ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

AΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

H έννοια της πραγματικότητας

Μεταβαλλόμενη και διαπραγματευόμενη

Στατική και δεδομένη

 

Η έννοια της γνώσης

Διαλεκτικά δομούμενη γνώση

 

Εγκυκλοπαιδική γνώση

 

Ο εκπαιδευόμενος

Μεσολαβητής (οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί ως υποκείμενα)

 

Αποδέκτης (ο εκπαιδευτικός ως υποκείμενο)

 

Περιοχή μελέτης

Σχετικά ανοικτή

 

Σχετικά κλειστή

 

Μορφή ερωτήσεων

Αυθεντικές και ανοικτού τύπου

(οι απαντήσεις δεν είναι γνωστές)

 

Μη αυθεντικές και κλειστού τύπου (οι απαντήσεις είναι γνωστές)

 

Αλληλεπίδραση των ομάδων

 

Προσανατολισμένη στο αντικείμενο

Προσανατολισμένη στην επίδοση

 

Σκοποί της μελέτης

Σύγκρουση, νέες ερωτήσεις και βαθιά γνώση του αντικειμένου

Γενική συναίνεση, αναπαραγωγή της υπάρχουσας γνώσης

 

Υποκείμενα της μελέτης

Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί

 

Εκπαιδευτικοί

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οι διαφορές των μαθητών αγνοούνται ή αντιμετωπίζονται όταν είναι προβληματικές

Οι διαφορές των μαθητών μελετώνται ως βάση για τον προγραμματισμό

Η αξιολόγηση γίνεται συνήθως στο τέλος για να διαπιστωθεί "ποιός απέκτησε τη γνώση"

Η αξιολόγηση είναι συνεχής και διαγνωστική με σκοπό την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών

Επικρατεί σχετικά στενή αντίληψη για την νοημοσύνη

Γίνεται αποδεκτό ότι η νοημοσύνη έχει πολλαπλές μορφές

Σπάνια λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφέρον των μαθητών

Οι μαθητές συχνά καθοδηγούνται ώστε να κάνουν μαθησιακές επιλογές με βάση τα ενδιαφέροντά τους

Λίγες επιλογές, οι οποίες προσιδιάζουν στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών λαμβάνονται υπόψη

Παρέχονται πολλές επιλογές ανάλογες με το μαθησιακό προφίλ

Κυριαρχεί η διδασκαλία προς ολόκληρη την τάξη

Χρησιμοποιούνται πολλές διδακτικές ρυθμίσεις

Η κάλυψη του εγχειριδίου και του αναλυτικού προγράμματος κατευθύνει τη διδασκαλία

Η ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών διαμορφώνουν τη διδασκαλία

Κανόνας είναι η ανάθεση μιας και μοναδικής εργασίας

Κανόνας είναι η ανάθεση εναλλακτικών μορφών εργασίας

Επικρατεί ένα και μοναδικό εγχειρίδιο

Παρέχονται πολλαπλά μέσα

Μπορεί να αναζητηθεί μια και μοναδική ερμηνεία ιδεών και γεγονότων

Αναζητούνται συστηματικά πολλαπλές προσεγγίσεις στις ιδέες και τα γεγονότα

Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τη μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών

Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να ανεξαρτητοποιηθούν περισσότερο ως μανθάνοντες

Ο εκπαιδευτικός λύνει προβλήματα

Οι μαθητές αλληλοβοηθούνται και μαζί με τον εκπαιδευτικό λύνουν προβλήματα

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί κοινά κριτήρια για την αξιολόγηση όλων των μαθητών

Οι μαθητές συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό για να θέσουν μαθησιακούς στόχους για τους ίδιους και για ολόκληρη την τάξη

Συχνά χρησιμοποιείται μια και μοναδική μορφή αξιολόγησης

Οι μαθητές αξιολογούνται με πολλαπλούς τρόπους

Υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για την ιδέα "εξαιρετική επίδοση"

Η εξαιρετική επίδοση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που σημειώνει ο μαθητής με κριτήριο το σημείο που ξεκίνησε

Η μάθηση εστιάζεται στην απομνημόνευση γεγονότων και την απόκτηση δεξιοτήτων

Η μάθηση εστιάζεται στη χρήση βασικών δεξιοτήτων για την αντίληψη και κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών

 

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Υποκειμενικές προϋποθέσεις

Ο δάσκαλος προσαρμόζει τη διδασκαλία του στον ουσιαστικά ανύπαρκτο «μέσο μαθητή»

Οι μαθητές αναλαμβάνουν εξατομικευμένες ατομικές ή ομαδικές εργασίες, σύμμετρες με τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους

Θέμα, Περιεχόμενο

Ο δάσκαλος με βάση το Α.Π. προσδιορίζει το θέμα

Δάσκαλος και μαθητές ορίζουν το θέμα με βάση το Α.Π. ή ανεξάρτητα από αυτό.

Μαθήματα

Τα χωριστά μαθήματα διδάσκονται από ένα δάσκαλο ή και καθηγητές ειδικότητας

Αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή σε ένα θέμα που εξετάζεται διαθεματικά

Σκοποί εργασίας

Προσδιορίζονται μόνο από τον δάσκαλο

Δάσκαλος και μαθητές μαζί ή μόνοι τους οι μαθητές θέτουν τους σκοπούς της εργασίας

Μέθοδοι και τεχνικές εργασίας

Προγραμματίζονται από το δάσκαλο

Οι μαθητές επιλέγουν ελεύθερα μεθόδους, Εργάζονται και εκτός σχολείου

Κοινωνικές μορφές

Μετωπική διδασκαλία και ατομική εργασία

Δάσκαλος και μαθητές μαζί ή μόνοι τους οι μαθητές συγκροτούν  ετερογενείς ομάδες εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους

Μέσα και υλικά

Συνήθως, όσα αποφασίσει ο δάσκαλος

Δάσκαλος και μαθητές μαζί ή μόνοι τους οι μαθητές αναζητούν τα αναγκαία μέσα και υλικά

Προϊόν της εργασίας

Προαποφασίζεται από το δάσκαλο

Οι προσχεδιασμένες από τους μαθητές δραστηριότητες καταλήγουν σε ένα προϊόν

Αξιολόγηση

Διόρθωση και βαθμολόγηση από το δάσκαλο

Δάσκαλος και μαθητές μαζί κρίνουν διαδικασία και αποτέλεσμα

Ρόλος μαθητή

Συνήθως, παθητικός αποδέκτης

Συμμετοχικός, αυτόνομος και αυτενεργός

Ρόλος δασκάλου

Κυριαρχικός, απόλυτα ρυθμιστικός

Εμψυχωτικός, καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και συμβουλευτικός

 

Παραδοσιακή μάθηση

Ενεργητική μάθηση

Διαλέξεις

Εργασία στο μάθημα-Διδασκαλία στο εργαστήριο ή με προσομοιώσεις

Μεταφορά γνώσης

Οικοδόμηση της γνώσης

Διδακτέα ύλη

Προσδιορισμός των στόχων του μαθήματος

Θεωρία και έννοιες

Συγκρουσιακές καταστάσεις/προβλήματα

Απόκτηση γνώσης

Δεξιότητες πως να μαθαίνει

Συνεπαγωγική (deductive) σκέψη

Επαγωγική (inductive) σκέψη

Διαλέξεις απομνημόνευσης

Αναζήτηση και εύρεση της πληροφορίας

Ατομική εργασία

Ομαδική εργασία

Εξετάσεις

Αυτό-αξιολόγηση/Διαμορφωτική αξιολόγηση

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αθηνά Σαλωνίδου-Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ12-Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων