ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στην Α΄φάση του διαγωνισμού, η αξιολόγηση των ιστότοπων θα γίνει από τους ίδιους τους συμμετέχοντες – ή αντιπροσώπους τους (αξιολογητές Α – ομότιμους) και από τους αξιολογητές Β (σώμα έμπειρων αξιολογητών).

Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή υποψηφιότητας ιστότοπου, κάθε υποψήφιος προτείνει ως Αξιολογητή Α΄, είτε τον εαυτό του, είτε κάποιον άλλον συνάδελφο, ο οποίος χρησιμοποιεί, συντηρεί ή είναι δημιουργός εκπαιδευτικού ιστότοπου. Αφού αυτός κάνει αποδοχή το ρόλο του, ως αξιολογητή και συμπληρώσει τα στοιχεία του, γίνεται δεκτός ο υποψήφιος ιστότοπος. Αυτός θα κληθεί να αξιολογήσει δύο ιστότοπους, από διαφορετική κατηγορία διαγωνιζομένων, από αυτόν που τον προτείνει και από διαφορετική περιοχή/περιφέρεια, από αυτόν που τον προτείνει ή που εργάζεται ή διαμένει. Εάν ο προτεινόμενος αξιολογητής δεν είναι συνεπής και δεν αξιολογήσει τους ανατεθέντες ιστότοπους, στον προτεινόμενο χρόνο, ακυρώνεται η υποψηφιότητά του ιστότοπου που τον πρότεινε.

Η ανάθεση των ιστότοπων που θα αξιολογήσουν οι αξιολογητές Α΄ και Β΄ θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων ιστότοπων – αξιολογητών. Ωστόσο, στην περίπτωση που τυχαίνει να συνδέεται ένας αξιολογητής με οποιονδήποτε τρόπο με τον εκπαιδευτικό ιστότοπο ή τους δημιουργούς ή διαχειριστές του, ή έχει στο παρελθόν υπηρετήσει σε αυτή τη σχολική μονάδα ή υπηρεσία που καλείται να αξιολογήσει, θα πρέπει να μας ζητήσει εντός 48 ωρών την αυτοεξαίρεσή του, ώστε να γίνει έγκαιρα αλλαγή Αξιολογητή Α΄ και στον ίδιο αξιολογητή να ανατεθεί νέος ιστότοπος προς αξιολόγηση.

A΄ Φάση Β΄ Φάση Γ΄ Φάση
Αξιολογήση (peer review) από
Αξιολογητές Α΄

(Δημιουργοί / Συντηρητές Ιστότοπων Εκπαιδευτικοί Πληφορορικής Επιμορφωτές Β’ Επιπέδου σε ΤΠΕ)

Αξιολογητές Β΄

(Mέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Συμβούλοι, Εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα (PhD, MSc, MEd, …), Επιμορφωτές Β’ Επιπέδου στις ΤΠΕ, Υπευθύνοι και Τεχνικοί Υπεύθυνοις ΚΕΠΛΗΝΕΤ, Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής κ.λπ., οι οποίοι έχουν δημιουργήσει/συντηρούν εκπαιδευτικούς ιστότοπους, ή εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει ως αξιολογητές Α΄ ή Β΄ σε έναν τουλάχιστον Διαγωνισμό Ιστότοπων)

Μέλη οργανωτικής επιτροπής
8ου ΔΕΕΙ και
Αξιολογητές Β΄
Σε όλες τις φάσεις, η αξιολόγηση γίνεται από δύο (2) κριτές-αξιολογητές.
Σε περίπτωση που η βαθμολογία των δυο κριτών έχει διαφορά >20%, αξιολογεί και τρίτος (3ος) κριτής-αξιολογητής, από το σώμα των αξιολογητών Β΄.
Διαγράφεται η χαμηλότερη βαθμολογία, από τις τρεις, και βγαίνει ο μέσος όρος των άλλων δύο.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες.
Σχηματίζονται πίνακες των ιστότοπων που περνούν στη Β’ Φάση και στη Γ’ φάση αντίστοιχα.
Στη B’ φάση επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία μόνο από έμπειρους αξιολογητές Β’ και αντίστοιχα στη Γ’ φάση ο ένας αξιολογητής είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής και ο άλλος αξιολογητής Β’.
10 ιστότοποι (από κάθε κατηγορία) με την υψηλότερη βαθμολογία, περνούν στην επόμενη
(Β’ φάση).

