Αρχική σελίδα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ

    Μυριόφυτο: (τουρκ. Mürefte). Πολίχνη της Ανατολικής Θράκης στα παράλια της Προποντίδας. Αποικίστηκε από τους αρχαίοιυς Έλληνες τον 7ο π.Χ. αιώνα. Ο σημερινός οικισμός είναι πιθανότατα κτισμένος στα ερείπια της αρχαίας Μυρτήνου. Στις πηγές αναφέρεται για πρώτη φορά το 1063 μ.Χ. οπότε καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό. Ο ελληνικός πληθυσμός πριν την ανταλλαγή ξεπερνούσε τις 4.000. Σήμερα ο πληθυσμός του Μυριοφύτου ανέρχεται περίπου στις 3.000 κατοίκους.

    Περίσταση: (τουρκ. Şarköy). Πόλη της Ανατολικής Θράκης στα παράλια της Προποντίδας. Πρόκειται για την αρχαία πόλη των Σαμίων Τυρίστασις ή Τιρίστασις ή Τυρόδιζα. Οι Έλληνες κάτοικοι της Περίστασης πριν την ανταλλαγή ανέρχονταν στις 3.000 περίπου. Σήμερα η πόλη είναι έδρα Επαρχίας στο Νομό Ραιδεστού και αριθμεί περίπου 15.000 κατοίκους.

    Μυριοφύτου και Περιστάσεως μητρόπολη: Εκκλησιαστικώς η περιοχή ανήκε στη Μητρόπολη Ηρακλείας. Για πρώτη φορά αναφέρεται η Επισκοπή Περιστάσεως κατά τον 11ο με 12ο μ.Χ. αιώνες, υποκειμένη στη Μητρόπολη Ηρακλείας. Κατείχε την 5η και έπειτα την 15η θέση μεταξύ των Επισκοπών της Μητροπόλεως Ηρακλείας. Στη συνέχεια όμως (πιθανόν τον 15ο αιώνα) η Επισκοπή Περιστάσεως εξέλιπε. Κατά την Οθωμανική περίοδο οι δύο πόλεις συνενώθηκαν σε μία Επισκοπή υποκειμένη στη Μητρόπολη Ηρακλείας. Αρχικώς έφερε τον τίτλο "Περιστάσεως και Μυριοφύτου" και αργότερα από τον 18ο αιώνα και εξής "Μυριοφύτου και Περιστάσεως". Τον Ιανουάριο του 1909 η Επισκοπή Μυριοφύτου και Περιστάσεως ανυψώθηκε σε Μητρόπολη. Έδρα το Μυριόφυτο.

    Στις αρχές του 20ου αιώνα η Μητρόπολη Μυριοφύτου και Περιστάσεως περιλάμβανε τους κατωτέρω οικισμούς:
α) Μυριόφυτο (Mürefte)
β) Περίσταση (σημερινό Şarköy)
γ) Ηρακλείτσα (Eriklice)
δ) Πλάτανος (σημερινό Çınarlı)
ε) Στέρνα ή Στέρνη (σημερινό Tepeköy)
στ) Καλαμίτσι (σημερινό Yukarıkalamış)
ζ) Λούπουδα ή Λούπιδα (σημερινό İğdebağları)
η) Γιολτζίκ ή Γιολτζίκι ή Λιμνίσκη (σημερινό Gölcük)
θ) Νεοχώρι (Yeniköy)
ι) Γιαγάτς ή Καλόδενδρο (Yayaağaç) από τη σημερινή Επαρχία Şarköy (Περιστάσεως).
 

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Ειρηναίος Ιωαννίδης: 4 Σεπτεμβρίου 2000-σήμερα. Από Ευδοκιάδος.

    Χάρτης της Μητροπόλεως Μυριοφύτου και Περιστάσεως.

 

 Αρχείο Kmz με τους οικισμούς της Μητροπόλεως Μυριοφύτου.

