Επιστημονικές Εργασίες και Έρευνες

Ημερομηνία

Συντάκτης

σελίδες αυτές θα παρουσιάζονται εργασίες και έρευνες για τη φυσική αγωγή που έχουν ανακοινωθεί σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες ή έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, εργασίες πρακτικών εφαρμογών τις οποίες έχουν εφαρμόσει και δοκιμάσει καθηγητές φυσικής αγωγής στην καθημερινή πράξη στην αυλή του σχολείου.

Υποβολή εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

For further information, please contact us

Βιβλία
Κολοβελώνης, Α., & Γούδας, Μ. (2016). Διδάσκοντας αθλητικές δεξιότητες στα παιδιά. Ένα μοντέλο προαγωγής της ανεξάρτητης, αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στη φυσική αγωγή και στον παιδικό αθλητισμό. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. ISBN: 978-960-602-118-3.

Κολοβελώνης, Α. (2015). Ενισχύοντας τα κίνητρα των μαθητών για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Από τη θεωρία στην πράξη. Τρίκαλα. ISBN: 978-960-93-7307-4

Κεφάλαια σε Βιβλία
Goudas, M., Kolovelonis, A., & Dermitzaki, I. (2013). Implementation of self-regulation interventions in physical education and sports contexts. In Bembenutty, H., Cleary, T., & Kitsantas, A. (Eds.), Applications of self-regulated learning across diverse disciplines: A tribute to Barry J. Zimmerman. Greenwich, CT: Information Age.
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Kolovelonis, A., & Goudas, M., (2014). A teaching model in physical education based on the social cognitive perspective of self-regulated learning [Ένα μοντέλο διδασκαλίας δεξιοτήτων στη φυσική αγωγή με βάση την κοινωνική γνωστική προσέγγιση αυτο-ρύθμισης της μάθησης.]  Inquiries in Sport & Physical Education, 12, 26-39. FULL TEXT
Kolovelonis, A., Goudas, M., Dermitzaki, I., & Kitsantas, A. (2013). Self-regulated learning and performance calibration among elementary physical education students. European Journal of Psychology of Education. 28, 685-701. doi:10.1007/s10212-012-0135-4
Kolovelonis, A., & Goudas, M. (2012). Students’ recording accuracy in the reciprocal and the self-check teaching styles in physical education. Educational Research and Evaluation, 18, 733-747. 
Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2012). Students’ performance calibration in a basketball dribbling task in elementary physical education. International Electronic Journal of Elementary Education, 4, 507-517.
Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2012). The effects of self-talk and goal setting on self-regulation of learning a new motor skill in physical education. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 10, 221-235.
Kolovelonis, A., Goudas, M., Hassandra, M., & Dermitzaki, I. (2012). Self-regulated learning in physical education: Examining the effects of emulative and self-control practice. Psychology of Sport and Exercise, 13, 383-389.
Kolovelonis, A., Goudas, M., & Gerodimos, V. (2011). The effects of the reciprocal and the self-check styles on pupils’ performance in primary physical education. European Physical Education Review, 17, 35-50.

Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2011). The effects of instructional and motivational self-talk on students’ motor task performance in physical education Psychology of Sport and Exercise, 12, 153-158.

Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2011). The effect of different goals and self-recording on self-regulation of learning a motor skill in a physical education setting. Learning and Instruction, 21, 355-364.
Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2010). Self-regulated learning of a motor skill through emulation and self-control levels in a physical education setting. Journal of Applied Sport Psychology, 22, 198-212.

Kolovelonis, A., Goudas, M., Dimitriou, E., & Hasandra, M. (2010). A qualitative Evaluation of a Life Skills Training Program in Physical Education. Inquiries in Sport & Physical Education, 8, 107-118 FULL TEXT
Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Δημητρίου, Ε. & Χασάνδρα, Μ. (2010).
Ποιοτική αξιολόγηση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στη φυσική αγωγή].  Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 8, 107-118.

Γούδας, Μ., Κολοβελώνης, Α., Νικητοπούλου, Χ., Χασάνδρα, Μ., & Γεροδήμος, Β. (Υπό δημοσίευση). Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού αντικειμένου «φυσική κατάσταση» του βιβλίου φυσικής αγωγής για την Α΄ γυμνασίου. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό.

Κολοβελώνης, Α., Τζαβίδας, Κ., & Δημητρίου, Ε. (2010). Διαφορές τάξης και φύλου στις στάσεις μαθητών και μαθητριών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου για τη φυσική αγωγή. Μέντορας, 12, 139-151.

