεναι τω Κωνσταντινουπόλεως αύται, αι εν τη Ανατολή και τη Δύσει και τοις λοιποίς μέρεσι.
ΙΒ΄ αιών

Και αι αρχιεπισκοπαί αι υποκείμεναι τω θρόνω Κωνσταντινουπόλεως και μηδενί μητροπολίτη υποκείμεναι μήτε εχουσαι υφ' εαυτάς επισκοπάς εισί
τον αριθμόν λγ΄, αι και εισίν αύται

η Αγχίαλος

Τακτικό 15
Τάξις των Μητροπόλεων
ΙΒ΄ αιών

Αι αρχιεπισκοπαί
λγ΄ η Αγχίαλος
ο Αγχιάλου

Τακτικό 18
Έκθεσις των υποκειμένων τω πατριαρχικώ θρόνω της βασιλίδος των πόλεων εκτεθείσα επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών

Αι αρχιεπισκοπαί
κζ΄ ο Αγχιάλου

Αι αρχιεπισκοπαί πλην ων ετιμήθησαν εις μητροπόλεις
κε΄ η Αγχίαλος ετιμήθη εις μητρόπολιν

Τακτικό 20
Περί της τάξεως των θρόνων των Μητροπολιτών και τίνες αυτών λέγονται έξαρχοι και υπέρτιμοι, τίνες δε υπέρτιμοι μόνον
ΙΕ΄ αιών

Η δε Αγχίαλος πρότερον μεν ηνωμένη ην τη αρχιεπισκοπή Μεσημβρίας,
αυτής δε τιμηθείσης εις μητρόπολιν, εγένετο και η Αγχίαλος αρχιεπισκοπή.

Τακτικό 21
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών και αι μητροπόλεις και αρχιεπισκοπαί, αι οποίαι ευρίσκονται την σήμερον και είναι υποκείμεναι τη βασιλίδι Κωνσταντινουπόλει
ΙΣΤ΄ αιών

νβ΄ η Αγχίαλος

    Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Χρυσάνθου Ιεροσολύμων (1715)

48 ο Αγχιάλου, Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης

Συνταγμάτιο 1855

ΜΖ΄ ο Αγχιάλου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης, Κ. Σωφρόνιος

Συνταγμάτιο1896

ΛΗ΄ Ο Αγχιάλου (Βασίλειος) υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης

Συνταγμάτιο 1901

ΛΗ΄ Ο Αγχιάλου (Βασίλειος) υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024.