1η άσκηση για το μεταβατικό και αμετάβατο ρήμα.

Σε ποια πρόταση το ρήμα που είναι γραμμένο με έντονα γράμματα είναι μεταβατικό;

 


© Ελληνικός Πολιτισμός - Γιάννης Παπαθανασίου