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

Γ΄ τη Ηρακλεία της Ευρώπης
α΄ ο Θεοδωρουπόλεως (1)
β΄ ο Ραιδεστού (2)
γ΄ ο Πανίου (3)
δ΄ ο Χερσονήσου (4)
ο Εξαμιλίου
ε΄ ο Καλλιουπόλεως (5)
ο Περιστάσεως (6)
στ΄ ο Χαριουπόλεως (7)
ζ΄ ο Χαλκίδος (8)
η΄ ο Δαονίου (9)
θ΄ ο Μαδύτου (10)
ι΄ ο Παμφίλου (11)
ια΄ ο Μηδείας (12)
ιβ΄ ο Λιζίκου (13)
ιγ΄ ο Σεργέντζης (14)
ιδ΄ ο Μέτρων (15)
ιε΄ ο Τζουρουλ(λ)ού (16)
ιστ΄ ο Αθύρων (17)

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

Γ΄ τη Ηρακλεία της Ευρώπης
Γ΄ η Ηράκλεια της Ευρώπης
α΄ ο Θεοδωρουπόλεως
β΄ ο Ραιδεστού
γ΄ ο Πανίου
δ΄ ο Χερρονήσου ήτοι Εξαμιλίου
ε΄ ο Καλλιουπόλεως
στ΄ ο Χαριουπόλεως
ζ΄ ο Χαλκίδος
η΄ ο Δαονίου
θ΄ ο Παμφίλου
ι΄ ο Μηδείας
ια΄ ο Λιζίκων
ιβ΄ ο Σεργεντζίων
ιγ΄ ο Μέτρων
ιδ΄ ο Τζουρουλού
ιε΄  ο Περιστάσεως
ο Αθύρα

Τακτικό 21
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών και αι μητροπόλεις και αρχιεπισκοπαί, αι οποίαι ευρίσκονται την σήμερον και είναι υποκείμεναι τη βασιλίδι Κωνσταντινουπόλει
ΙΣΤ΄ αιών

γ΄ η Ηράκλεια
ο Ηρακλείας της Ευρώπης έχει ταύτας
1 του Ραιδεστού
2 του Πανίου
3 του Καλλιουπόλεως
4 του Περιστάσεως και Μυριοφύτου
5 του Μετρών
6 και του Αθύρων

    Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Χρυσάνθου Ιεροσολύμων (1715)

3 ο Ηρακλείας και Ραιδεστού, τρίτος τη τάξει Πρόεδρος των Υπερτίμων και Έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας
έχει δε και Επισκόπους τον Καλλιουπόλεως και Μαδύτων, τον Μυριοφύτου και Περιστάσεως, τον Μετρών και Αθύρων, τον Τυρωλόης και Σερεντζίων ή Σερεντίων

Συνταγμάτιο 1855

Γ΄ ο Ηρακλείας και Ραιδεστού, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας Κ. Πανάρετος.
Έχει επισκόπους τρεις.
α. τον Καλλιουπόλεως και Μαδύτων Κ. Γρηγόριον.
β. τον Μυριοφύτου και Περιστάσεως Κ. Νεόφυτον.
γ. τον Μετρών και Αθύρων Κ. Ζαχαρίαν.

Συνταγμάτιο1896

Γ΄ Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού (Γερμανός) πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας.
Έχει επισκόπους τρεις.
α. τον Καλλιουπόλεως και Μαδύτων (Δωρόθεον).
β. τον Μυριοφύτου και Περιστάσεως (Κωνσταντίνον).
γ. τον Μετρών και Αθύρων (Άνθιμον).

Συνταγμάτιο 1901

Γ΄ Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού (Ιερώνυμος) πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας.
Έχει επισκόπους τρεις.
α. τον Καλλιουπόλεως και Μαδύτων (Ιερώνυμον).
β. τον Μυριοφύτου και Περιστάσεως (Σμάραγδον).
γ. τον Μετρών και Αθύρων (Ιωακείμ).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022.