Ελληνικός Πολιτισμός

Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που σας ζητούνται: word

λύω (γ' ενικό Ενεστώτα)λύ
ἀγορεύω (β' πληθ. Μέλλ.) ἀγορεύ
φονεύω (α' ενικό Μέλλ.) φονεύ
κωλύω (β' ενικό Ενεστ.) κωλύ
πιστεύω (α' πληθ. Ενεστ.) πιστεύ
βουλεύω (γ' ενικό Μέλλ.) βουλεύ