Κρυπτογραφία και ομάδες πλεξιδίων

Cryptography and Braid Groups

Μη μεταθετική κρυπτογραφία

Σύντομη επισκόπηση Κρυπτογραφίας μη μεταθετικών ομάδων και μία εφαρμογή.