Βλάστος Αιμίλιος   Μαθηματικός

Στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

aistos άτ sch.gr

emil άτ windowslive.com

Μαθηματικά           Επιμόρφωση         ΑΕΠΠ        ΤΠΕ      Διάφορα      Ρήσεις     Ιστορία    home

 

Ε   ρ   μ   η   ν   ε   ί   ε   ς

 

Απο την ύλη της Γ Λυκείου

Εσωτερικά σημεία Πoιό είναι το Π.Ο.της f΄(χ); Μπορούμε να βρούμε ακρότατα
συνάρτησης χωρίς πρόσημο της f ΄(χ);
Ασύμπτωτες: Πολλοί θεωρούν ότι είναι ευθείες ... Θεώρημα Ενδιάμεσων τιμών Πώς βρίσκουμε την διάμεσο δ όταν το 50%
αντιστοιχεί σε δύο ισοϋψείς ράβδους
Κριτήριο παρεμβολής

Αντίστροφο Bolzano; 
Παράδειγμα όπου φαίνεται ότι η διάμεσος
είναι εκείνη η τιμή ώστε το πολύ 50%....
Τι γίνεται όταν σε μια σχέση με μιγαδικούς πάρουμε μέτρα...

Πώς λύνεται η f(x).g(x)=0;
Συνέχεια και πρόσημο, πώς λύνεται η f 2(χ)=...  Ιδιότητες ορίων, τι κρύβουν , ποιό είναι σωστό- λάθος;  

Απο την ύλη της Β Λυκείου

Ζητείται τα Μ και Ν  σημεία τομής της ευθείας χ-ψ-8=0 και του κύκλου C1: (χ-8)22-16=0  ότι ανήκουν και στον κύκλο C2: (χ-8)22-16+t(χ-ψ-8)=0   TOTE
Έστω Μ(α,β) τότε ισχύει α-β-8=0 και (α-8)22-16=0 οπότε είναι πολύ εύκολο τώρα να επαληθεύσουμε τον κύκλο C2 Δείτε ολόκληρη την άσκηση

Ο αριθμός e

Ευθεία , καμπύλη που τέμνονται; ποιά εξίσωση δίνει τις τετμημένες των σημείων τομής τους;
Εκεί που έχουμε τουλάχιστο διπλή  ρίζα έχουμε σημείο επαφής, εκεί που είναι απλή η ρίζα έχουμε σημείο τομής δείτε το

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικά σημεία του διαστήματος Δ λέγονται τα σημεία του, που δεν είναι άκρα του
αν χο εσωτερικό του Δ τότε (χο-δ, χο+δ ) υποσύνολο του Δ όπου υπάρχει πάντα δ>0
π.χ.αν Δ=[α,β) τότε τα α, β δεν είναι εσωτερικά του.
Εσωτερικά  είναι εκείνα τα χ ώστε α<χ<β

 

που εμφανίζεται και γιατί;

Συνέπειες Θ.Μέσης Τιμής,Θ. Fermat ,Θεωρήματα Μονοτονίας κλπ

Θεωρημα 
Εστω f ορισμένη στο διάστημα Δ και η f συνεχής στο Δ και  f  '(χ)>0 για κάθε εσωτερικό σημείο χ του Δ 
τότε η f  γν.αύξουσα σε όλο το διάστημα Δ
f '(χ)<0 για κάθε εσωτερικό σημείο χ του Δ τότε η f γν.φθίνουσα σε όλο το διάστημα Δ

Θεωρημα
 Εστω f ορισμένη στο διάστημα Δ και η f συνεχής στο Δ
f '(χ)=0 για κάθε εσωτερικό σημείο χ του Δ
τότε η f σταθερή σε όλο το διάστημα Δ

Θεωρημα
Εστω f, g ορισμένες στο διάστημα Δ και :f, g συνεχείς στο Δ
f '(χ)=g'(χ) για κάθε εσωτερικό σημείο χ του Δ
τότε υπάρχει σταθερή c ώστε για κάθε χ του Δ να ισχύει 
f (χ)=g(χ)+c

Εξήγηση

Οταν μια συνάρτηση ορίζεται στο Δ τότε μπορεί
η παράγωγός της να μην ορίζεται στο Δ αλλά στο Δ χωρίς τα άκρα του π.χ
που ορίζεται στο [ 0 ,
∞)
ενώ η f ' ορίζεται στο ( 0 ,
∞)
έτσι είναι f ' >0
για κάθε εσωτερικό σημείο χ του ( 0 , ∞)
και f γν. αύξουσα στο 
[ 0 ,
∞)
up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεδίο ορισμού της f '

 

Θεωρία του σχολικού:
Η f(x) θα είναι παρ/μη στο [α,β] όταν είναι παρ/μη στο (α,β) και επιπλέον τα παρακάτω όρια είναι πραγματικοί

ΜΕΘΟΔΟΣ

 

Προσοχή και στα π.χ. του σχολικού

θυμίζουμε ότι όταν έχουμε δύναμη με εκθέτη θετικό ρητό η βάση πρέπει να είναι μη αρνητική
Παραγωγίζοντας θέτουμε x διάφορο 0 και παίρνουμε lim στο 0 (πλευρικά) τα οποία δεν είναι πραγματικά οπότε δεν είναι παρ/μη στο 0

Παραγωγίζοντας θέτουμε x διάφορο 0 και παίρνουμε lim στο 0 (πλευρικά) τα οποία είναι μηδέν οπότε είναι παρ/μη στο 0

 

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσημο f '

 

1 για ολικά
 
Αν η
f(x) είναι συνεχής στο [α,β] τότε έχει σίγουρα ολικά ακρότατα  και για να τα βρούμε :


 2 (εκτός σχολ. ύλης) για τοπικά
Εστω  
f(x) παρ/μη στο (α,β) και χο σημείο του (α,β) στο οποίο η  f(x) παρ/μη δύο φορές

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασύμπτωτες: Πολλοί θεωρούν ότι είναι ευθείες

που η γραφική παράσταση της f δεν τίς τέμνει.

Στην πραγματικότητα είναι ευθείες που  η γραφική παράσταση της f
τις πλησιάζει ΟΣΟΔΗΠΟΤΕ κοντά.
Ειδικά όμως στις κατακόρυφες τις πλησιάζει οσοδήποτε ΧΩΡΙΣ να τις τέμνει

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ενδιάμεσες τιμές

Η f(χ) είναι συνεχής στο [α,β] , f(α)=2003 f(β)=2008 τότε απαραίτητα
υπάρχει χο στο (α,β) ώστε f(χο)=2004 .

Είναι σωστό αφού το 2004 είναι ενδιάμεσο των 2003 και 2008

 

 

Προσοχή

Η f(χ) είναι συνεχής στο [α,β] , f(α)=2003 f(β)=2008 τότε απαραίτητα
δεν υπάρχει χο στο (α,β) ώστε f(χο)=2010 ;

είναι λάθος
 αφού το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η
f(χ) παίρνει όλες τις ενδιάμεσες  τιμές απο 2003 έως 2008  
 
 ( δηλ το [2003,2008] είναι ένα τμήμα του συνόλου τιμών και όχι ολόκληρο) , 
δεν γνωρίζουμε τι άλλες τιμές μπορεί να παίρνει η f(χ)
Αν ήταν δεδομένο ότι η f(χ) γν μονότονη τότε θα απαντούσαμε με σιγουριά 
ότι  η παραπάνω πρόταση είναι σωστή
 
(το [2003,2008] είναι τότε ολόκληρο το σύνολο τιμών }

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς βρίσκουμε την διάμεσο δ όταν το 50%
αντιστοιχεί σε δύο ισοϋψείς ράβδους

Έστω η παρακάτω κατανομή

κλάσεις[,) Νi
2-4 30
4-6 50
6-8 50
8-10 60
10-12 100

την συμπληρώνουμε με την στήλη vi

κλάσεις[,)   vi Νi
2-4 30 30
4-6 20 50
6-8 0 50
8-10 10 60
10-12 40 100

και είναι φανερό ότι η διάμεσος είναι η τιμή 6 αφού

αριστερά και δεξιά της της βρίσκεται το 50% των παρατηρήσεων


ενώ αν πάρουμε το πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων
υπάρχει μια μικρή αδυναμία σε ποιό σημείο θα τμηθεί το πολύγωνο

 

πολύγωνο

γενικότερα υπάρχει ο τύπος (εκτός σχολ. ύλης)