Κολοβελώνης, Α., Δημητρίου, Ε., & Τζαβίδας, Κ. (2009). Διαφορές τάξης και φύλου στα κίνητρα μαθητών και μαθητριών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 29 (2), 219-236.

Kolovelonis, A., Dimitriou, E., & Tzavidas, K. (2009). Grade and gender differences in elementary and secondary students’ motivational regulations for participating in school physical education. Hellenic Journal of Physical Eduycatin and Sport Science, 29 (2), 219-236.    [Summary Plus]

Κολοβελώνης, Α. (2008). Διαφορές στα κίνητρα μαθητών και μαθητριών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής σε σχέση με τη συμμετοχή τους ή μη σε σπορ εκτός σχολείου. Οργάνωση του Αθλητισμού, 6, 48-57.[Πλήρες κείμενο]

Kolovelonis, A. (2008). Grade and gender differences in students’ motives for participating in physical education in relation to their out school sport participation. Sport Orginisation, 6, 48-57. [Full text]

Κολοβελώνης, Α. (2008). Ο ρόλος του αυτοκαθορισμού του μαθητή στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Μια βιβλιογραφική προσέγγιση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 14, 60-73.
[Πλήρες Κείμενο]

 Κολοβελώνης, Α., & Καλόγηρος, Σ., (2008). Η επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στην υπευθυνότητα μαθητών δημοτικού σχολείου. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 45,

Kolovelonis A. (2007). Grade and gender differences in students’ self-determination for participating in physical education. Education Sciences and Psychology, 11 (2), 23-30.                                                                                               [Full text]

Κολοβελώνης, Α. (2007). Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στην πρόληψη και στην αντιμετώπισή της. Διατροφή – Διαιτολογία, 11, 30-42.   (Πλήρες κείμενο)

Δημητρίου, Ε., Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., & Γεροδήμος, Β. (2007). Η επίδραση ενός προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής στην αυτοαποτελεσματικότητα μαθητών/τριών Α΄ γυμνάσιου. Άθληση και Κοινωνία, 45, 68-75.                                                                                           [Περίληψη] [Abstract]                                                             

Καλόγηρος, Σ., & Κολοβελώνης Α. (2007). Η επίδραση ενός προγράμματος αγωγής υγείας στις διατροφικές στάσεις και αντιλήψεις μαθητών δημοτικού σχολείου. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 8, 116-124.                                                (Πλήρες κείμενο)

Κολοβελώνης, Α. (2006). Ο καθηγητής φυσικής αγωγής ως παράγοντας αλλαγής και καινοτομίας. Από τη θεωρεία στην πράξη. Εκπαίδευση & Επιστήμη, 3, 313-323.                  (Πλήρες κείμενο)

Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Δημητρίου, Ε., & Γεροδήμος, Β. (2006). Η επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στον αυτοκαθορισμό των μαθητών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4, 379-389. (Πλήρες κείμενο)                                                                  [Kolovelonis, A., Dimitriou, E., Goudas, M., & Gerodimos, V. (2006). The effect of a life skills training program on students’ self-determination. Inquiries in Sport & Physical Education, 4, 379-389.]                                                 [ABSTRACT]  [Short paper]

 

Επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Samara, E., Kolovelonis, A., & Goudas, M. (2014). The effects of goal orientations in self-regulated learning of a sport skill in physical education. FULL TEXT
Σαμαρά, Ε., Κολοβελώνης, Α., & Γούδας, Μ. (2014). Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη φυσική αγωγή. Στο Διγγελίδης, Ν. & Παπαϊωάννου Α., Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (με διεθνή συμμετοχή) «Αθλητική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και στον Αθλητισμό», (σελ. 141-146),  ΤΕΦΑΑ ΠΘ & ΕΑΨ, Τρίκαλα, 6-7 Δεκεμβρίου 2014
Kolovelonis, A., & Goudas, M. (2012). The effects of process and performance goals in students' dart-throwing performance in physical education. FULL TEXT
Κολοβελώνης, Α.,
& Γούδας, Μ. (2012). Η επίδραση του καθορισμού στόχων απόδοσης και διαδικασίας στην επίδοση μαθητών/τριών στη ρίψη βέλους. Πρακτικά του 5ου Forum για την Φυσική Αγωγή «Η φυσική αγωγή στην κοινωνία της κρίσης», Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 35, 222-224. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης
Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., & Δερμιτζάκη, Ε. (2009). Η επίδραση της αυτοομιλίας και του καθορισμού στόχων στην αυτορύθμιση της μάθησης μιας νέας κινητικής δεξιότητας στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Πρακτικά του 4ου Forum για την Φυσική Αγωγή «Η φυσική αγωγή στο σχολείο του μέλλοντος», (σελ. 80-83), Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης [Περίληψη] [Πλήρες Κείμενο]