Αν μια κατηγορία έχει λιγότερες από 10 συμμετοχές τότε συγχωνεύεται με την πιο κοντινή της.

4 ιστότοποι (από κάθε κατηγορία) με την υψηλότερη βαθμολογία, περνούν στην επόμενη
(Γ’ φάση).
Τελική κατάταξη
Από τις έξι (6) βαθμολογίες που έχει κάθε ιστότοπος στις τρεις φάσεις αξιολόγησης, διαγράφεται η μεγαλύτερη και η μικρότερη βαθμολογία και υπολογίζεται ο μέσος όρος από τις υπόλοιπες τέσσερις.
  • Για κάθε κατηγορία, στον ιστότοπο με την υψηλότερη βαθμολογία, απονέμεται το 1ο βραβείο και στους υπόλοιπους απονέμονται έπαινοι.
  • Επιπλέον θα δοθεί 1ο βραβείο σε σχολείο του εξωτερικού το οποίο θα πάρει τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανεξάρτητα κατηγορίας (εφόσον δεν έχει ήδη λάβει το 1ο βραβείο στην κατηγορία του).
  • Ειδικό βραβείο θα δοθεί κατόπιν κλήρωσης σε έναν/μία (1) από τους κριτές-αξιολογητές Α’ & Β’ και σε έναν/μία (1) μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
  • Τα βραβεία συνοδεύονται και από μικρά δώρα, τα οποία προσφέρονται από τους χορηγούς προς το συνέδριο / διαγωνισμό.
  • Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν σε όλους τους κριτές και στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή την οποία θα μπορούν να εκτυπώσουν μόνοι τους.

Τιμητικό δίπλωμα (εκτός συναγωνισμού)
Απονέμεται τιμητικό δίπλωμα, αντί βραβείου, σε προσωπικό ιστότοπο μελών της οργανωτικής επιτροπής, ή μέλους του σώματος έμπειρων αξιολογητών (Αξιολογητές Β) ή σε ιστότοπο σχολείου, τον οποίο τα παραπάνω μέλη έχουν δημιουργήσει ή συμβάλλουν στη συντήρησή του, διότι οι συμμετοχές αυτών των ιστότοπων είναι εκτός συναγωνισμού.

Τιμητικό δίπλωμα (εκτός συναγωνισμού) απονέμεται επίσης και στην περίπτωση ιστότοπου, ο οποίος είχε διακριθεί με 1ο Βραβείο στον προηγούμενο διαγωνισμό (7ος ΔΕΕΙ) και το αντίστοιχο βραβείο απονέμεται στον αμέσως επόμενο διακριθέντα ιστότοπο.


ΑΞΟΝΕΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ – 8ος ΔΕΕΙ (2017)
Οι άξονες και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί ιστότοποι στον 8ο ΔΕΕΙ (2017) είναι:

  • Η ταυτότητα και η ενημέρωση του ιστότοπου (Στοιχεία επικοινωνίας, συνέπεια σκοπού – στόχων, συνεχής και τακτική ενημέρωση).
  • Το περιεχόμενό του (Ποιότητα και ποσότητα, δυνατότητες αξιοποίησής του από το κοινό στο οποίο απευθύνεται, πρωτοτυπία).
  • Η λειτουργικότητα διεπαφής, η αισθητική του και τα τεχνικά στοιχεία – δομή (Ευκολία στην πρόσβαση, δομή – πλοήγηση, απεικόνιση και άλλα τεχνικά στοιχεία).
  • Τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα (Τήρηση βασικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).
  • Η αλληλεπίδραση με τους χρήστες (Συνεχής συνεργασία – ενεργή συμμετοχή χρηστών, λειτουργία ως κοινότητα μάθησης και πρακτικής).