Modele wahań koniunkturalnych

Prof. Teresa Kamińska MODELE cyklu koniunkturalnego MODELE cyklu koniunkturalnego koniunktura, un właściwie jej zmiany-szczególnie w punktach zwrotnych-dotyczą wszystkich je dlatego Interesują się ni nie tylko pronostycy lub planiści odpowiedzialni za prowadzenie Polityki budżetowej i pieniężnej. Analiza zmian realnego PKB nous wszystkich krajach w dostępnym okresie wskazuje na nierównomierny jego wzfrost. Kwartalne Dane statystyczne pozwalają zaobserwować czterofazowy CYKL koniunkturalny, Chociaż pings różniący się czasem trwania i amplitudą wahań. Wyjaśnienie przyczyn tych fluktuacji, okresu ich trwania i poszukiwanie ewentualnych środków zaradczych jest treścią teorii cyklu koniunkturalnego. Niezależnie OD definicji żadnych FAZ cyklu i Odniesienia Aktywności gospodarczej do długookresowego trendu lub poziomu potencjalnego najczę wymienia się Fazy: DNA, ożywienia, zdobyciu i recesji. Istnieją DWA Główne podejścia odnośnie do przewidywalności cykli koniunkturalnych: 1. traktuje Gangteng jako samonapędzające się fluktuacje, Jeżeli spełnione są następujące Mało prawdopodobne założenia, NP. wynikające z funkcji konsumpcji, w której bieżące wydatki zależą OD bieżącego dochodu oraz majątku (brak opóźnień) 2. zakłada, że système Gospodarczy à mechanizm reagujący na impulsy z extérieur je zamieniający je w oscylacje. Wyjaśnienie mechanizmu przekształcania Może nastąpić Albo przy założeniu lepkości CEN, Albo ich zmienności. Kategorią kluczową w analizie jest Produkt Krajowy Brutto.

Inne zmienne ekonomiczne mogą zachowywać się procyklicznie (ICH wielkości zmieniają się w tym samym kierunku co PKB, NP. konsumpcja prywatna, Inwestycje Prywatne, Import), antycyklicznie (zmienne reagują przeciwnie ne kierunku PKB zmian, NP. Bezrobocie, Publiczne wydatki) i acyklicznie (zmienne bez związku z kierunkiem zmian PKB, NP. konsumpcja rządowa). W zależności OD okresu zmian podstawowych wielkości Ekonomicznych, wyróżnia się: wyprzedzające Wskaźniki, Gdy zmienne obniżają się szczytem Przed (Wcześniej osiągają swoje maksimum) je zwiększają się dnem Przed, TJ. Wcześniej osiągają swoje minimum (NP. degré wykorzystania możliwości produkcyjnych, wydatki inwestycyjne w tym Inwestycje w zapasy, realne Toscane akcji, realna podaż Pieniądza), Wskaźniki równoczesne, Gdy zmienne maleją podczas zdobyciu i rosną podczas DNA ( STOPY procentowe), Wskaźniki opóźnione (zatrudnienie, Inwestycje Prywatne, konsumpcja, inflacja), Gdy zmienne zmniejszają się po szczycie je rosną po DNIe. 1 Prof. Teresa Kamińska MODELE cyklu koniunkturalnego DETERMINISTYCZNE I STOCHASTYCZNE TEORIE CYKLU KONIUNKURALNEGO Czy są prawidłowości utrzymujące wahania zmiennych Ekonomicznych? Système Gospodarczy Może generować sily ekonomiczne zdolne raz do przyspieszania zjawisk un Potem do ich Zwolnienia. Jest à Możliwe, Gdy Reakcja na zmiany warunków zewnętrznych występuje z opóźnieniem. Zjawisk Przykłady, których zależność obserwuje się z opóźnieniem w czasie prezentują: Funkcja konsumpcji (tzw.