Συμπλήρωσε τα ουσιαστικά με τη σωστή κατάληξη

οι πόλοι οδοι αποδείξ
η πόλτις οδτων πόλ
η απόδειξη οδτης πόλ
των αναγνώση διένεξ 
της κατάληψη ενοικίασ
τις συστάστων χρήσ
οι διενέξτης ενοικίασ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός