Να μεταφέρετε στην υποτακτική τους ακόλουθους τύπους, στον ίδιο χρόνο. δεσμός

φυλάττομεν
διαφέρει
διεκήρυξε
κατεγράψαμεν
παραγγέλλετε
προσφέρουσι
ἀποπεπόμφατε ἀποπεπομφότες, -υῖαι, -ότα
ἐξήγγελκε ἐξηγγελκώς, -υῖα, -ός
ἐμμένουσι
ἐνέμειναν
κεκινδύνευκας κεκινδυνευκώς, -υῖα, -ός
τετολμήκασι τετολμηκότες, -υῖαι, -ότα
ἐξέπεμψας
τεθαυμάκατε τεθαυμακότες, -υῖαι, -ότα