Αρχική Σελίδα                  Ενδιαφέρουσες σελίδες                 Το site του Έργου               Επικοινωνία 

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Ενότητα ΙI.3

Εποικοδομητισμός (Constructivism):

Χαρακτηριστικά, Κριτική, Θεωρίες Μάθησης


 A) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας ήταν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα μειονεκτήματα της προσέγγισης του εποικοδομητισμού, αλλά και οι αρχές των θεωριών μάθησης που ακολουθούν την προσέγγιση αυτή.

Ο κονστρουκτιβισμός ή η θεωρία του εποικοδομητισμού (constructivism) αναφέρεται στο «πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν» (how to learn). Βασική αρχή είναι ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν τις δικές τους κατανοήσεις για τον κόσμο γύρω τους, μέσα από την εμπειρία και τον στοχασμό τους πάνω στην εμπειρία αυτή, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την προϋπάρχουσα γνώση, για να ερμηνεύσουν τη νέα γνώση (Brooks J.G., Brooks M.G., 2001, Shapiro A., 2002). Είναι επομένως, ενεργοί δημιουργοί της γνώσης τους, ενώ η μάθηση δεν είναι μια απλή μεταφορά γνώσεων από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας προσωπικής οικοδόμησης της γνώσης, μέσα από το συνδυασμό της νέας πληροφορίας με την προϋπάρχουσα γνώση του κάθε ατόμου και την προσαρμογή των νέων ιδεών και γνώσεων στις υπάρχουσες.

 

 B) ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Μετατροπή του ΑΕΠ (1995-2005) σε σταθερές τιμές και διαγραμματική απεικόνιση          (16,5 KB)
  Παρουσίαση της θεωρίας της Lave για την Εμπλαισιωμένη Γνώση (Situated Learning)      (296 ΚΒ)  

 


 

Δικτυακή Πύλη του Έργου

E-yliko /Προτάσεις Διδασκαλίας

 
 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ

 

 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Υπηρεσίες για μαθητές