Ασκήσεις στους υποθετικούς λόγους

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ  ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

Στα παρακάτω παραδείγματα να βρείτε τους υποθετικούς λόγους. Οι υποθετικές μετοχές, όπου υπάρχουν, να τραπούν σε υποθετικές προτάσεις και να βρεθεί το είδος του υποθετικού λόγου.

1.      Εἰ δέ μή ἦν τοιοῦτος ὁ πατήρ, οὐκ ἂν ἐκ πολλῶν ὀλίγα κατέλιπεν.

2.      Εἰ μή ποιήσουσι ταῦτα, ἔσονται ἔκσπονδοι.

3.      Εἰ μεν ἐν τῶ δικαστηρίῳ ἐκρίνοντο, ῥαδίως ἂν ἐσώζοντο.

4.      Ἐάν λάθω, σωθήσομαι.

5.      Ἐάν διαλύωμεν τό στράτευμα, τά μέν ἡμέτερα ἀσθενέστερα γίγνοιντο ἂν, τά δέ τῶν πολεμίων πάλιν αὐξήσεται.

6.      Εἰ νῦν γε ἐξαπατηθείητε ὑπό τούτων καί δημεύσαιτε τήν οὐσίαν ἡμῶν, οὐδέ δύο τάλαντα λάβοιτ’  ἂν.

7.      Ἐάν θεός ἐθέλῃ καί  ὑμεῖς συμπροθυμῆσθε, πειράσομαι πορίζειν ὑμῖν τά ἐπιτήδεια ὡς πλεῖστα.

8.      Δράσας δίκαια ἓξεις τούς θεούς συμμάχους.

9.      Νῦν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, παράδειγμα ποιήσετε τοῖς ἄλλοις δικαίοις εἶναι, δίκην λαβόντες παρά τούτων.

10.  Οἱ κόλακες πιστευθέντες τούς πιστεύσαντας ἀδικοῦσιν.

11.  Κροῖσος ἐρωτᾶ τόν θεόν τί ποιῶν τόν λοιπόν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσειεν ἂν.

12.  Ἐάν οὖν ἐμοί πεισθῆτε, τά τε δίκαια ψηφιεῖσθε καί τά λυσιτελοῦντα ὑμῖν αὐτοῖς αἱρήσεσθε

 Να μετατρέψετε τους παρακάτω υποθετικούς λόγους στο είδος που

σας ζητείται.

1. Εἰ ψεύδομαι, Σώκρατες, ἐξέλεγχε. (μη πραγματικό)

2. Ἢν ἐθέλωμεν ἀποθνῄσκειν ὑπέρ τῶν δικαίων, εὐδοκιμήσομεν. (απλή σκέψη του λέγοντος)

3. Εἰ σύ βούλει, ἐπανέλθωμεν. (αόριστη επανάληψη στο παρελθόν)

4. Τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον. (προσδοκώμενο)

5. Εἰ τοῦτο ποιεῖς, τήν πόλιν βλάπτεις. (μη πραγματικό)

6. Εἰ μή εἴχομεν φῶς, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἂν ἦμεν. (απλή σκέψη του σκέψη του λέγοντος)

7. Εἰ δέ τοῖς λόγοις πείθοισθε τοῖς ἐμοῖς, ὅλην τήν Ἑλλάδα καλῶς ἂν διοικοῖτε.

(αόριστη επανάληψη στο παρόν – μέλλον)

8. Ἐάν ἀντέχῃ τά τῶν Ὀλυνθίων, ὑμεῖς ἐκεῖ πολεμήσετε.(πραγματικό)

Γιατί μας αρέσει να ταξιδεύουμε …

IMG 1859 IMG 1811 - Αντιγραφή IMG 1827 IMG 1834 IMG 1836 IMG 1856