Σχημάτισε τα απαρέμφατα μέσης φωνής των ρημάτων

 
ρήμα ενεστώτας μέλλοντας αόριστος παρακείμενος
θύομαιθύεσθαι θύσθαιθύσθαιτεθύαι
κρύπτομαι κρύπτεσθαικρύσθαικρύσθαικεκρύαι
ἄρχομαι ἄρχεσθαιἄρσθαιἄρσθαιἦραι
ἀσπάζομαι ἀσπάζεσθαιἀσπάσθαιἀσπάσθαιἠσπάαι