Σχημάτισε τον παρατατικό μέσης φωνής των ρημάτων doc

Συμπλήρωσε με τη σωστή αύξηση από την αναδυόμενη λίστα
ενεστώτας παρατατικός
κωλύομαικωλυόμην
ἀμείβομαιμειβόμην
στρέφομαιστρεφόμην
ὀνομάζομαι νομαζόμην
ἐλπίζομαιλπιζόμην
οἰκτίρωκτιρόμην
ῥάπτομαιραπτόμην
εὑρίσκομαι ρισκόμην
ὀδύρομαιδυρόμην
ἄγομαιγόμην