δ=Li + ci .(v/2 -Ni-1)/vi

όπου Li το αριστερό άκρο της κλάσης που περιέχει την δ

vi η συχνότητα της κλάσης αυτής
Ni-1 η αθρ. συχνότητα της κλάσης αυτής
ν το πλήθος
ci το πλάτος της κλάσης αυτής

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο παρεμβολής

Όταν με το κριτήριο παρεμβολής οι 2 συναρτήσεις που παρεμβάλλουν την f(x) έχουν διαφορετικά όρια
τότε ΔΕΝ λέμε η f  δεν έχει όριο
απλά λέμε δεν ισχύει το κριτήριο παρεμβολής

 

πχ    
|ημx||x|
-|x|
ημx   |x|

όριο  των -|x| ,  |x| στο χ=2 είναι    -2 και 2 αντίστοιχα.

ΔΕΝ μπορούμε όμως να πούμε ότι  το ημχ στο χ=2 ΔΕΝ εχει όριο

 απλά δεν ισχύει το κριτήριο παρεμβολής

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίστροφο Bolzano; 

Εκδοχή 1
Η f(χ) είναι συνεχής
στο [α,β] και υπάρχει χο στο (α,β) ώστε f(χο)=0
τότε απαραίτητα f(α). f(β)<0 ;
 

φυσικά δεν ισχύει

π.χ. f(x)=χ2-1 συνεχής στο [-2,2]
f(-1)=f(1)=0
και όμως
f(-2).f(2)=9 >0

Εκδοχή 2

Η f(χ) είναι ορίζεται  στο [α,β] και υπάρχει χο στο (α,β) ώστε f(χο)=0
και f(α). f(β)<0 τότε η  f(χ) είναι συνεχής στο [α,β] ;
 

φυσικά δεν ισχύει

  χ+1 ,χЄ [1,3)     
f(x)=  
  -χ+8 ,χЄ [3,10] 

f(1).f(10)=-2<0   η f(χ) μηδενίζεται για x=8  αλλά η  f(χ) δεν είναι συνεχής στο [1,10]


Εκδοχή 3

Η f(χ) ορίζεται στο [α,β] και f(α). f(β)<0 τότε
απαραίτητα υπάρχει χο στο (α,β) ώστε f(χο)=0 ;

φυσικά δεν ισχύει

 γιατί πρέπει απαραίτητα να είναι συνεχής  π.χ

  χ2+1 ,χЄ [1,3]      
f(x)=  
  2-1 ,χЄ [-1,1] 

f(-1).f(3)=-20<0  και όμως η f(χ) δεν μηδενίζεται για καμία τιμή του (-1,3)

 

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα όπου φαίνεται ότι η διάμεσος
είναι εκείνη η τιμή ώστε το πολύ 50%
των παρατηρήσεων είναι μικρότερη απ'αυτή
και το πολύ 50% είναι μεγαλύτερη απ'αυτή

Διάμεσος 50%

 

 

Έστω οι τιμές 1,2,3

τότε δ=2

Το 1 είναι μικρότερο απ'αυτή και αποτελεί 
το 1/3=33,33% των παρατηρήσεωνΤο 3 είναι μεγαλύτερο απ'αυτή και αποτελεί το 1/3=33,33% των παρατηρήσεων

 

Έστω οι τιμές

1,2,2,3,4,4,5,5,6,7

τότε δ=4

Τα 1,2,2,3 είναι μικρότερα απ'αυτή και αποτελούν τα 4/10=40% των παρατηρήσεων

Τα 5,5,6,7είναι μεγαλύτερα απ'αυτή και αποτελούν τα 4/10=40% των παρατηρήσεων

Έστω οι τιμές 1,2,3,4,5,6,7

τότε δ=4

Τα 1,2 ,3είναι μικρότερα απ'αυτή και αποτελούν τα 3/7=42,85% των παρατηρήσεων

Τα 5,6,7 είναι μεγαλύτερα απ'αυτή και αποτελούν τα 3/7=42,85%

των παρατηρήσεων

Έστω οι τιμές

1,2,2,3,4,5,5,6,6,7

δ=(4+5)/2=4,5

Τα 1,2,2,3,4 είναι μικρότερα απ'αυτή και αποτελούν τα 5/10=50% των παρατηρήσεων

Τα 5,5,6,6,7είναι μεγαλύτερα απ'αυτή και αποτελούν τα 5/10=50%των παρατηρήσεων

 Έτσι η διάμεσος είναι εκείνη η τιμή ώστε το πολύ 50% των παρατηρήσεων 
είναι μικρότερη απ'αυτή και το πολύ 50% είναι μεγαλύτερη απ'αυτή

