Ασκήσεις στους υποθετικούς λόγους

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ  ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

Στα παρακάτω παραδείγματα να βρείτε τους υποθετικούς λόγους. Οι υποθετικές μετοχές, όπου υπάρχουν, να τραπούν σε υποθετικές προτάσεις και να βρεθεί το είδος του υποθετικού λόγου.

1.      Ε? δέ μή ?ν τοιο?τος ? πατήρ, ο?κ ?ν ?κ πολλ?ν ?λίγα κατέλιπεν.

2.      Ε? μή ποιήσουσι τα?τα, ?σονται ?κσπονδοι.

3.      Ε? μεν ?ν τ? δικαστηρί? ?κρίνοντο, ?αδίως ?ν ?σώζοντο.

4.      ?άν λάθω, σωθήσομαι.

5.      ?άν διαλύωμεν τό στράτευμα, τά μέν ?μέτερα ?σθενέστερα γίγνοιντο ?ν, τά δέ τ?ν πολεμίων πάλιν α?ξήσεται.

6.      Ε? ν?ν γε ?ξαπατηθείητε ?πό τούτων καί δημεύσαιτε τήν ο?σίαν ?μ?ν, ο?δέ δύο τάλαντα λάβοιτ?  ?ν.

7.      ?άν θεός ?θέλ? καί  ?με?ς συμπροθυμ?σθε, πειράσομαι πορίζειν ?μ?ν τά ?πιτήδεια ?ς πλε?στα.

8.      Δράσας δίκαια ?ξεις τούς θεούς συμμάχους.

9.      Ν?ν τοίνυν, ? ?νδρες δικασταί, παράδειγμα ποιήσετε το?ς ?λλοις δικαίοις ε?ναι, δίκην λαβόντες παρά τούτων.

10.  Ο? κόλακες πιστευθέντες τούς πιστεύσαντας ?δικο?σιν.

11.  Κρο?σος ?ρωτ? τόν θεόν τί ποι?ν τόν λοιπόν βίον ε?δαιμονέστατα διατελέσειεν ?ν.

12.  ?άν ο?ν ?μοί πεισθ?τε, τά τε δίκαια ψηφιε?σθε καί τά λυσιτελο?ντα ?μ?ν α?το?ς α?ρήσεσθε

 Να μετατρέψετε τους παρακάτω υποθετικούς λόγους στο είδος που

σας ζητείται.

1. Ε? ψεύδομαι, Σώκρατες, ?ξέλεγχε. (μη πραγματικό)

2. ?ν ?θέλωμεν ?ποθν?σκειν ?πέρ τ?ν δικαίων, ε?δοκιμήσομεν. (απλή σκέψη του λέγοντος)

3. Ε? σύ βούλει, ?πανέλθωμεν. (αόριστη επανάληψη στο παρελθόν)

4. Τ?ν ?χθρ?ν ε? τινα λάβοιεν, ?πέκτεινον. (προσδοκώμενο)

5. Ε? το?το ποιε?ς, τήν πόλιν βλάπτεις. (μη πραγματικό)

6. Ε? μή ε?χομεν φ?ς, ?μοιοι το?ς τυφλο?ς ?ν ?μεν. (απλή σκέψη του σκέψη του λέγοντος)

7. Ε? δέ το?ς λόγοις πείθοισθε το?ς ?μο?ς, ?λην τήν ?λλάδα καλ?ς ?ν διοικο?τε.

(αόριστη επανάληψη στο παρόν ? μέλλον)

8. ?άν ?ντέχ? τά τ?ν ?λυνθίων, ?με?ς ?κε? πολεμήσετε.(πραγματικό)

Γιατί μας αρέσει να ταξιδεύουμε …

IMG 1859 IMG 1811 - Αντιγραφή IMG 1827 IMG 1834 IMG 1836 IMG 1856