Κολοβελώνης, Α., & Δημητρίου, Ε. (2007). Η σχέση των κινήτρων μαθητών με το άγχος, την προσπάθεια, την ικανοποίηση και την ανία στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Πρακτικά του 3ου Forum για την Φυσική Αγωγή «Ηθική, Διαπολιτισμικότητα, Ίσες ευκαιρίες» (σελ. 56-59), Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης.                        (Περίληψη) (Πλήρες κείμενο)                                               Kolovelonis, A., & Dimitriou, E. (2007). The relation of students' motives with the pressure/tension, effort, satisfaction and boredom in school physical education. Proceedings of 3rd Forum for Physical Education, Thessaloniki: Christodoulidis[ABSTRACT]

Κολοβελώνης, Α., Δημητρίου, Ε., Γούδας, Μ., Γεροδήμος, Β., & Διγγελίδης, Ν. (2005). Η επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στη δύναμη και στην ευλυγισία μαθητών / τριών Α΄ γυμνασίου. Πρακτικά 2ου Forum για την Φυσική Αγωγή «Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στις νέες εξελίξεις»( σελ. 72-75), Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης                                                                     (Περίληψη) (Πλήρες κείμενο)                                             Kolovelonis, A., Dimitriou, E., Goudas, M., Gerodimos, V., & Digelidis, N. (2005). The effect of a life skills training program in 7th grade students' muscular strength and flexibility. Proceedings of 2nd Forum for Physical Education, Thessaloniki, Christodoulidis.                                                      [ABSTRACT]

Κολοβελώνης, Α. (2004). Η ανάγκη αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής. Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις. Στο Γ. Μπαγάκη Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, Πρακτικά 5ου Ετήσιου Συνεδρίου «Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα» (σελ. 465-472). Αθήνα: Μεταίχμιο
 

 

 

 

Παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια

Κολοβελώνης, Α., & Γούδας, Μ. (2010). Η επίδραση του αμοιβαίου και του στυλ του αυτοελέγχου στην απόδοση μαθητών δημοτικού στην πάσα στήθους. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 2010 [Περίληψη]

Κολοβελώνης, Α., & Γούδας, Μ. (2010). Η επίδραση της τεχνικής και παρακινητικής αυτοομιλίας στην απόδοση μαθητών στην φυσική αγωγή. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 2010 [Περίληψη]

Κολοβελώνης, Α., Δημητρίου, Ε., &  Τζαβίδας, Κ. (2010). Οι διαφορές τάξης και φύλου στην πίεση/ένταση, προσπάθεια, ικανοποίηση και ανία των μαθητών στη φυσική αγωγή. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ε.Γ.Β.Ε., Θεσσαλονίκη, 19-21 Μαρτίου 2010 [Περίληψη]

Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., & Δερμιτζάκη, Ε. (2009). Η επίδραση της αυτοομιλίας και του καθορισμού στόχων στην αυτορύθμιση της μάθησης μιας νέας κινητικής δεξιότητας στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Αναρτημένη ανακοίνωση στο πλαίσιο του 4ου Forum για την Φυσική Αγωγή «Η φυσική αγωγή στο σχολείο του μέλλοντος», Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη, 30-31 Μαΐου 2009 [Περίληψη]

Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., & Δερμιτζάκη, Ε. (2009). Η ανάπτυξη της αυτο-ρύθμισης της μάθησης μια κινητικής δεξιότητας, μέσω των επιπέδων της προσομοίωσης και του αυτο-ελέγχου, στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 22-24 Μαΐου 2009 [Περίληψη]

Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., & Δερμιτζάκη, Ε. (2009). Η επίδραση του καθορισμού διαφορετικού τύπου στόχων και της αυτο-καταγραφής στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης μιας κινητικής δεξιότητας στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 22-24 Μαΐου 2009 [Περίληψη]

Κολοβελώνης, Α., & Δημητρίου, Ε. (2008). Η σχέση των κινήτρων των μαθητών/τριών για συμμετοχή στη φυσική αγωγή με τις προθέσεις τους για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολείου.                                       Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2008 (Περίληψη) 

Δημητρίου, Ε., Κολοβελώνης, Α. (2008). Η σχέση του κλίματος παρακίνησης με τα κίνητρα των μαθητών/τριών για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής.                  Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 15ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2008 (Περίληψη) 

