2η άσκηση για το μεταβατικό και αμετάβατο ρήμα.

Το ρήμα που είναι γραμμένο με έντονα γράμματα είναι μεταβατικό ή αμετάβατο;

 


© Ελληνικός Πολιτισμός - Γιάννης Παπαθανασίου