Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο ευκτικής στον ενεστώτα, μέλλοντα και αόριστο doc

Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος
ἀληθεύοιμιἀληθεύἀληθεύ
πράττπράπράξαις
δουλεύδουλεύσοιμεν δουλεύ
κωλύοιτεκωλύκωλύ
ἐπιτρέπἐπιτρέἐπιτρέψαιεν