 Κολοβελώνης, Α., & Δημητρίου, Ε. (2007). Η σχέση των κινήτρων μαθητών με το άγχος, την προσπάθεια, την ικανοποίηση και την ανία στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Αναρτημένη ανακοίνωση στο πλαίσιο του 3ου Forum για την Φυσική Αγωγή «Ηθική, Διαπολιτισμικότητα, Ίσες ευκαιρίες», Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Κομοτηνή, 19 Μαΐου 2007.                                         (Περίληψη)                                                                          Kolovelonis, A., & Dimitriou, E. (2007). The relation of students' motives with the pressure/tension, effort, satisfaction and boredom in school physical education.                                                                                                                                                                

Κολοβελώνης, Α., Καμινάρης, Ε., & Δημητρίου, Ε. (2007). Διαφορές τάξης και φύλου στον αυτοκαθορισμό μαθητών για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 15ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου 2007.               (Περίληψη)                                                                                     A. Kolovelonis, E. Kaminaris, E. Dimitriou (2007). GRADE AND GENDER DIFFERENCES IN STUDENTS’ SELF-DETERMINATION FOR PARTICIPATING
IN PHYSICAL EDUCATION
 

Δημητρίου, Ε., Κολοβελώνης, Α., & Τζαβίδας, Κ. (2007). Σχετίζεται η συμμετοχή σε σπορ εκτός σχολείου με τα κίνητρα για συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 15ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου 2007.          (Περίληψη)                                                                                     E. Dimitriou, A. Kolovelonis, A., K. Tzavidas (2007). IS RELATED THE PARTICIPATION IN SPORT OUT OF SCHOOL WITH THE SCHOOL CHILDREN’S
MOTIVATIONAL REGULATIONS FOR PARTICIPATING IN PHYSICAL EDUCATION LESSON?
 

Τζαβίδας, Κ., Κολοβελώνης, Α., & Καμινάρης, Ε. (2007). Διαφορές τάξης και φύλου στις στάσεις μαθητών και μαθητριών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου για τη φυσική αγωγή. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 15ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου 2007. (Περίληψη)                                                                                     K. Tzavidas, A. Kolovelonis, E. Kaminaris (2007). GRADE AND GENDER DIFFERENCES IN ELEMENTARY AND SECONDARY STUDENTS’ ATTITUDES
TOWARDS SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
 

Κολοβελώνης, Α., Δημητρίου, Ε., Γούδας, Μ., Γεροδήμος, Β., & Διγγελίδης, Ν. (2006). Η επίδρασή της διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στον αυτοκαθορισμό μαθητών Α΄ γυμνασίου. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας, ΤΕΦΑΑ ΠΘ, ΕΑΨ, Τρίκαλα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006.                                                                                 (Περίληψη)  

Δημητρίου, Ε., Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Γεροδήμος, Β., & Διγγελίδης, Ν. (2006). Η επίδρασή ενός προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής στην αυτοαποτελεσματικότητα μαθητών και μαθητριών Α΄ γυμνασίου. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας, ΤΕΦΑΑ ΠΘ, ΕΑΨ, Τρίκαλα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006.                                                       (Περίληψη)  

Κολοβελώνης, Α., Δημητρίου, Ε., Γούδας, Μ., (2006). Η επίδραση ενός προγράμματος δεξιοτήτων ζωής στα κίνητρα των μαθητών για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 14ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου 2006 (Περίληψη)  

Δημητρίου, Ε., Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., (2006). Ποιοτική αξιολόγηση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 14ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου 2006                                                            (Περίληψη)  

Κολοβελώνης, Α. (2005). Συστήματα παρατήρησης της αποτελεσματικής διδασκαλίας στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 13ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου 2005 (Περίληψη)  

Κολοβελώνης, Α. (2004). Η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο μάθημα φυσικής αγωγής δημοτικού σχολείου - Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής της ΕΓΒΕ, Θεσσαλονίκη, 11-13/4/03
Κολοβελώνης, Α. (2004). Η ανάγκη αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής. Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις - Προφορική ανακοίνωση στα πλαίσια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου «Ο Εκπαιδευτικό και το Αναλυτικό Πρόγραμμα», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 9-11 Μαΐου 2003
Πρακτικές εφαρμογές
Τίτλος

  Οι εργασίες που περιέχονται στις σελίδες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς  και ερευνητικούς σκοπούς με βιβλιογραφική αναφορά στον συντάκτη της κάθε εργασίας, και όχι για εμπορικούς σκοπούς.