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι γίνεται όταν σε μια σχέση με μιγαδικούς πάρουμε μέτρα;

ΘΕΜΑ Β (Πανελ 2010)

Δίνεται η εξίσωση  z2 +2/z = όπου zC με z0

B1. Να βρείτε τις ρίζες z1 και z2 της εξίσωσης.  Μονάδες 7

B2. Να αποδείξετε ότι  z12010+ z22010 =0   Μονάδες 6

 

 

Οι ρίζες είναι 1+i και 1-i. Πολλοί μαθητές λένε στο β)
Αρκεί (1+i)
2010+ (1-i)2010 =0
(1+i) 2010=- (1-i)2010 
|1+i |2010=|- (1-i)|2010 
Τ_ρ(2)2010=Τ_ρ(2)2010
ισχύει
Το αποτέλεσμα πράγματι ισχύει.
Το λάθος είναι ότι παίρνοντας μέτρα δεν ισχύει η ισοδυναμία

Πότε θα παίρνουμε μέτρα;

Απάντηση:
Γενικά όταν υπάρχει μια ζητούμενη σχέση και πάρουμε μέτρα σε αυτή ,τότε η εργασία είναι λάθος.
Άλλο ένα π.χ.
Δίνεται η σχέση (2w-1)
5 =(z-2)5 (1) όπου w συζυγής του z
Φανερό ότι δεν δουλεύεται η σχέση με z=χ+ψi, w=χ-ψi  λόγω της 5ης δύναμης,
οπότε θα πάρουμε μέτρα 
|2w-1|5 =|z-2|5 
οπότε |2w-1|
=|z-2| και με z=χ+ψi, w=χ-ψi καταλήγουμε σε χ22=1 (2)
Το συμπέρασμα τώρα θα είναι ότι οι εικόνες του Z ανήκουν στον παραπάνω κύκλο.

ΔΕΝ μπορούμε να πούμε ότι ο γ.τ. των εικόνων του z είναι ο παραπάνω κύκλος.
Άλλωστε η (1) αν λυνόταν θα έδινε σαν λύση  μερικές τιμές για το z 
που δεν δίνουν ολόκληρο τον κύκλο(2), αλλά σημεία του.
Αν είχαμε αρχική σχέση την |2w-1|
5 =|z-2|5 τότε,
 θα  λέγαμε ανεπιφύλακτα ότι ο γ.τ. είναι ο κύκλος (2)
Όλα αυτά επειδή δεν ισχύει το αντίστροφο όταν παίρνουμε μέτρα

 

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πώς λύνεται η f(x).g(x)=0;

αν είναι   f(x).g(x)=0 για κάθε χ Є Α τότε ΔΕΝ μπορούμε να πούμε   f(x)=0 για κάθε χ Є Α ή g(x)=0 για κάθε χ Є Α
πχ. 

     
                         f(x)=0  , χ>1
                                -1  , χ1
 
και  g(x)=3   , χ>1
                 0   , χ1
  τότε είναι f(x).g(x)=0, για κάθε χΕR, χωρίς   κάποια από τις δύο να είναι 0 για κάθε χΕR
     

Αν όμως f(x), g(x) είναι πολυωνυμικές ή ρητές τότε η f(x).g(x)=0 
δίνει f(x)=0 ή g(x)=0 (μία τουλάχιστον)

Επίσης αν μία από τις δύο συναρτήσεις είναι
τότε η
f(x).g(x)=0 δίνει την άλλη συνάρτηση =0

Επίσης αν μία από τις δύο συναρτήσεις  είναι συνεχής και διατηρεί σταθερό πρόσημο 
τότε η
f(x).g(x)=0 δίνει την άλλη συνάρτηση =0

 

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέχεια και πρόσημο, πώς λύνεται η f 2(χ)=...

 π.χ.
Έστω  
η f (χ) είναι συνεχής στο R και ισχύει f 2(χ)=χ2+1   (1)   στο R 
τότε επειδή χ2+1 είναι διάφορο 0 λέμε ότι και η f 2(χ) ≠0 οπότε f (χ) ≠0 άρα η f (χ) διατηρεί σταθερό πρόσημο
(Πράγματι αν πούμε δεν διατηρεί τότε εφαρμόζουμε Θ. Bolzano οπότε f(ρ)=0 άρα η (1): ρ2=-1 αδύνατο)
οπότε f(x) =ρίζα(χ2+1 )  ή  f(x) = - ρίζα(χ2+1 )
Αν επιπλέον έδινε η άσκηση f(κ)=3>0 τότε θα λέγαμε  μόνο f(x) =ρίζα(χ2+1 ) 

άλλο πχ.

Έστω   ισχύει f 2(χ)=1   (1)   στο R 

Αν δεν είναι συνεχής τότε υπάρχουν άπειρες συναρτήσεις με αυτή την ιδιότητα
όπως 

  1  , χ<1    -1 , χ>2
                           f (χ)=  --1, -1x1   ή       f (χ)=  1, -2x   ή κλπ.
  1  , χ>1     -1 , χ<2

Αν όμως είναι συνεχής τότε επειδή f (χ) ≠0 άρα η f (χ) διατηρεί σταθερό πρόσημο
 οπότε ο τύπος της θα είναι f(x)=1 στο
R ή f(x)=-1 στο R 


Ας το δούμε σε μια άσκηση 

ΘΕΜΑ Δ (πανελλαδικές 2010)

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση f: R→R η οποία για κάθε xR ικανοποιεί τις σχέσεις:

f(x) και  f(x)x =3+ t/(f (t)-t) dt          (ολοκλ. απο 0 έως χ)   (1)

Δ1. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο R με

παράγωγο f ΄(x)=f (x)/(f (x) -x) , x R   Μονάδες 5

Δ2. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g(x)= f 2(x) 2xf(x), (2)

x R, είναι σταθερή.              Μονάδες 7

Δ3. Να αποδείξετε ότι f(x)=x+ Τ-Ρ(x2 + 9) , x  Μονάδες 6

Ας ασχοληθούμε με το Δ3

Έχουμε δείξει ότι g΄(x)=0  επομένως g(x)=c , c σταθερά. 
Απο
(2): g(0)=f 2(0)=9 , αφού f (0)=3 λόγω (1)
Απο (2): f 2(x) –2xf(x)=9, οπότε (f(x)–x )2 =x2 + 9
  (3)
Απο την σχέση αυτή επειδή
f(x)x (ή επειδή x2 + 90)
συμπεραίνουμε ότι 
η f(x)–x  διατηρεί σταθερό πρόσημο , και μάλιστα θετικό (αφού f(0)–0=3 )
επομένως η
(3) δίνει f(x)=x+ Τ-Ρ(x2 + 9) , xR
Τ-Ρ σημαίνει τετραγωνική ρίζα

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βασικό: όταν υπάρχουν τα όρια των f ,g  τότε έχουμε ιδιότητες στις πράξεις με όρια 
Συνήθως αντίστροφα δεν ισχύει

 Αν lim(f(x)+g(x))  υπάρχει στο χο τότε υπάρχουν απαραίτητα τα όρια των f , g στο χο  ΛΑΘΟΣ

π.χ. f(x)=|x|/x  και g(x)= -|x|/x  τα όριά τους δεν υπάρχουν στο 0 αλλά υπάρχει  lim(f(x)+g(x))  στο 0 και είναι 0

 Αν lim|f(x)| =1 στο χο τότε απαραίτητα limf(x) =1 ή -1  στο χο ΛΑΘΟΣ
π.χ. f(x)=|x-1| / (x-1)
δεν έχει όριο στο 1, αλλά η |f(x) | έχει όριο το 1  στο 1 

Αν limf2(x) =4 στο χο τότε απαραίτητα limf(x) =2 ή -2  στο χο ΛΑΘΟΣ

όμως όταν το όριο είναι 0........

 Αν lim|f(x)| =0 στο χο τότε απαραίτητα limf(x) =0  στο χο ΣΩΣΤΟ

γιατί  -|f(x)| ≤ |f(x)| ≤|f(x)| και με κριτήριο παρεμβολής είναι limf(x) =0  στο χο

Αν limf2(x) =0 στο χο τότε απαραίτητα limf(x) =0  στο χο ΣΩΣΤΟ

γιατί  limf2(x) =0 limΤ-Ρ(f2(x)) =0lim|f(x)| =0limf(x) =0 
Τ-Ρ σημαίνει τετραγωνική ρίζα

 

up